De Peueraar 11/12, juli/augustus 1991

Auteur: Infowinkel Assata


Stop Europa '92 karavaan

In de maanden augustus, september en oktober van dit jaar zal een bonte karavaan verschillende Europese steden aandoen. Het voornaamste doel hiervan is voorlichting en publiciteit te geven over de keerzijde van de een wording van Europa in 1992. De karavaan is het uiteindelijke resultaat van discussies van de Europa '92 werkgroep van de gezamenlijke infowinkels/centra die elkaar regelmatig ontmoeten op de internationale infowinkel/centra overleggen.

De Europa '92 werkgroepen van de internationale infowinkel Assata uit Nijmegen en het politiek infocentrum De Invalshoek uit Leiden zijn vanuit Nederland zeer direct betrokken bij de Stop Europa '92 karavaan. Zij hebben inmiddels een groot deel van de coördinatie op zich genomen. Inmiddels zijn ook de infocentra uit Den Haag en Rotterdam betrokken bij deze toer. Hoogste tijd dus voor een nadere introductie van enerzijds het infowinkel/centra circuit, en anderzijds de Stop Europa '92 karavaan. Voor meer informatie over de keerzijden van de eenwording van Europa verwijzen wij graag naar de brochure die daarover half juli uitkomt.

Wat zijn infowinkels/centra?

Sinds 1985 begonnen in de BRD infowinkels als paddestoelen uit de grond te schieten. Sindsdien zijn er in vele Europese steden infowinkels opgezet. De winkels dienen als communicatie-, discussie-, en archief-plekken. Ze worden gebruikt en gedragen door mensen met verschillende idealen en achtergronden: autonomen, radicale feministes, anti-imperialistische,- communistische, en anarchistische mensen enzovoorts.

Wat doen de infowinkels/centra?

Boeken en bladen verkopen, thema-dagen organiseren, discussiestukken produceren, radioprogramma's maken en uitzenden, pamfletten en posters distribueren, gevangenen ondersteunen, teksten vanuit het gewapend verzet openbaar maken, data van manifestaties en demonstraties bekend maken, enzovoorts.

Een aantal thematische zwartepunten zijn onder meer: kraken/cityvorming, internationalisme (Euskadi, Palestina, Kurdistan, Noord-Ierland, El Salvador, om er een paar te noemen), Vluchtelingenpolitiek, strijd tegen het patriarchaat, het verenigd Europa van het kapitaal (en de daarmee gepaard gaande herstructureringsprocessen), hoe onze welvaart, gebaseerd op de uitbuiting van mensen van de drie continenten, door het IMF, de Wereldbank, geheime diensten, low intensity conflicts en de NAVO wordt veilig gesteld, anti-fascisme enzovoorts.

Het gewicht en de keuze van thema's verschilt van winkel tot centrum. We zien de informatie in onze winkels niet los van onszelf. Wij vinden het belangrijk activiteiten en gebeurtenissen over te brengen die in de reguliere pers niet of verdraaid aan bod komen. Daardoor is het voor ons mogelijk de werkelijke achtergronden en gebeurtenissen, protesten en strijden mee te krijgen. Daardoor kunnen we ze ook bediscussiëren en in de juiste context plaatsen. Bovendien hebben we ons over landsgrenzen heen georganiseerd en willen we ons netwerk zo blijven versterken dat we: ten eerste actuele en authentieke informatie krijgen. Zo kregen we tijdens de (officiële) Golfoorlog ondanks de censuur overal in Europa toch te horen waar en hoe er acties gevoerd werden tegen deze oorlog en haar profiteurs. Ten tweede onze standpunten en ervaringen aan elkaar over kunnen brengen en gezamenlijk kunnen bediscussiëren om zo van elkaar te leren. We hopen zo van een nationale tot een internationale zienswijze te komen.

