De Peueraar 7, maart 1991

Auteur: Eric Krebbers


De Volkskrant en de Golfoorlog

Zo'n beetje heel links Nederland leest de Volkskrant. Elitekrant lijkt een betere benaming, want de krant fungeert als een spreekbuis voor de elite. Aan de hand van de zes Volkskranten van de week van 11 tot 16 februari zal ik laten zien dat slechts de elites serieus aan het woord komen. Daarnaast zal blijken dat de problemen in de wereld zo geschetst worden als onze elite ze ziet. Tot slot nog een blik in de keuken van de intellectuelen die dit alles moeten recht praten. Kortom, de Golfoorlog zoals een Volkskrant-lezer die voorgespiegeld krijgt.

Een bonte stoet vertegenwoordigers van vult dagelijks de kolommen van de Volkskrant met hun praatjes. Generaals, (Pentagon)woordvoerders, ministers, (sovjet)autoriteiten, koningen, premiers, ex-ministers, commandanten, (regerings)functionarissen, leiders, officiële zegslieden, diplomaten, economen, sjeiks, emirs, kroonprinsen, directeuren, filmsterren, hoogleraren, senatoren, hoge bronnen, commentatoren, bevelhebbers en een secretaris-generaal. Allemaal doen ze hun zegje over de Golfoorlog. Ook andere kranten, televisiestations en verslaggevers worden aan het woord gelaten, en die geven natuurlijk op hun beurt de mening van hun elites weer.

Dat deze berichtgeving een beetje eenzijdig is, en nauwelijks een beeld geeft van wat mensen vinden die niet bij de elite horen, wordt verkocht door er op te wijzen dat elite en niet-elite één zijn. Er wordt dan ook net zo gemakkelijk geschreven "Washington", of zelfs "De Verenigde Staten", als er bedoeld wordt dat een persoon van de elite iets zei.

De indruk dat de elite en niet-elite het roerend ééns zijn wordt versterkt door de artikelen waarin de enorme toename van de verkoop van oorlogsspeelgoed wordt gemeld. Of door zinnen als: "Vele Amerikanen hebben kleine Amerikaanse vlaggetjes op hun televisietoestel geplaatst." In een ander artikel schrijft Piet Vroon: "We kijken dag en nacht CNN, en in Engeland is het aantal aanmeldingen om beroepsmilitair te worden verdrievoudigd".

Mensen die niet bij de elite horen komen slechts serieus aan het woord als ze de mening van de elites onderschrijven. De Volkskrant wil de indruk wekken dat alle leiders, alle slachtoffers, kortom iedereen die deel uitmaakt van de "wereldgemeenschap" dezelfde mening is toegedaan. Maar er komen toch ook wel mensen aan het woord die het niet met de elites eens zijn? Jazeker wel, incidenteel en meestal dan nog erg kort. Voor het grootste deel betreft dit vredesactivisten en Arabieren, en beide worden als naïef en emotioneel afgeschilderd. Behalve de paus, die is "militant pacifistisch".

Arabieren zijn volgens de Volkskrant "mateloos" in hun bewondering, "tot op het bot" pro-Irakees en "star". Zij "hebben het nodig om de Verenigde Staten te beschouwen als een monster" en "zich in tranen en woede te storten in het psychodrama van de Amerikaanse schurk tegen de Arabische onschuld", aldus de Volkskrant. Nou, de mening van Arabieren hoef je dus niet serieus te nemen. Luister maar liever naar je eigen vertrouwde elites, die zijn tenminste rationeel en koel zakelijk.

De problemen volgens de elites

De Volkskrant laat niet alleen eenzijdig de elites aan het woord, maar presenteert ook de visies van onze elites als de juiste. Niet dat er geen discussies in de krant staan, in tegendeel.

Het feit is alleen dat deze discussies slechts betrekking hebben op de problemen zoals onze elites die definiëren. Zo is Saddam Hussein het probleem, en niet Bush, en zo spreekt de krant van het "Palestijnse probleem" en niet van het Israëlische. De elites van het Westen blijken het verre van eens te zijn over de oplossingen van deze problemen. En daar gaat de discussie dan ook over. Wat het probleem is, namelijk Saddam, staat buiten kijf. Ik zal nu vier probleemgebieden beschrijven zoals die uit een weekje Volkskrant naar voren komen.

