De Peueraar 33, mei 1993

Auteur: Eric Krebbers


1 mei 1993: Jonge 'Socialisten' steunen Lubbers

De Jeugdwerkgarantiewet ontsproot destijds aan het brein van Ruud Lubbers. Hij sloeg daarmee destijds 3 vliegen in 1 klap. Ten eerste voorzag hij de bedrijven van goedkope en tijdelijke arbeidskrachten. Ten tweede werkte hij aan zijn imago van weldoener door jongeren baantjes te garanderen. Tot slot merkte Lubbers bij de invoering op dat de wet jongeren discipline zou bijbrengen. Hij wilde jongeren disciplineren, dat wil zeggen: aanleren vroeg op te staan en gehoorzaam te zijn aan bazen, opdat ze beschikbaar zouden blijven voor de arbeidsmarkt. Er was namelijk volgens hem een groep jongeren ontstaan die het juiste arbeidsethos miste, een alternatieve arbeidsinstelling hadden.

Het verbaasde ons dan ook enorm toen we onlangs een brief van de Jonge Socialisten in de PvdA (JS) ontvingen waarin gevraagd werd om een petitie te tekenen voor een ruimere toepassing van de Jeugdwerkgarantiewet (JWG). In de brief lazen we onder meer het volgende: "Ook dit jaar wordt het weer 1 mei. Deze feestdag staat bekend als "de dag van de arbeid". Helaas is deze dag niet voor iedereen feestelijk. Vooral werkloze jongeren in Leiden vinden moeilijk een baan. Hoe komt dat? Is dat nodig? Wij denken van niet! De Jonge Socialisten in de PvdA en de CNV jongerenorganisatie roepen daarom op 1 mei een nieuwe lokale feestdag uit: "de dag van de gewenste arbeid". Op 1 mei a.s. zullen wij een petitie aanbieden aan 2 wethouders: dhr. Walenkamp (Economische Zaken) en dhr. De la Mar (doelgroepenbeleid). Uit onderzoek is gebleken dat jongeren graag willen werken, maar de werkgevers maken hier geen adequaat gebruik van. Wij zijn ervan overtuigd dat de JWG werkgevers en jongeren op een constructieve manier met elkaar in contact kan brengen, maar dan moet deze wet wel een ruimere toepassing krijgen. Wij zullen de wethouders daarom dringend verzoeken daar meer aandacht aan te besteden." De brief was afgesloten met de leuze: "Nu investeren in werk voor alle jongeren betekent garanties zoeken voor onze samenleving in de toekomst!"

In een bijgevoegde petitie werd onder meer gepleit voor meer aandacht voor ongeschoolde jongeren en JWG-banen in de marktsector.

Merkwaardig dat deze Jonge 'Socialisten' 1 mei opvatten als een feestelijke dag. Alsof er wat te vieren zou zijn in de huidige omstandigheden. Het zou veeleer een strijdbare dag behoren te zijn. Een dag waarop linkse mensen hun gezamenlijkheid tonen (of is het nu toonden?) in de strijd tegen de onderdrukking van de werkende en werkloze arbeiders door het kapitaal. Het is de dag van het socialisme (oorspronkelijk trouwens van het anarchisme, een vrije vorm van socialisme). Het socialisme staat van oudsher voor het streven van de onderdrukten en uitgebuitenen om zelf hun leven te bepalen. Loonarbeid is in die visie een moderne vorm van slavernij, waarbij degenen die het geld beheren of bezitten, kunnen bepalen wat de rest van de mensen moet doen. En daar dan vervolgens nog rijker van worden. Het socialisme wil dan ook de machts- en eigendomsverhoudingen veranderen.

Het is in een maatschappij waarin een handjevol mensen vrijwel alle macht en eigendom in handen hebben, ronduit walgelijk om te spreken van "de dag van de gewenste arbeid". Van de dag van de blije loonslaaf zo ongeveer. En dan te pleiten voor meer "aandacht voor ongeschoolde jongeren". Jongeren die pleiten voor meer staatstoezicht op kanslozen, die een'lans breken voor een wet die gericht is op disciplinering en uitbuiting, en die tot overmaat van ramp andere jongeren de "markt-sector" in willen schoppen, dat soort jongeren doet er beter aan zich de naam van "Jonge Bourgeoisie" aan te meten. Een Jonge Bourgeoisie die de oude bourgeoisie ertoe wil verleiden om nu te investeren in loonslavernij en disciplinering voor alle jongeren, opdat hun machtspositie in onze samenleving van de toekomst veilig gesteld is!

Terug