Waar mensen zich tegen onderdrukking, vereenzaming of actuele projecten organiseren, reageren de heersenden met intimidatie, criminalisering en repressie. Een recent voorbeeld hiervan vond plaats in Besos, een wijk in Barcelona. De bewoners daar moesten wijken voor het Olympische dorp. Ze organiseerden zich om het project te dwarsbomen. De Spaanse staat reageerde met enorme politionele operaties en beweerde dat terroristische elementen verantwoordelijk zouden zijn voor de onrust. Na een 5 dagen durende veldslag in de straten is het project een jaar opgeschoven (tot aan de volgende verkiezingen). De nieuwste strategie tegen de mensen die zich georganiseerd verzetten tegen hun plannen ziet er als volgt uit: Met gelanceerde hetze en perscampagnes bouwen Europese geheime diensten (CRI, Scotland Yard, Verfassungsschutz) aan het schrikbeeld "euroterrorisme". Zo beweert de Duitse Verfassungsschutz dat de RAF in de Hafenstrasse (Hamburg) woont. En net zo makkelijk nagelde Scotland Yard de niet-Engelse arrestanten publiekelijk aan het kruis als zijnde levensgevaarlijke "Euroterroristen" wat en passant nog de aandacht van de anti-Poll Tax protesten afleidde. Ook de Nederlandse CRI liet zich niet onbetuigd en zorgde ervoor dat zogenaamde vertrouwelijke rapporten opeens in de Telegraaf stonden. Deze rapporten gingen toevallig over het Euro-terreurfront!

Ook wij als infowinkels/centra komen in deze constructie van het Euro-terreurfront voor en wel als volgt: We zouden uitstekende contacten met de RAF, ETA, IRA, AD, RARA, Brigata Rosso onder houden; en infowinkels/centra zouden de coördinatie-centra zijn voor de reizende relschoppers volgens de recentste gegevens van de Verfassungsschutz (CRI-Duitsland).

Deze openbaargemaakte constructie moet een klimaat scheppen waarin het mogelijk wordt willekeurig mensen te criminaliseren en voor jaren in de bajes te zetten. Bestaande structuren moeten geïntimideerd en neergeslagen worden. Maar wij zullen ons niet laten afschrikken door hun hetze-campagnes. Wij gaan door met ons werk en dus ook met het verspreiden van onderdrukte informatie.

De Stop Europa '92 karavaan.

Een van de praktische resultaten van het overleg tussen infowinkels/centra is de Stop Europa '92 karavaan. Veel infowinkels hebben speciale EEG of Europa '92 groepen die zich op dit thema gespecialiseerd hebben en zich hier ook al langer mee bezig houden. Dit item leent zich natuurlijk ook uitstekend voor een constructieve samenwerking en uitwisseling van mensen uit verschillende landen. Uit de discussies bleek dat de hereniging van Europa inderdaad in een razend tempo gaat en dat het net voor vluchtelingen en illegalen zich echt begint te sluiten, dat overal hele stadsdelen tegen de vlakte gaan voor de ons allen zo bekende prestige-objecten.

Overal worden hi-tech bajessen uit de grond gestampt. Gevangenen, en met name politieke gevangenen, worden steeds verder geïsoleerd van de buitenwereld. Ontelbare verhalen en herkenning van elkaars situaties hebben er binnen de Europa '92 groepen toe geleid dat de wil om hier samen iets tegen te doen steeds sterker werd. Het heeft uiteindelijk een dik jaar geleden tot het karavaanvoorstel geleid. Simpelweg kwam (en komt het idee er op neer dat we met een buskaravaan door Europa willen trekken om zo publiciteit te geven aan de nadelen van een verenigd Europa en om een uitwisseling tussen de vele alternatieve sientjes mogelijk te maken. Er is namelijk nog zo veel meer op aarde dan geld en economische belangen. Dat willen we dus ook laten zien. We willen dit doen met mensen van allerlei nationaliteiten en met een melange van cultuur en politiek. Met demo's, workshops, dans, manifestaties, acties, lezingen, concerten, theater, mime, enzovoorts.

Toen de knoop eindelijk was doorgehakt meldden zich onmiddellijk vele steden, infowinkels en mensen die graag de toer wilden ontvangen of ondersteunen. Er bleek (en blijkt) een redelijk draagvlak voor de karavaan te zijn en het plan begon steeds duidelijkere contouren te krijgen. Er werd gekozen voor drie politiek inhoudelijke speerpunten omdat het voor ons onmoglijk is om alle facetten van Europa '92 afdoende te belichten. Het is daarentegen wel goed mogelijk om een aantal items uit te spitten en gedegen aan te pakken, wat dan ook gebeurt. Gekozen is voor items die het dichtst bij mensen en groepen liggen. En na de gemene deler toegepast te hebben bleken er drie items uit te rollen, namelijk: repressie, immigratie en EG-structuren. Met deze items zijn een aantal groepen gaan stoeien wat inmiddels heeft geresulteerd in een brochure over deze drie items in 6 talen, en een videofilm over bajessen in het Verenigd Europa. Toch willen we niet dat dit de enige drie items zijn die behandeld worden. Het is de bedoeling dat de steden die we aandoen zelf een compleet programma neerzetten met sprekers uit hun eigen omgeving. Wij bieden zelf een heleboel mogelijkheden aan de steden die we aandoen. Die steden moeten zelf maar kijken hoe ze de karavaan op het plaatselijke programma laten aansluiten. Samen moet dit dan een harmonieus geheel worden. Toch blijkt dit vaak niet even gemakkelijk te zijn en is het een enorme uitdaging om met zoveel verschillende infowinkels/centra aan een praktische actie werken. Het is enorm stimulerend om te zien hoe uit de raarste hoeken en gaten mensen mee willen helpen. Griekse bands, Noorse mensen die workshops Japans dansen gaan geven, Hamburgs theater, benefieten in onder andere: Lyon, Londen, Offenbach, een bus, voedsel uit Londen, een mobiele zeefdrukkerij uit Amsterdam, en zo komen er dagelijks de leukste aanmeldingen binnen. Helaas kunnen er maar 40 mensen in de bus en moeten we een heleboel mensen vertellen dat ze zelf voor vervoer moeten zorgen.

