De Fabel van de illegaal 43, januari/februari 2001

Auteur: Harry Westerink


Christen-fundamentalisten geloven in complot van "internationalisten"

In 1998 werd het secretariaat van de Nederlandse campagne tegen het vrijhandelsverdrag MAI, dat toen in handen was van medewerkers van De Fabel van de illegaal, af en toe gebeld door nogal paranoïde aandoende religieuzen. Ze toonden een warme belangstelling voor de anti-MAI campagne, want die deed hen denken aan hun eigen spookverhalen over wereldleiders die achter de schermen de touwtjes in handen hebben en geheime afspraken maken over de internationale economie. Dergelijke christen-fundamentalistische complottheorieën worden gevoed door de leden van de Bond Nederlands Israël (BNI), die al jaren geloven in "de grote samenzwering" van allerlei soorten "internationalisten".

De Bond Nederlands Israël bestaat sinds 1946 en heeft naar schatting ongeveer 100 leden. Men gaat uit van de "Brits-Israël visie" of "12 stammen-theorie". Die houdt in dat in bijbelse tijden in een periode van ballingschap 10 van de 12 Israëlitische stammen vermist zijn geraakt en uiteindelijk na omzwervingen in Noordwest-Europa terecht zijn gekomen. De blanke West-Europeanen, Amerikanen en Zuid-Afrikanen zouden zodoende in werkelijkheid Israëlieten zijn en behoren tot "het ware uitverkoren volk". Nederlanders zouden afstammen van het volk van Zebulon, een van die 10 verloren stammen.

De joden zelf zouden niet meer uitverkoren zijn na "hun moord op Jezus" en alleen nog gered kunnen worden als zij Jezus als "hun Heer" erkennen. De BNI probeert deze antisemitische ideologie uit te dragen door middel van bijeenkomsten en publicaties, zoals "Een nieuw geluid", "Wat een wereld" en "Strijd tegen internationalisme".

BNI-ers streven naar een theocratie zonder scheiding van kerk en staat. Men wijst daarbij homoseksualiteit, feminisme, abortus, en verdraagzaamheid ten opzichte van andere religies fel af. Tekenend is dat de BNI de kleine christelijke partijen in de Tweede Kamer veel te gematigd vindt.

Protocollen

Over Nederland als uitverkoren land verscheen in 1972 het boek "Wondere parallel: Zebulun, een stam van Israël", dat voor BNI-ers verplichte kost is. Een op dit boek gebaseerde film zou tot stand zijn gekomen met steun van de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook koningin Wilhelmina ging, althans volgens de memoires van haar particuliere secretaris, uit van een door God uitverkoren Nederland. Ze zou zelfs beweerd hebben als koningin rechtstreeks af te stammen van het bijbelse "huis van David".

Grondlegger van de BNI was de inmiddels overleden H.G. Binnendijk. Zijn dochter A.H. Binnendijk is getrouwd met G. van der Laan, sinds jaren een van de actiefste BNI-leden. Van der Laan schrijft de meeste artikelen voor de BNI-periodieken. Hij is ook de man achter de African Express Nieuwsdienst, een organisatie die het voormalige Zuid-Afrikaanse apartheidssysteem door dik en dun is blijven verdedigen. Verder is Van der Laan eigenaar van het postorderbedrijfje Nederlands Israël Boekenfonds (NIB). Dat fonds verspreidt de BNI-publicaties, waaronder Van der Laans eigen brochure "Wie heeft recht op Palestina?". Daarin staat: "Ook in het huidige jodendom verbergt zich de synagoge van de satan", en: "De valse jood verwacht een machtspositie in de wereld en gebruikt alle middelen om deze te bereiken".

In de jaren 80 verspreidde het NIB zelfs de beruchte antisemitische vervalsing "De protocollen van de wijzen van Zion", de notulen van een verzonnen vergadering waarin rijke joden hun plannen bespreken om de wereld te overheersen. De NIB-uitgave is vertaald en ingeleid door BNI-sympathisant C.P. van der Kolk. "Wat Hitlers "Mein Kampf" was voor de nazi's (hun draaiboek voor de Endlösung), dat zijn de protocollen voor de Joodse Internationale (draaiboek voor de totstandkoming van satans anti-christelijk wereldrijk)", aldus Van der Kolk in een andere NIB-brochure, getiteld: "Het ware Israël en het ingebeelde Israël". Hij noemt de "protocollen" een "verlengstuk van de Talmoed".

Washington en Moskou

De verheerlijking van "het Nederlandse volk" druipt van alle BNI-publicaties af. Tot dat "volk" rekent de BNI niet de huidige migranten en vluchtelingen, maar alleen de zogenaamde afstammelingen van de Israëlitische stammen die ooit zouden zijn gemigreerd naar West-Europa. Evenals de nationalisten van Voorpost die de "vader des vaderlands" Willem van Oranje herdenken, doet de BNI graag een beroep op een verondersteld glorieus Nederlands verleden. "Ons volk is ontstaan in de strijd om de vrijheid tegen de Spaanse overheersing en de Roomse inquisitie. Het is geen revolutie geweest die gesteund werd door het grote kapitaal, maar door de prinsen van Oranje en Nassau die hun eigen kapitaal en hun leven inzetten voor recht en gerechtigheid."