1. Zoals gezegd wordt Saddam Hussein eenzijdig tot probleem gebombardeerd, terwijl het toch duidelijk is dat het een vechtpartij is tussen twee roversbenden, met aan het hoofd van de andere Bush. Maar nee, volgens de Volkskrant heet het probleem Saddam met zijn "hegemonische aspiraties" en afschuwelijke wapens: nucleaire, chemische enzovoorts. Dat onze elites daar ook de beschikking over hebben staat in geen enkel artikel ter discussie. De dictator wordt zoals in objectieve berichtgeving gebruikelijk is uitgescholden voor "genadeloos", "agressief", "perfide", en "onmenselijk". De discussie over de oplossing van dit probleem vindt haar grenzen in enerzijds een boycot en anderzijds de "totale vernietiging van Irak", als we de berichtgeving van de Volkskrant mogen geloven. Een soortgelijk probleem is de "sluwe koning" Hussein van Jordanië, maar over de oplossing daarvoor zijn de elites het eens. Hij wordt geïsoleerd, einde discussie.

2. Het "Palestijnse probleem". Een groot aantal Israëliërs komt aan het woord in de Volkskrant, waaronder de ambassadeur. Die komt zonder commentaar aan het woord, in tegenstelling tot een

PLO-verklaring waaruit slechts delen worden geciteerd, vergezeld van commentaren van de Israëlische elite. De Israëlische angst voor chemische wapens schijnt veel belangrijker te zijn dan de Palestijnse getuige de ruimte die de Volkskrant er voor inruimt. Er ontstaat gedurende de week enige discussie over de oplossing van het "Palestijnse probleem": "alle Palestijnen worden over de grens naar Jordanië gezet". De meningen van de elites over deze oplossing lopen uit een van extreem-rechts in Israël dat voor is en de VS "die mordicus tegen" schijnen te zijn. De huidige politiek van Israël stond deze week niet ter discussie, totdat de VN met een resolutie kwam die sprak van Israëlische "concentratiekampen en kolonies". Deze resolutie werd natuurlijk niet door onze elites gesteund, en de Volkskrant noemde de resolutie dan ook "hard".

3. De "stabiliteit", dat is ook een probleem waar de "strijdbare verdedigers van de democratie" (staat er echt!) voor staan. "Stabiliteit" is een woord dat steeds terug komt en waarmee de Volkskrant de mening van de elites doorgeeft dat de al eeuwenlang bestaande onderdrukking in de Arabische wereld dient te blijven zoals die is.

Daar hebben onze elites (handels)belangen bij, en op vele manieren komt het dan ook steeds terug dat de "wrokgevoelens" en "gevoelens van verontwaardiging" die leven bij de Arabische bevolking gevaarlijk zijn. De Arabieren zijn "moreel verward" en hebben "instinctief verzet". De Volkskrant doet haar best duidelijk te maken dat deze "anti-westerse gemoederen" moeten worden "gesust". Het probleem wordt door voor de Volkskrant dan ook gevormd door de "emotionele, verbitterde" Arabieren, en in geen geval door de aldaar heersende elites. De discussies in de Volkskrant beperken zich dan ook tot de vraag: hoe te sussen? Er wordt meegedacht met de Emirs van Koeweit die de "veiligheidssituatie in het land onder controle moeten gaan krijgen", na de oorlog. Ook in de rest van de wereld dient de "stabiliteit" bewaard te blijven getuige artikelen over Mexico en Engeland, waar "Labour-leider Kinnock moeite heeft zijn partij achter de Golfoorlog te houden". Steeds opnieuw wordt het probleem gedefinieerd door de elites, die slechts over de oplossingen ervoor van mening verschillen.

4. Het leed beperkt houden. Leed wordt door de elites als economisch leed gedefinieerd, leed voor hun bedrijven. Het menselijk leed staat nauwelijks ter discussie. De "woordvoerder van het Witte huis" zei bijvoorbeeld "verstoord te zijn door de commentaren van president Gorbatsjov over slachtoffers onder de burgerbevolking door de bombardementen".

Uit de Volkskrant blijkt menselijk leed slechts een factor in die zin dat het de voortgang van de oorlog kan bemoeilijken, doordat de mensen het bloed op de tv niet meer pikken. In de Volkskrant wordt dan ook voortdurend gepleit voor een spoedig begin en een snelle afronding van de grondoorlog om de opstandige tv-kijker te snel af te zijn.

