De Peueraar 39, november 1993

Auteur: Vrouwengroep Loeder


(ingezonden)

Vrouwengroep wordt Loeder!

De feministische discussie-/actiegroep "Loeder" bestaat pas maar enkele maanden. Maar we willen ook aan anderen laten zien wie wij zijn en waar we mee bezig zijn. Op dit moment bestaat "Loeder" uit negen vrouwen.

Maar laten we ons eerst eens voorstellen:

Wij zijn voortgekomen uit de groep die de afgelopen 8 maart (internationale vrouwendag) de demonstratieve optocht georganiseerd hebben. Ooit zijn een aantal van ons begonnen in Sappho, een vrouwengroep die zich met name bezighield met interne discussie-avonden over bepaalde thema's, bijvoorbeeld vrouwen en racisme. Nadat Sappho was opgeheven kozen een aantal vrouwen ervoor om samen meer doelgericht thema-avonden en acties te organiseren. Wij hebben onder andere op 25 november, "Dag tegen geweld tegen vrouwen", twee keer een thema-avond in het LVC georganiseerd. Deze avonden hadden de thema's "vrouwenhandel" in 1991 en "weerbaarheid" in 1992. Op 8 maart, "Internationale Vrouwendag", hebben we acties georganiseerd met de thema's "vrouwen en media" in 1992 en "bundel de strijd van alledag" in 1993.

Het probleem bij Sappho was: het niet naar buiten treden, niet doelgericht bezig zijn en het niet meer zijn dan een praatgroep. Wel werd er inhoudelijk gediscussieerd, wat we weer misten bij het organiseren van bovengenoemde thema-avonden. Daarnaast vonden we de verschillende activiteiten te vaak los van elkaar staan.

Vrouwenstrijd in Leiden

Nu wilden we een vrouwengroep oprichten die het volgende combineerde:

Met deze opzet in ons achterhoofd zijn we dit verder gaan uitwerken aan de hand van diverse discussies over bijvoorbeeld solidariteit tussen vrouwen en over vrouwenbesnijdenis. Maar ook: hoe zien we onszelf; wat verstaat ieder van ons onder feminisme, radicaal-links, racisme, et cetera. De belangrijkste punten die in deze discussies naar voren kwamen, kunnen gezien worden als uitgangspunten van "Loeder".

We gaan uit van de noodzakelijkheid van een fundamentele verandering van de maatschappij. Deze verandering van de maatschappij is nodig om de bestaande machtsverschillen op te heffen. We leggen ons niet neer bij de bestaande machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, zwart en wit, jong en oud en ga zo maar door. We beschouwen vrouwenstrijd niet als een strijd die op zichzelf staat; strijd tegen machtsverschillen tussen vrouwen en mannen gaat samen met strijd tegen het kapitalisme, tegen systemen die gebaseerd zijn op machtsongelijkheid. Ons inziens is het niet mogelijk om vrouwenstrijd te voeren binnen een kapitalistische maatschappij zonder het kapitalisme zelf ook te bestrijden. We streven naar een gelijkwaardige samenleving waarin iedereen samenwerkt in het besef dat we onderling afhankelijk van elkaar zijn. Deze wederzijdse afhankelijkheid is zwaar verstoord: besnijdenis van vrouwen helpt mannen hun machtspositie in stand te houden, onze welvaart in het Westen gaat ten koste van welvaart elders in de wereld, en zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen.

Uitgangspunten van "Loeder"

We willen een feministische groep waar alleen vrouwen aan kunnen deelnemen. De redenen hiervoor zijn dat vrouwenstrijd en strijd tegen seksisme in gemengde groepen te weinig aan bod komen. We hechten ook groot belang aan solidariteit tussen vrouwen onderling. Daarbij hebben we als vrouwen allemaal een gemeenschappelijke achtergrond.

Ondanks verschillen tussen vrouwen door hun leeftijd, economische positie, seksuele voorkeur, etnische achtergrond en degelijke proberen we de overeenkomsten tussen vrouwen te onderkennen en waar nodig gezamenlijk de strijd aan te binden tegen onrecht. Dit betekent niet dat we onze verschillen onder tafel hoeven te schuiven. We zullen die verschillen ook moeten benoemen.

Daarnaast hebben we het uitgangspunt van zelfbeschikking: elke vrouw heeft het recht om zelf over haar leven te beschikken, dit geldt zowel op geestelijk als lichamelijk gebied.

In de praktijk betekent dit dat we elkaar ondersteunen in het streven naar een zelfbepaald leven. We willen de strijd aanbinden met elke vorm van discriminatie, maar we willen ook duidelijk maken dat die gebieden in grote mate met elkaar samenhangen. Samenhang tussen sekse en ras kom je bijvoorbeeld tegen bij opgelegde stereotypen. De zwoele, donkere vrouw en de onderdanige, volgzame Aziatische vrouw zijn daar nog maar twee voorbeelden van. Verschillende uitingsvormen van discriminatie hebben we besproken en bediscussieerd in volgende bijeenkomsten.

Bij het behandelen van thema's zullen we steeds onze sekse als uitgangspunt nemen. Feitelijk willen wij een mentaliteitsverandering teweeg brengen door onder andere het geven van informatie aan personen en groepen.

En toen gingen we verder...

Voor het formuleren van deze uitgangspunten hebben we veel tijd genomen, omdat we het belangrijk vonden uiteen te kunnen zetten waar "Loeder" voor staat en om de prioriteiten van een ieder te leren kennen om de gezamenlijke strijdpunten te kunnen formuleren.

We hebben gesproken over wat we wilden gaan doen. Het was al snel duidelijk dat we niet meer alleen onderlinge discussies wilden en ook geen pure gerichtheid op de bekende vrouwen-strijd-dagen wensten.

We willen een groep zijn die zowel van buitenaf een goed zichtbare kant heeft als een interne kant. Daarbij sluiten we het samenwerken met andere vrouwengroepen niet uit, mits het karakter en de uitgangspunten van "Loeder" bewaard blijven. We besloten om voor lange(re) tijd bezig te zijn met één thema. Hiermee hebben we de mogelijkheid om een onderwerp meer uit te diepen dan tot nu toe het geval was en kunnen we ook meer aspecten belichten die anders blijven liggen.

Er is door ons gekozen voor het thema "Het vrouwbeeld bij extreem-rechts".

Mede in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen is er veel aandacht voor het racisme van extreem-rechtse partijen en veel groepen zijn daar mee bezig, zowel landelijk als in Leiden. Wij zouden dan ook het vrouwbeeld dat partijen als CD en CP'86 hebben aan de orde en in de publiciteit kunnen brengen, door bijvoorbeeld een thema-middag, krant, et cetera.

Doel van deze actie is in de eerste plaats proberen duidelijk te maken dat er behalve racistische ideeën nog andere redenen zijn waarom deze partijen geen stem horen te krijgen.

Als vrouwengroep willen we een bijdrage leveren aan het tegengaan van de opmars van extreem-rechtse ideeën en groeperingen, maar dit thema dient ook als voorbeeld van samenhang tussen seksisme en racisme/rechts-radicalisme. Op dit moment zijn we bezig zoveel mogelijk informatie bijeen te garen om van daaruit verder te werken. De exacte inhoud en vorm waarin we onze bevindingen zullen presenteren is nog niet helemaal bekend, maar we houden jullie op de hoogte.

Terug