De Peueraar 41, januari 1994

Auteur: Jan Willem Kradolfer en Pieterjan Vonk


Invalshoek autonoom?!

De Invalshoek krijgt jaarlijks van de gemeente uit de pot "internationale solidariteit" een erg kleine geldelijke bijdrage. De VVD probeerde hier kort geleden een stokje voor te steken. Zij diende een motie in. De motie luidde als volgt:

"De Raad,

overwegende dat,

verzoekt het College,

eventuele subsidieverzoeken van De Invalshoek in 1994 niet te honoreren;

en verzoekt het College,

eventuele subsidieverstrekking op het terrein van politieke voorlichting, educatie of actievoering alleen te verstrekken aan groeperingen of instellin gen die de democratische rechtsorde als zodanig ondersteunen.

Jan Willem Kradolfer

Pieterjan Vonk.

Deze motie is door het College en door de Raad verworpen, met dien verstande dat de fractie van de VVD geacht wordt voor de motie gestemd te hebben."

Tot zover de motie van de VVD. Commentaar overbodig.

Terug