Het elitaire economische leed staat dagelijks zeer uitgebreid ter discussie. Van vliegtuigmaatschappijen tot piano-fabrieken komen in de moeilijkheden. De winsten kelderen door een economische "psychose". Hier ligt het echte probleem van het leed, aldus de Volkskrant. Of dit leed het beste beperkt kan worden door een snelle grondoorlog of juist door een wapenstilstand of een boycot is onderwerp van constante discussie.

Raaskallende intellectuelen

Natuurlijk worden de meeste mensen niets wijzer van de oorlog. De belastingen in het Westen gaan omhoog, de armoede in de Derde Wereld neemt er door toe. Om nog maar niet te spreken over de directe slachtoffers, de honderdduizenden doden en gewonden. Het is een oorlog tussen groepen elites die nooit enig voordeel kan brengen aan gewone mensen. Natuurlijk willen de elites ons het omgekeerde doen geloven, en daartoe zetten ze hele volksstammen intellectuelen in. Intellectuelen zijn speciaal opgeleid om zo wollig mogelijk de visies van de elites te verwoorden. In het geval van de Golfoorlog proberen ze die zo mooi mogelijk te rechtvaardigen. In de Volkskrant gebeurt dat op de "Open Forum"-pagina, maar ook gewoon tussen de andere artikelen door.

De heksentoer van David Hirst is symbolisch voor de noeste arbeid van de intellectuelen. Hij begint zijn halve pagina grote artikel met een goede analyse van hoe de Westerse elite twee maal ten eigen voordele de Arabische wereld heeft opgedeeld in kleine staten. Vervolgens stelt hij dat het Arabisch volksverzet "er zelfs zou zijn als er dit maal de beste bedoelingen voorzaten bij alle plannen" van de Westerse elite. In de rest van zijn artikel gaat hij er daarna maar gemakshalve van uit dat de Westerse elite inderdaad de beste bedoelingen heeft en dat de Arabieren in hun onterechte argwaan niet deugen. Voor die "beste bedoelingen" geeft hij natuurlijk geen enkel bewijs, maar dat hoeft een intellectueel ook niet.

Een andere intellectueel, Koen Koch, beredeneert uitgebreid dat Bush moet handelen "tegen al onze gevoelens van menselijkheid en redelijkheid in" want "zolang hij daar niet in slaagt wordt Koeweit niet bevrijd."

Collega Erik van Ree beweert dat onze elite Irak inderdaad ook laat plat bombarderen vanwege het "olie-motief", maar dat dat niet "van overwegende betekenis is in de beoordeling van het golfconflict." Vervolgens schrijft hij kolommen vol over de rechtvaardigheid van de oorlog, die immers begonnen is omdat "de wereldgemeenschap" de annexatie van Koeweit ongedaan wil maken.

Tot slot Martin Woollacott. Nu wordt Saddam met Hitler vergeleken, prima. Maar het artikel van deze intellectueel getuigt van een fascisme waar Hitler ook niet vies van geweest zou zijn. Een paar citaatjes uit zijn artikel, dat op zaterdag in de Volkskrant verscheen: "de Arabieren, die zich aan allerlei nuanceringen weinig gelegen laten liggen", en "de Arabische neiging de dingen enigszins buiten de feiten om te dramatiseren", en "zij hebben behoefte aan de keiharde sensatie van dergelijke vermeende gruweldaden" (als de bombardementen op de burgerbevolking), en "het Westerse publiek weet dat burgers niet als doel zijn uitgekozen" (want die lezen immers kranten als de Volkskrant).

Hoezo fascistisch, hoezo racistisch? Het is duidelijk dat de ideeën van onze elites en die van Saddam niet wezenlijk verschillen, hoe hard de Volkskrant ons ook van het tegendeel tracht te overtuigen.

Ons probleem

Tot slot ons probleem. Hoe kunnen wij ooit een serieuze linkse tegenmacht opbouwen als we allemaal dagelijks braaf de visies van onze elites consumeren? Want zoveel is gebleken: hun visies zijn de onze niet! Misschien is dit propaganda-effect te neutraliseren als we voortaan consequent over Elite-krant spreken.

Terug