Zowel "Washington" als "Moskou" spannen volgens de BNI tot op de dag van vandaag samen tegen het Nederlandse "volk" en tegen het christendom. "Washington" en "de grote internationale bankiers" zouden "het communistische bewind in de Sovjet-Unie" altijd financieel hebben gesteund. "Het grootkapitaal heeft er blijkbaar belang bij dat het socialisme overal in de wereld de baas wordt en de methode die buiten de Westerse mogendheden hiervoor het meest geschikt was, is het communisme. Nu de tegenstand van het christendom tegen het materialisme van socialisme en kapitalisme grotendeels gebroken is, kan wereldwijd het socialistisch kapitalisme of het kapitalistisch socialisme worden ingevoerd. Het communisme is daarvoor niet meer nodig."

Bilderbergers

De BNI voert een paranoïde haatcampagne tegen elke door hen gesignaleerde tendens tot internationalisering, uit welke hoek die ook afkomstig is. Men is niet alleen tegen "het grootkapitaal", maar ook tegen het linkse en internationalistische verzet daartegen. Maar sommige kritieken op het internationale kapitalisme zien de BNI-ers wel zitten. Ze tonen belangstelling voor een aantal standpunten van de beweging tegen "vrijhandel" en "de globalisering van de economie". Ook de BNI is tegen vrijhandelsverdragen en instellingen als de WTO, het IMF en de Wereldbank. Strijd tegen "globalisering" vat de BNI daarbij op als strijd voor de Nederlandse economie, en voor het uitverkoren "Nederlandse volk".

De BNI besteedt veel aandacht aan internationale bijeenkomsten van invloedrijke personen, zoals de Bilderberg-conferentie, de Trilaterale Commissie en de Council on Foreign Relations. "Allen die de Bilderberg-conferenties bijwonen, zijn zelf schatrijk of ze worden het door hun connecties; allemaal werken ze voor het internationalisme, dat politiek is voorbereid door de marxisten en economisch geleid wordt door het kapitalisme, terwijl de geestelijke eenheid verdedigd wordt door de paus en al eeuwenlang wordt nagestreefd door de jezuïeten. We willen graag geloven dat de Bilderbergers niet allemaal samenzweerders zijn, maar we zijn er wel van overtuigd dat ook deze organisatie meewerkt om van Nederlanders Europeanen en wereldburgers te maken. Alleen bij sport mogen we nog wat nationale gevoelens koesteren."

Reservaten en opvangcentra

Zoals zoveel extreem-rechtse groeperingen klaagt de BNI over de veronderstelde maatschappelijke dominantie van linkse opvattingen. Men presenteert zich daarbij graag als slachtoffer van totalitair denken en handelen: "Nationalisme en fascisme zijn volgens de media de grote gevaren van deze tijd en de hersenspoeling is al zo ver gegaan dat 'men' - wie dat ook maar mogen zijn - links normaal en goed vindt en rechts beschouwt als een groot gevaar voor de samenleving. In de strijd tegen het nationalisme is elk wapen geoorloofd en wordt de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van vergadering en meningsuiting herhaaldelijk geschonden. Links geweld, dat politiek gezien geheel overeen komt met de methodiek van nazi-Duitsland voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, wordt getolereerd en gebruikt infiltratiemethoden om rechts weg te werken."

Geen wonder dat BNI-ers contact zoeken met extreem-rechtse partijen. Namens zijn African Express Nieuwsdienst regelde Van der Laan met de voormalige CP'86 een ruilabonnement op elkaars clubbladen. Van der Laan liet later een advertentie plaatsen in het partijblad van de Nieuwe Nationale Partij (NNP), de opvolger van de CP'86. In december 1998 sprak hij zelfs op een bijeenkomst van de NNP. Daar was waarschijnlijk ook collega-BNI-er G.J. van Loon aanwezig, die ook op de abonneelijst van de CP'86 stond. Van Loon is chauffeur en lakei bij prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.

De BNI en de NNP zijn overduidelijk bondgenoten. Net als de NNP vinden ook BNI-ers dat Nederland vol is. "De Indianen konden niet verhinderen dat West-Europeanen zich in Amerika vestigden. Nu zitten de Indianen in reservaten. Wij blijken niet in staat de toenemende stroom asielzoekers in ons dichtbevolkte land af te remmen. Hoe lang duurt het nog voordat wij in een opvangcentrum zitten en de asielzoekers de dienst uitmaken?" De BNI verzet zich daarom tegen het in sommige progressief-christelijke kringen gebruikelijke standpunt dat christenen "vreemdelingen in hun land moeten opnemen". Zoveel "naastenliefde" koesteren de BNI-ers niet, want volgens hen verbiedt God "vermenging met andere volken".

Bronnen

Terug