Praktische hulp

We hebben uiteraard behoefte aan zoveel mogelijk suggesties, hulp en geld. Bij deze een oproep om zoveel mogelijk publiciteit aan de karavaan te geven. In de vorm van benefieten, info-avonden, posterverspreiding, geld inzameling en dergelijke. Er is natuurlijk ook altijd plaats voor mensen die met leuke ideeën of initiatieven komen en serieus mee willen werken om de toer te laten slagen. Wil je graag mee maar wel vrijblijvend, probeer dan zelf vervoer te regelen of mensen te zoeken die sowieso achter de karavaan aan gaan rijden en met wie je mee kunt.

Karavaan in Leiden

In Leiden zijn we ondertussen druk bezig met de voorbereidingen van 15 en 16 augustus. Dit zijn de dagen dat de Stop Europa '92 karavaan Leiden aandoet.

Het programma

Op donderdag 15 augustus komt de karavaanbus aan in Leiden. Dit is waarschijnlijk tegen de middag. Het programma begint echter 's avonds met om te beginnen een optocht door de stad die de aandacht moet vestigen op het donderdagavond-programma en het vrijdagprogramma. Hierna zal op de Burcht de opening van de karavaan plaatsvinden waarna het eigenlijke avondprogramma kan beginnen. Het avondprogramma bevat informatie, cultuur, en gezelligheid (?). Begonnen wordt met de informatie. Drie sprekers zullen een verhaal vertellen over respectievelijk: de keerzijden van Europa '92 in het algemeen, Leiden en de plaats van De Invalshoek daarbinnen, en tenslotte verzetsperspectieven. Hierna is er waarschijnlijk autonoom theater uit Keulen en akoestische muziek.

Op vrijdag 16 augustus start het programma rond een uur of 11. Er zijn vergunningen aangevraagd voor manifestaties op het stadhuisplein en het van der Werfpark. Waarschijnlijk zal op een of allebei de plekken wat te doen zijn. Wat kun je zoal verwachten? Ten eerste een infomarkt met stands van infowinkels/centra, organisaties die zich bezig houden met voorlichting over onderwerpen die betrekking hebben op de strijd tegen Europa '92. Hierbij kun je denken aan deelstrijdgroepen, migrantenorganisaties en dergelijke. Verder zullen er mensen spreken over onderwerpen als: legitimatieplicht, herstructurering van de economie, repressie, biotechnologie en meer. Daarnaast zullen mensen uit andere EG-landen wat vertellen over de situatie in hun land.

Als hoofdonderdeel van de vrijdagmiddag zal er een discussie plaatsvinden tussen enkele bekende politici uit de gevestigde politiek en buitenparlementaire wereldverbeteraars. Zij zullen aan de hand van stellingen hun visie geven over de Europese eenwording. Naast het informatieve gedeelte is er ook akoestische muziek, acrobatiek en toneel aanwezig.

Naast deze manifestatie(s) vinden er in Leiden nog wat acties plaats die betrekking hebben op Europa 92. Tot nu toe is van twee acties bekend dat ze doorgaan. Dit zijn een actie van de Werkgroep Dierenstrijd Leiden (WDL) tegen genetische manipulatie bij dieren, en een actie tegen de legitimatieplicht. Natuurlijk zou het leuk zijn als mensen of groepen mee zouden doen of zelf acties verzonnen. Hiervoor kun je contact opnemen met De Invalshoek. Het avondprogramma van vrijdag zal bestaan uit een discussie. Hierover is nog niet zo veel bekend, maar informatie volgt later.

De route. De volgende steden worden door de karavaan zocht:

Terug