Lokaal Kabaal 15, februari 1996

Auteur: Eric Krebbers


Cursus helderziendheid bij de Gemrod Foundation

New Age: de meeste dromen zijn bedrog...

"Wij hebben het gevoel dat de Emin in een nieuwe fase van haar groei en ontwikkeling terecht gekomen is", aldus de Leidse Gemrod Foundation. De Foundation slaat haar vleugels uit en biedt cursussen aan in allerlei occulte "wetenschappen". Onschuldig vermaak of gevaarlijk gedachtegoed? Een kijkje bij de cursus "helderziendheid".

"Ik zei net nog tegen Janny: ik denk dat er 7 mensen komen, ik zet alvast 7 stoelen klaar. En daar zitten jullie, 7 geïnteresseerden in de Emin. 7 is een bijzonder getal." Vlot babbelend stelt Ruud Koreman zich aan ons voor. Hij is 36 en in het dagelijks leven manager. Nog voor hij zijn verhaal over helderziendheid kan beginnen komt er een achtste deelnemer binnen. Het brengt Koreman niet van zijn stuk. Later begrijp ik waarom. Het geheim van de Emin ligt in het positief denken en het negeren van wat je niet aanstaat. Desondanks vertelt Koreman dat de Gemrod Foundation aan "wetenschappelijk onderzoek" doet: "We willen onszelf niet verliezen in zweverig gedoe." De aanwezigen kijken elkaar een beetje onzeker aan.

Florida

De avond was aangekondigd in het nieuwe gratis kwartaalblad The Fizz van de Gemrod Foundation. De leden van de Foundation doen aan Emin, zoals ze zelf zeggen: ze "onderzoeken kleuren, helderziendheid en aura's" en zijn gebiologeerd door "het oude Egypte" en "natuurvolkeren". Naar eigen zeggen zijn er wereldwijd 3000 leden, waarvan 300 in Nederland.

Emin is 24 jaar geleden in Engeland opgericht door "de filosoof" Armin, een ex-militair en ex-colporteur. Eerder al had hij een sekte opgericht die zich sterk kantte tegen de Anglicaanse kerk. Na enige tijd vertrok Armin naar Florida, maar liet de Emingroepen strak besturen vanaf een Engels landgoed. In 1985 kreeg Emin vaste voet in Nederland. Het hoofdkwartier werd gevestigd in een duur pand in Leiden aan de Cobetstraat 1a, tegenover het Militair Invalidenhuis. De leden betalen maar liefst 300 gulden contributie per maand en een losse cursus van 8 bijeenkomsten kost 146 gulden. De leden zijn voornamelijk dertigers, 60 procent vrouw. 30 "Emin-gezinnen" lopen inmiddels met plannen rond voor een Eminwoonwijk ergens in het midden van het land. In Israël is al een Emindorp.

Detectie

Koreman houdt geen saai verhaal. Hij vraagt ons steeds mee te doen met kleine oefeningen. Op een krijtbord heeft hij een stelling geschreven die hij zal trachten te bewijzen: "Ieder mens heeft hetzelfde bouwplan. Als sommige mensen helderziend zijn, kunnen in principe alle mensen dat leren." In groepjes van twee moeten we elkaar observeren, detecten, om te zien dat we allemaal inderdaad erg op elkaar lijken. "Iedereen is uniek, maar toch heeft iedereen bijvoorbeeld een neus en twee ogen", zegt Koreman lachend. Het lachen vergaat mij even als hij begint over het verschil tussen mannen en vrouwen. Het feminisme blijkt hem vreemd. Vrouwen zouden van nature beter zijn in het geven van emotionaliteit dan mannen. Mannen kunnen emoties goed ontvangen en geven op hun beurt van nature rationaliteit, aldus de Eminleer. Vrouwen zouden zodoende makkelijker helderziendheid kunnen ontwikkelen. Ze staan dichter bij hun natuur.

