De Peueraar 29, januari 1993

Auteur:


(recensie)

Clash: newspaper for/from resistance in Europe

Dat ontwikkelingen in je eigen buurt, stad of regio vaak nationaal en zelfs internationaal bepaald worden, hebben we in De Peueraar regelmatig beschreven. Een voorbeeld hiervan is de Europese eenwording met zijn gevolgen voor het vluchtelingenbeleid. Een beleid dat met hetzes moet worden gelegitimeerd. Een toenemend racisme, ook in Leiden, is het gevolg. Of bijvoorbeeld de steden die in de vaart der volkeren worden meegesleurd en allerlei prestige projecten uit de grond trekken ten koste van de stadsbewoners en de sociale woningbouw. Daarnaast zijn er natuurlijk de multinationale ondernemingen die uiteindelijk voor een groot deel de economische positie van landen, steden en individuen bepalen. Deze hebben ook een flinke vinger in de pap van de politieke besluitvorming. Het mag dus duidelijk zijn dat veranderingen voor een groot gedeelte ook op internationaal niveau zullen moeten worden afgedwongen. Dat betekent dus ook dat het belangrijk is dat verzetsbewegingen zich niet alleen lokaal en nationaal moeten oriënteren, maar ook internationaal met elkaar contacten moeten opbouwen.

Het blad Clash timmert al weer 2 jaar aan de weg van internationale discussie en informatie-uitwisseling tussen revolutionaire bewegingen in en buiten Europa. Eens in de paar maanden uitkomend, bundelt Clash zo'n 80 pagina's aan artikelen, berichten, persverklaringen, interviews en discussies. Vanuit een anti-racistische, anti-patriarchale en anti-kapitalistische achtergrond komen onderwerpen, acties en verzetsstrategieën aan bod zoals: vrouwenstrijd, kraken, anti-fascisme, politieke gevangenen, gewapend verzet, mannen/seksisme, de annexatie van Oost-Duitsland, de opstand in Los Angeles, repressie, enzovoorts.

Clash komt voort uit een internationale structuur van plaatselijke info-centra uit heel Europa en werkt met een onafhankelijke redactie. Deze redactie poogt om niet zomaar een lukrake bundeling van artikelen te maken maar de belangrijkste ontwikkelingen en discussies naar voren te laten komen zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van verzet in Europa. Een belangrijk criterium dat voor het plaatsen van artikelen wordt gehanteerd is dat ze internationaal van belang moeten zijn. Dat bijvoorbeeld een artikel over cityvorming in Denemarken en het verzet daar interessant is voor een groep die in Leiden actief is.

Dit maakt dat Clash een belangrijke rol kan vervullen. Groepen kunnen zich van elkaar op de hoogte stellen, solidariteit ontwikkelen, gezamelijk zoeken naar perspectieven op verandering van elkaars ervaringen leren en verschillen bediscussieerbaar maken. Clash, the choice of a new generation, read it!

Clash: newspaper for/from resistance in Europe. Tijdschrift in Engelse en Duitstalige edities. Verkrijgbaar bij boekhandel Manifest en De Invalshoek, 6,50.

Terug