De Peueraar 15, november 1991

Auteur: Harry Westerink


Yankee go home

Op 9 november komt de Amerikaanse president George Bush himself naar Den Haag om daar besprekingen te voeren met de Nederlandse minister-president Ruud Lubbers. Een onderonsje tussen twee hoge heren met plannetjes. Het onlangs opgerichte landelijke Anti-Interventie Komitee heeft het initiatief genomen om de komst van Bush, onder andere bekend van de tv-serie "150.000 dode Irakezen", niet ongestoord voorbij te laten gaan. Het comité organiseert, in samenwerking met andere groepen en verenigd in het Anti-Bush Comité (ABC), op 9 november een demonstratie onder het motto "Breek Bush' wereldorde". Om 12.00 uur wordt er verzameld op het Plein in Den Haag.

Nieuwe Wereld(wan)orde

Bush komt naar Nederland omdat Nederland op dit moment voorzitter is van de Europese Gemeenschap. Met die voorzitter wil Bush het een en ander gaan bekonkelen. Waarschijnlijk zal Bush het bezoek aangrijpen om de Westerse politiek ten aanzien van de voormalige-Sovjet-Unie te bespreken.

De demonstratie is bedoeld om te protesteren tegen het beleid van militaire en economische agressie dat Bush onder de noemer van nieuwe wereldorde propageert en uitvoert (vooral: laat uitvoeren). De afgelopen tijd is duidelijk geworden waar Bush met zijn nieuwe wereldorde voor staat: niets en niemand ontziende machtspolitiek en militaire krachtspatserij. Er vinden momenteel in het kapitalisme enorme veranderingen en verscherpingen plaats, waarvan de armen in de hele wereld het eerst de dupe worden.

Niet alleen de armen in de "Derde Wereld" (Panama, Irak), maar ook die in het Westen. Denk hierbij aan het om zeep helpen van de sociale voorzieningen, gezondheidszorg, studiefinanciering, en dergelijke. Verder ontstaat er in het Westen een steeds verdergaande scheiding tussen aan de ene kant een goed voor zichzelf zorgen de elite en middenklasse, en aan de andere kant een verpauperende onderlaag van minima, illegalen, werklozen, zieken en arbeidsongeschikten. De nieuwe wereldorde is niet nieuw, het is een voortzetting van de neo-liberale orde (met een "recht van de sterkste"-economie) van onder andere het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Die orde wordt in toenemende mate dwingend opgelegd aan "Derde Wereld"-landen.

NAVO en interventie

De NAVO is, onder leiding van Bush, druk bezig met een reorganisatie. Een van de doelen hierbij is de vorming van een snelle interventiemacht. Deze interventiemacht wordt opgezet om zowel binnen als buiten het NAVO-verdragsgebied op te kunnen treden. Het "handhaven van de internationale rechtsorde" en het "verdedigen van legitieme economische belangen" worden opgegeven als redenen voor het invoeren van deze militaire eenheid. Terwijl wapensystemen die voorheen hoorden bij de Koude Oorlog nu zijn verouderd en worden afgeschaft, wordt wapentuig dat wel binnen de nieuwe wereldorde past verder ontwikkeld.

Ondanks de mooie woorden over "wapenbeheersing" besteedt de Nederlandse regering zo'n 4 tot 6 miljard extra aan "defensie". Laten we over de snelle interventiemacht maar geen illusies hebben: die dient ter ondersteuning van de Westerse belangen en wordt daar ingezet waar die belangen in gevaar komen (en dat is volgens de Westerse elite van staat en kapitaal al snel het geval..)

Anti-Interventie Komitee en de toekomst

Het comité hoopt dat op 9 november mensen massaal en krachtig hun protest zullen laten horen tegen de nieuwe wereldorde van Bush. Laten wij intussen hopen dat de demonstratie meer zal worden dan een partijtje stoom afblazen vanwege al te hoog opgelopen ergernis over de gang van zaken in de wereld. Laten we veronderstellen dat het Anti-Interventie Komitee in staat zal zijn om wat meer pit en scherpte in anti-militaristische en vredesactiviteiten aan te brengen. De wens is de vader van de gedachte, want de vooruitzichten zijn wat dat betreft niet erg gunstig. De tv-oorlog tegen Irak is al lang van het beeldscherm verdwenen. "We hebben gewonnen en we duikelen en duizelen van de ene media-sensatie naar de andere. De vredesbeweging bestaat in feite al jaren niet meer; bij tijd en wijle zetten zeer kleine vredesgroepen enige honderden of duizenden mensen in beweging, bij voorkeur op zaterdag, en gaan dan weer over tot de orde van de dag. Niettemin, of juist daarom valt het toe te juichen dat een aantal mensen de zin, tijd en energie kunnen opbrengen om zich te verenigen in het Anti-Interventie Komitee. Een comité dat hopelijk geen eendagsvlieg zal blijken te zijn.

Terug