"Detectie is een van de meest natuurlijke menswetenschappen", zegt Koreman, "het leert je omgaan met je natuur". Eminners lezen handen, kleuren, aura's en zelfs neuzen. "Hoekige vormen en rechte lijnen duiden op een rationele en praktische instelling. Ronde en zachte vormen wijzen in de richting van gevoel en intuïtie. Een scherpe neus doet spitsvondigheid vermoeden", aldus een cursusboekje. De Emin biedt cursisten een aantal "basistechnieken, gebaseerd op natuurwetten, om de levenskwaliteit te verbeteren. De bedoeling is op een praktische wijze je eigen leven te verrijken." Je kunt zo "natuurlijke kwaliteiten zoals zorgvuldigheid, geduld, doorzettingsvermogen en respect" oefenen.

Natuurlijk

"Natuurlijk" is misschien wel het meest gebezigde woord door Eminners. Alles wordt verklaard vanuit zelfbedachte "natuurwetten". Dat begint al bij eenvoudige zaken als de afstand die twee mensen tot elkaar houden als ze met elkaar praten. Die is vanzelfsprekend cultureel bepaald. Volgens Koreman echter moet je de verklaring zoeken in het "electro-magnetisch veld" dat ieder mens om zich heen heeft: het aura. Van nature zouden mensen niet willen dat vreemden in hun aura staan. Ik doe op verzoek van Koreman mee aan een oefening "praatafstand meten" en sta later zelfs het aura van mijn buurman af te tasten. Met mijn linkerhand, want die is bij mannen receptief. "Voel je al wat tintelen?", vraagt Koreman enthousiast. Na afloop vertrouwt hij ons toe dat wij een veelbelovende groep zijn.

Emin wil een "speurtocht naar waarheid en integratie met de natuurlijke processen van evolutie." Er zijn namelijk "natuurlijke invloeden, natuurlijke krachten en bovenal natuurlijke wetten in het spel die, vaak op subtiele wijze, ons leven en alles wat ons omringt, vorm geven en vernieuwen." Een van die wetten is "de natuurlijke band tussen moeder en kind." "Alles begint in de ongeziene wereld", aldus een Emingezegde, waarmee men doelt op het "aura van de aarde". Dat is volgens Koreman 20 duizend jaar geleden "omgeklapt", waardoor de wereld egoïstisch en materialistisch werd. Nu staat de wereld op het punt "terug te klappen". Koreman: "Er zijn steeds meer oorlogen en de wereld verandert steeds sneller. Dat zie je vaker bij natuurprocessen: voor de omslag versnellen ze."

Extreem-rechts

Iedere progressieve beweging gaat ervan uit dat de samenleving in de loop van de geschiedenis gevormd is door mensen en dus veranderbaar is door middel van strijd. De Emin verspreidt echter het levensgevaarlijke idee dat de orde door de natuur gegeven is, dat de politieke realiteit en heersende machtsverhoudingen de enig mogelijke zijn en dat de mens zich daarin moet schikken wil hij geluk kennen. Iedereen in de samenleving verdient evenveel "respect", ook zij die beslissen over leven en dood van miljoenen, want iedereen zit op een door de natuur gegeven plek. Belangenverschillen tussen machtigen en onmachtigen lijkt men niet te kennen.

Dit gedachtegoed heeft veel gemeen met dat van extreem-rechts. De nationaal-socialisten uit de jaren 30 zagen daarom ook in de toenmalige occulte stromingen "natuurlijke" bondgenoten. Waarmee niet gezegd is dat de Eminners machtsbeluste fascisten zijn. Het zijn veelal goedbedoelende naïeve lui die helaas depolitiserende biologistische gedachten zaaien. Hitler hoefde destijds slechts te oogsten en ook nu is extreem-rechts bovenmatig geïnteresseerd in New Age-bewegingen als Emin.

Volgens Koremans redenering is politiek activisme zinloos. De aarde zal bij de omslag toch grotendeels verwoest worden. De harmonieuze Gemrodleden zullen dan gereed zijn een nieuwe wereld te bouwen en daarover te heersen. De bestudering van "natuurvolkeren" als de Indianen kan ons daarover nu al een boel leren, aldus Emin.

