De Peueraar 8, april 1991

Auteur: De Invalshoek


Pamflet voor 21 maart

Het onderstaande is een pamflet dat tijdens de fakkeltocht van 21 maart jongstleden werd uitgedeeld door Politiek Info-centrum De Invalshoek. Het pamflet gaat kort in op de verhoudingen tussen racisme, 1992 en C&A.

In De Peueraar heeft al eerder een artikel gestaan over de landelijke Schone Kleren campagne en dat De Invalshoek hierin ook actief is. 13 April is uitgeroepen tot plaatselijke actie-dag. Door het hele land zullen er bij de verschillende C&A-vestigingen acties gevoerd worden. Ook in Leiden zal er die dag het een en ander gaan gebeuren.

Het pamflet

Racisme. Onder racisme verstaan we het beoordelen van mensen op grond van hun etnische afkomst. Deze gegeneraliseerde en starre beoordeling is gebaseerd op werkelijke of denkbeeldige verschillen, die in het voordeel van de beoordelaar en in het nadeel van het slachtoffer zijn. Zo probeert de beoordelaar zijn voorrechten en/of agressie te rechtvaardigen. Als het over racisme gaat denkt men al snel aan de Centrumpartij en de Centrum-Democraten. Deze extreme gevallen zijn echter tekenend voor de hele maatschappij waarin racisme overal aanwezig is. Als we ons teveel op de meest extreme gevallen richten gaan we voorbij aan de structurele oorzaken en gevolgen van racisme op wereldniveau en in onszelf. De machtsverhoudingen op wereldniveau zijn structureel racistisch (en seksistisch). Racisme hangt sterk samen met de economische ontwikkelingen.

1992. De racistische machtsverhoudingen tussen Noord en Zuid in de wereld bestaan al sinds het begin van de kolonisatie, 500 jaar geleden. Dus om daarom in 1992 een festiviteit te organiseren (1492-1992) getuigt van een gebrek aan besef over welke gevolgen de kolonisatie toen en nu nog heeft en van een voortdurend belang bij die gevolgen.

Met Europa 92 wordt ruim baan gemaakt voor een nieuwe economische structuur. In plaats van een vaste baan met daaraan verbonden rechten en zekerheid, willen bedrijven steeds meer mensen in dienst nemen met tijdelijke contracten, op oproep basis of in part-time dienst. Hiervan zijn etnische minderheden en vrouwen als eerste de dupe.

Een van de nieuwe maatregelen betreft de identificatie-plicht. Al zou deze voor iedereen ingevoerd worden, dan nog zullen anders gekleurden en andersdenkenden er het meest mee te maken krijgen. Ook zal in Europees verband het vluchtelingenbeleid nog meer worden aangescherpt (als het nog strenger kan!). Nu al komt 95 procent van de vluchtelingen niet eens Nederland in. Het pleidooi van De la Mar (GroenLinks) voor het opnemen van 100 extra vluchtelingen in Leiden gaat dan ook aan de werkelijke problemen voorbij.

C&A. Een voorbeeld van een bedrijf dat zich al volgens de nieuwe economische structuren georganiseerd heeft, is C&A. Kenmerkend voor dit bedrijf is, dat ze veel werk uitbesteedt aan kleinere bedrijfjes. Die bedrijfjes besteden zelf ook weer werk uit, enzovoorts, zodat er aan de productie een hele reeks bedrijven te pas komt. C&A onttrekt zich aan alle verantwoordelijkheid die zich verder uitstrekt dan het eerste bedrijf van de reeks. De kleding haalt C&A nog steeds uit onder andere India, Bangladesh en de Filippijnen waar de arbeiders onderbetaald worden, onder slechte arbeidsomstandigheden werken en niet of nauwelijks rechten hebben. Bovendien wordt er nu ook voor C&A geproduceerd in naaiateliers in Nederland. Vaak werken hier mensen die door het vluchtelingenbeleid noodgedwongen een illegale status hebben en daarom geen aanspraak kunnen maken op veel rechten en voorzieningen. Deze mensen zijn niet alleen het slachtoffer van het vluchtelingenbeleid, maar daarnaast ook van de economische macht van bedrijven. Deze machten zijn gebaat bij het voortbestaan van racisme.

Wij accepteren bovengenoemde ontwikkelingen niet en willen samen met anderen verzet hiertegen organiseren.

Terug