De Peueraar 13, september 1991

Auteur:


Mondiaal Overleg Leiden

Sinds enige jaren probeert een groep mensen die zich actief bezighoudt met de zogenaamde Derde Wereld een Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) in de Leidse regio gevestigd te krijgen. De haalbaarheid hiervan wordt op het moment onderzocht door LIDESCO, een onderzoeksbureau verbonden aan de Leidse universiteit. Ondertussen is het Mondiaal Overleg Leiden "gestart met de voorbereidingen voor een "draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking", zoals het Mondiaal Overleg het zelf noemt.

Op 25 juni mensen van verschillende bestaande Derde Wereld-groepen voor het eerst bijeengekomen om het Mondiaal Overleg Leiden gestalte te geven. Er werden ideeën uitgewisseld over hoe de Derde Wereld-beweging in de Leidse regio haar gezicht kan laten zien.

Op dit moment zijn bij het Mondiaal Overleg de volgende organisaties betrokken: Wereldwinkels van Leiden, Oegstgeest en Voorschoten, Milieudefensie, Afrika Stichting De Baobab, GroenLinks, Evert Vermeer Stichting, Studenten-ecclesia. Het Mondiaal Overleg heeft op dit moment al een aantal doelstellingen geformuleerd die uiteindelijk moeten leiden tot een verbetering van de positie van de armen in de Derde Wereld-landen.

Blijkbaar is men van mening dat de bestaande organisaties te versplinterd werken, getuige de eerste doelstelling van het Mondiaal Overleg. Deze houdt in dat de groepen meer op elkaar betrokken willen en moeten raken. Het Mondiaal Overleg zal daarbij eerder als een ondersteuningsnetwerk moeten functioneren dan als een centrale organisatie. Het netwerk zal de bestaande Derde Wereld-beweging in Leiden niet vervangen maar dient als een aanvulling daarop. Het voordeel van een netwerk is dat er verschillende vaardigheden en kennis uitgewisseld kunnen worden. Een ander doel van het Mondiaal Overleg zal zijn het opzetten van een informatiebestand, dat ook gebruikt kan worden om door te verwijzen naar andere organisaties en instanties. Tot slot wil het Mondiaal Overleg als gesprekspartner dienen voor het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking in oprichting. Want wat willen de Derde Wereld-organisaties in de Leidse regio van en met een dergelijk centrum? Welke invloed is er op uit te oefenen? Zal het centrum een autonome organisatie zijn of is het de bedoeling dat het samenwerkt met de diverse lokale groepen? Hiervoor zal het Mondiaal Overleg in discussie moeten treden met de gemeente Leiden.

De middelen waarmee deze doelen gerealiseerd zouden kunnen worden zijn divers. Zo is het de bedoeling dat er een gezamenlijke nieuwsbrief opgezet gaat worden en dat er openbare informatiebijeenkomsten georganiseerd worden om de activiteiten van de verschillende groepen te belichten. Ook zal er gewerkt worden aan allerlei thema's zoals de schuldenproblematiek, mensenrechten en het IGGI.

Aangezien men niet wil wachten tot het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking van de grond komt wil het Mondiaal Overleg binnen 14 jaar zelf een werkbare vorm gevonden hebben om "een draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking" te bewerkstelligen.

Perspectieven

Het zal waarschijnlijk niet eenvoudig zijn om enerzijds mensen (weer eens) enthousiast te krijgen voor een nieuw overlegorgaan in de vorm van het Mondiaal Overleg, en anderzijds als Derde Wereld-beweging het publiek in de Leidse regio daadwerkelijk betrokken te krijgen bij het wel en wee van de allerarmsten. Gebleken is dat het lot van onze medemensen in de Derde Wereld medelijden opwekt, maar vaak geen verantwoordelijkheidsgevoel voor de oorzaken van de misstanden. Want laat het nogmaals gezegd worden: onze westerse welvaart is gebaseerd op de uitbuiting van de derde wereldbevolking en haar natuurlijke hulpbronnen. Pas als het Mondiaal Overleg, en later het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, er in slagen om dit feit door te laten dringen tot de bewoners van de Leidse regio, pas dan zal er iets kunnen veranderen aan de scheve machtsverhoudingen in de wereld. Het Mondiaal Overleg wordt veel succes en een lange adem toegewenst!

Terug