Terugtrekken

Koreman wordt bij zijn verhaal terzijde gestaan door de 33-jarige aura-specialiste Janny Slagman. Ze is "assistente bij een bedrijfsburo" en doet niet iedere avond mee. "Dat is slecht voor mijn balansen", meent ze. Iedere keer nadat Slagman haar zwijgen doorbreekt zegt Koreman goedkeurend: "Dat heb je mooi gezegd, Janny". Slagman vindt het "geweldig" om zichzelf te ontwikkelen. Emin speelt zo wonderwel in op het moderne levensgevoel dat er geen eer te behalen valt aan maatschappelijk engagement. Criminaliteit, milieuvervuiling, armoede en oorlog, wat kun je er nog aan doen? Emin geeft mensen die het zich kunnen veroorloven een goede reden om zich terug te trekken in een droomwereld. Eminners zijn namelijk niet zelfzuchtig, "ze wijden zich aan het ontwikkelen van hun natuurlijke vermogens." Opvallend is dat Eminfolders vol staan met mooie woorden als "individuele rechten, vrijheden, wensen en verlangens". Het woord "verantwoordelijkheid" ben ik echter nog niet tegen gekomen. Eminners vergeten de ellende en blijven positief denken.

Paranoïde

Koreman tekent op het krijtbord twee mensen, elk omringd door een ei. "Zo ziet een aura er uit", zegt hij veelbetekenend. Om de eieren tekent hij allerlei elektromagnetische gevaren die ons aura-ei bedreigen. "Satellieten, elektrische apparaten en de elektronische snelweg geven allemaal straling die ons beïnvloedt. En in ons volle landje komen we ook vaak in de aura's van anderen. Dan weet je niet meer of gedachten van jezelf zijn of van anderen." Je biologische zelf is tegenwoordig kennelijk nauwelijks meer veilig in zijn aura.

Een uitgestapte Eminner vertelde in het pulpblad Het op Zondag eens dat hij er "paranoïde" van werd. Door dit soort verhalen voelde hij zich steeds meer aangewezen op de veiligheid binnen de Emingroep. De Foundation bindt haar leden aan zich door hen te leren hun aura van de buitenwereld af te sluiten, te sealen. Volgens Koreman kom je met gewoon douchen met water ook een heel eind. "Je aura wordt ook gereinigd door de elektromagnetische velden van stromend water." De ex-Eminner sprak echter van "psychologische oorlogvoering".

Stress

Koreman ratelt door dat het "door al die invloeden om ons heen niet makkelijk is om goed te blijven functioneren in onze complexe samenleving". De Gemrod Foundation heeft daarom bijvoorbeeld "anti-stresstechnieken ontwikkeld voor mensen in leidinggevende functies. Deze technieken helpen de beoefenaar om te komen tot groeiende werklust en productiviteit en een einde te maken aan veel onverklaarbare verschijnselen zoals lusteloosheid, zwakte, vermoeidheid of een plotseling gebrek aan motivatie." Grote bedrijven als Shell, Volvo en Philips steken geld in de New Age-beweging, juist om dit soort technieken. Emin lijkt er dan ook vanuit te gaan dat het belangrijk is "positief" samen te werken met je baas. "Iedereen is uniek", zegt Emin tegen mensen zonder veel perspectief, en geeft hen het idee bijzondere vermogens te hebben. Dromen kunnen kennelijk de arbeidsproductiviteit verhogen, zolang men in de werkelijkheid maar netjes in het gareel loopt.

Overgave

Tegen het einde van de avond weet ik nog steeds niet wat dat Emin nu eigenlijk is. "Het is niet precies onder woorden te brengen", aldus de Foundation. "Je moet gewoon met de cursussen beginnen, dan ervaar je het Emingevoel op den duur vanzelf." De kern van het Emingebeuren is zodoende de overgave aan een onkenbaar fenomeen, aan de irrationaliteit. Een levensgevaarlijk afscheid van het zelfstandig denken.

Voordat we naar huis gaan geeft Koreman nog gratis wat tips mee om helderziendheid te oefenen. Het blijkt een kwestie van goed intunen op anderen. En iedere keer als je iets met succes voorspeld hebt gewoon even aan je oorlelletje trekken. Op den duur zal een trek aan je lelleltje voldoende zijn om helderziendheid op te wekken. "Het kan wel even duren voor het werkt", straalt hij, "bij mij duurde het 7 jaar voor ik het kon." Op weg naar huis berekende ik dat 7 jaar lidmaatschap 25 duizend gulden kost.

Terug