Nieuwsbrief voor de Leidse regio 1, september 1990

Auteur: de redactie


Het waarom van deze nieuwsbrief

Vanaf 1 september 1990 willen we elke maand een politieke nieuwsbrief voor de Leidse regio uitbrengen.

Met deze nieuwsbrief willen we ons richten op het brede linkse spectrum van actieve groepen, zoals solidariteitscomités, actiegroepen, vrouwengroepen, anti-racisme comité's, en individuen die de Leidse regio rijk is. We vinden het van wezenlijk belang dat er een structurele onderlinge informatie-uitwisseling tot stand komt tussen de verschillende groepen die nog in of rond Leiden actief zijn, en een goede informatie-voorziening over politieke ontwikkelingen in de Leidse regio.

Dat 'links' er op het moment niet florissant bijstaat versterkt de noodzaak hiervan nog eens. De versplintering en het vervreemdende individualistische karakter van de huidige linkse beweging (voor zover daar überhaupt nog sprake van is) maakt haar tot een weinig krachtige. Vormen van samenwerking of onderlinge discussie zijn ver te zoeken als men al van elkaars bestaan af weet. En dat geldt niet alleen voor de Leidse regio.

Het zogenaamde 'einde de ideologieën' zoals dat de laatste tijd gepredikt wordt, betekent voor ons, wat dat betreft, ook alleen maar dat de heersende ideologie van vrije markt, patriarchaat en sociaal-democratie op dit moment weinig tegenstand te duchten heeft, en dat we er hard aan zullen moeten werken om daar verandering in aan te brengen.

De maatschappelijke tegenstellingen die we zien in de man-vrouw, zwart-wit en kapitaal-arbeid verhoudingen verscherpen zich onder invloed van een aantal ontwikkelingen waaronder:

Wij willen niet blijven toekijken hoe maatregelen waartegen een aantal jaren geleden nog teveel protest was nu uit de laatjes worden getrokken en sluipender wijs alsnog worden doorgevoerd We willen het niet accepteren dat vrouwen, migranten, uitkeringsgerechtigden etc. oftewel die groepen die toch al in de onderdrukte posities zitten, steeds verder in die posities gedrukt worden. Wij willen ons hiertegen organiseren samen met anderen die dit ook willen en in solidariteit met de onderdrukte volkeren in de zogenaamde 'derde wereld'.

Vanuit het idee dat we daar ook in onze eigen regio mee aan de slag moeten, willen we onder andere aan de nieuwsbrief gaan werken. Goede communicatie-middelen zien we als een van de basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van een sterkere linkse tegenmacht. We willen met het blad enerzijds een platform bieden voor informatie-uitwisseling en onderlinge discussies en anderzijds informatie verstrekken overactuele ontwikkelingen in de Leidse regio die verband houden met de hierboven grof geschetste ontwikkeling van verscherpende maatschappelijke tegenstellingen.

Hiervoor je heb je het eerste nummer dat we verspreiden om bekendheid te krijgen, reacties te peilen en abonnementen te werven. We hopen op veel reacties, nieuws en financiële steun d.m.v. abonnementen en/of giften zodat we met goede moed de toekomst te lijf kunnen gaan.

Terug