De Peueraar 30, februari 1993

Auteur: Mayola en andere bewoners van Langebrug 83, 85, 87 en 89


Het addertje onder het gifgroen complex

In het volgende verhaal wil ik als bewonerster van een van de gekraakte panden van de Langebrug voor de zoveelste keer in de geschiedenis over een aantal panden in de Leidse binnenstad vertellen. Monumentale panden die gevaar lopen om gesloopt te worden en waarvoor in de plaats dure appartementen en een protserige horecagelegenheid komen. Maar dat is niet het enige, er is nog meer.

Het verhaal begint in de winter van 1992. Avidus Labda was economisch eigenaar van de panden die tot het Groencomplex horen, en de door de rechter aangewezen curator Apeldoorn was juridisch eigenaar. De opdracht die deze juridisch eigenaar had, was om de inboedel te verdelen onder de schuldeisers van de failliete speculant Avidus Labda. Daarna is de hele boel verkocht aan Mosia Investments.

Ondertussen werden half januari 1992 de panden aan de Langebrug gekraakt en een paar dagen erna ook de panden aan de Pieterskerkchoorsteeg. De juridisch eigenaar sluit dan met iedere bewonersgroep apart een contract over het verblijf

in de panden. In het contract stond dat de bewoners de panden uiterlijk 6 weken nadat de aangetekende brief met de bouwaankondiging gekregen was, moesten verlaten. Mosia stelde namelijk dat men plannen aan het ontwikkelen was voor bebouwing in samenwerking met de architecten Van Beek en Van Egmond, en met Korswagen als aannemer. En ja hoor, ongeveer half augustus kregen de bewoners een brief dat ze binnen 6 weken weg moesten in verband met bouwplannen. De plannen werden overigens erg vaag gehouden door de gemeente en de eigenaar. Het zou om wat winkels en appartementen gaan. Zodoende besloten de bewoners aan de Langebrug hun pandjes te verlaten, daar er geen grote kans was op een juridische procedure. Dit omdat de gemeente zei dat ze een sloopvergunning voor de oude drukkerij en de binnenkant had afgegeven. Dit was in september 1992 en de bouwplannen zouden er snel zijn.

Twee dagen voor de krakers de panden verlieten, bood Mosia 7.000 gulden per pand aan als de krakers daadwerkelijk weg zouden gaan. De bewoners hadden toen al besloten om weg te gaan. Later bleek dat dit geld bedoeld was om de krakers van de Pieterskerkchoorsteeg-panden eruit te krijgen: die hadden een apart contract en wilden er niet uit. Mosia zei toen tegen ons "gelijke monniken, gelijke kappen" en zodoende kregen de Langebrug-bewoners ook geld.

Op 30 september werd de Langebrug verlaten en dichtgetimmerd. Van een journalist van het Leidsch Dagblad hebben we later gehoord dat Korswagen het pand leeg wilde kopen. Dit verklaart waarom Mosia geld bood. Het pand is toen direct verkocht zodra de krakers er uit waren. Aannemer Korswagen ging daarna verder met alle bouwplannen. Op 7 september 1992 werd er een aanvraag voor een bouwvergunning gedaan. Daar stond in het kort het volgende in. De bestaande monumenten zouden op de begane grond winkels worden, met daarboven appartementen. Een pand aan de Pieterskerkchoorsteeg krijgt een horecabestemming en op de plek van de drukkerij moet een glazen horecapaleis verrijzen met een glazen koepel die 4,5 meter boven het dak uitsteekt. Het achterste pandje aan de Langebrug moet worden gesloopt. Op die plek moeten appartementen komen. Dat wordt een woonflat van 4 verdiepingen met 10 appartementen: dit alles direct grenzend aan het monumentale Van der Speckhofje.

Op dit moment hebben alle panden een andere bestemming, namelijk Langebrug-panden: kantoorruimte, Pieterskerkchoorsteeg-panden: bedrijfsruimte. Het oude drukkerijterrein heeft de bijzondere bestemming "drukkerij", dus zal het bestemmingsplan behoorlijk veranderd moeten worden.

Eind 1992 kwamen de krakers erachter dat in de Langebrug-panden alleen de wc's gesloopt waren en de drukkerijruimte voor de helft gesloopt was. Tegen de bouwplannen waren ongeveer 30 bezwaarschriften ingediend, die door ongeveer 100 mensen ondertekend zijn. Op 2 januari 1993 zijn de panden aan de Langebrug herkraakt! De reden voor deze herkraak was dat in het contract met de curator (juridisch eigenaar) stond dat als er niet gebouwd was binnen 6 weken na de aangetekende brief, we gerechtigd waren er weer in te trekken en de panden op oude voet weer in gebruik te nemen.

Ongeveer 1 week nadat we het herkraakt hadden kwam aannemer Beugelsdijk (ingehuurd door Korswagen) en heeft de garage onder Langebrug 83 in gebruik genomen, terwijl de garage ook gewoon gekraakt is. De politie zei er niks aan te kunnen doen, omdat het niet duidelijk was of het ook bij het huis hoorde!

Ondertussen gaat Korswagen gewoon door met slopen. Nu zijn we er achter gekomen dat hij helemaal geen sloopvergunning heeft voor de binnenkant van de monumentale panden aan de Pieterskerkchoorsteeg, terwijl hij dat gewoon sloopt.

Situatie nu

In de korte tijd dat we weer aan de Langebrug wonen zijn er een hoop zaken duidelijk geworden. Bijvoorbeeld dat niemand van plan was direct te gaan bouwen nadat wij de panden verlieten. Sterker nog: het is op dezelfde dag verkocht aan de projectontwikkelaar c.q. aannemer Deurhof BV uit Gouda. Na Avidus Labda, de curator van Apeldoorn, Mosia Investments en Korswagen BV nu weer een nieuwe eigenaar. En dit alles binnen 1 jaar! Ook weten we dat er nooit een sloopvergunning is verleend voor de binnenkant van de monumenten aan de Pieterskerkchoorsteeg, maar wel voor het slopen van de oude drukkerij tussen de woningen in. Dit terwijl er niet eens een degelijk bouwplan ligt en eerst de vervuilde grond gesaneerd moet worden, want onder het hele complex zit kwik en lood en wie weet wel meer zware metalen.

De gemeente probeert tegen alle regels in buiten de provincie om de panden volledig onbewoonbaar te maken door alles te slopen aan de binnenkant, terwijl ze weten dat er de eerstkomende jaren niet gebouwd kan of zal worden (denk aan sanering en de stortvloed van bezwaarschriften na de bekendmaking van de bouwplannen). De buurt klaagt over verpaupering van de Pieterskerkchoorsteeg omdat een halve straat wordt dichtgetimmerd, hetgeen voor de gemeente en eigenaar weer makkelijker is om ongewenste plannen erdoor te drukken. Bovendien wijzen ze beide de krakers aan als de schuldigen van de vertraging van de bouwplanaanvraag (die er nu nog niet ligt).

De krakers hebben inmiddels de panden weer bewoonbaar gemaakt door het kapotgeslagen sanitair te vernieuwen en we zijn niet van plan weg te gaan voor er een goedgekeurd bouwplan ligt. Tot die tijd zullen we de omwonenden blijven voorzien van informatie die de gemeente achterwege houdt, zoals bijvoorbeeld de omvang van de bouwplannen en de met lood en kwik vervuilde grondkwestie. Het laatste nieuws: we zijn erachter gekomen dat Korswagen beschuldigd is van illegaal gif storten in de Klinkenbergerplas in Warmond/Oegstgeest!!

We houden jullie op de hoogte, met strijdbare groeten.

Terug