De Fabel van de illegaal 54/55, najaar 2002

Auteur: Peter Zegers


Indymedia nog steeds in de ban van antisemitisme

"Telkens als ik inlog op nieuwssites van activisten als Indymedia.org, die "open publishing" bedrijven, word ik geconfronteerd met een reeks joodse samenzweringstheorieën over 11 september en fragmenten uit de Protocollen van de Wijzen van Zion", aldus de Canadese "andersglobaliste" Naomi Klein.1 Overdreef ze niet een klein beetje, zal een naïeve buitenstaander zich afvragen. Maakt ze het probleem niet groter dan het werkelijk is? Sinds enkele maanden volg ik enkele "independent media centers" (imc's) en ik denk dat het probleem eerder groter dan kleiner is geworden sinds Naomi Klein deze waarschuwende woorden schreef. Met deze opvatting sta ik niet alleen. In vrijwel alle Europese landen wordt Indymedia door anti-fascisten en anti-racisten met argusogen gevolgd.

In korte tijd zijn de over de hele wereld verspreide Indymedia-websites tot een belangrijke vergaarbak geworden voor traditionele en nieuwe antisemitische opvattingen. Een adequate reactie op deze ontwikkeling door de redacties van deze sites blijft uit. Onder het mom van de vrijheid van meningsuiting krijgen antisemieten alle ruimte om hun waandenkbeelden over joodse samenzweringen en aanverwanten uiteen te zetten. Naïef als men is bij Indymedia hoopt men door discussie antisemieten te kunnen overtuigen van hun ongelijk, niet beseffend dat rationeel discussiëren met antisemieten verloren moeite is en dat op deze wijze antisemitisme als een legitiem standpunt wordt gepresenteerd waar op een redelijke manier over te discussiëren valt. De 'discussies' op de Indymedia-websites ontaarden doorgaans dan ook in scheldpartijen en verdachtmakingen.2 Daarnaast vindt men op de Indymedia-websites allerhande samenzweringstheorieën die steevast terug te voeren zijn op antisemitische bronnen.

Zionistische samenzwering

Voorlopig heeft alleen Indymedia Duitsland besloten bijdragen op de website indien nodig actief te censureren. Andere Indymedia's blijven passief en wachten de reacties van anti-racistische organisaties en individuen af vooraleer in actie te komen. Protest tegen antisemitische postings door derden wordt overigens niet door alle Indymedia's op prijs gesteld. Na de klacht van de Zwitserse organisatie "Aktion Kinder des Holocaust" tegen Indymedia Zwitserland, bijvoorbeeld, werd regelmatig het spook opgeroepen van "de internationale joodse samenzwering" of "de zionistische lobby". De organisatie van overlevenden van de Holocaust en hun kinderen klaagde Indymedia Zwitserland aan vanwege een aantal cartoons van de Braziliaanse tekenaar Carlos Latuff die op de website waren geplaatst. "Aktion Kinder des Holocaust" en met name haar woordvoerder Samuel Althof werden zwaar belasterd door redactieleden van Indymedia. Ook anti-racistische en anti-fascistische organisaties in Frankrijk werden door lieden binnen het Indymedia-netwerk afgeschilderd als handlangers van de joodse ("zionistische") samenzwering toen deze met een klacht tegen Indymedia Frankrijk dreigden.

Aandacht voor de toename van het aantal meldingen van antisemitisme is volgens velen die zich zogenaamd inzetten voor de rechten van de Palestijnen slechts bedoeld als een manoeuvre van de "zionistische lobby" om de aandacht af te leiden van de misdaden van de Israëlische regering. Door de aandacht te vestigen op uitingen van antisemitisme zouden anti-racistische organisaties "de zionistische lobby" in de kaart spelen en dus bewust of onbewust handlangers van Israël zijn. Het is dan ook niet toevallig dat deze lieden regelmatig mensen met een 'joodse' achternaam 'ontmaskeren' als "zionist". Typerende voorbeelden hiervan zijn de uitlatingen op de Franse Indymedia-website over de Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) en SOS-Racisme. Toen ik voor het schrijven van dit artikel Indymedia Nederland benaderde voor een interview over hun houding ten opzichte van antisemitisme werd dit door hen afgewimpeld met de mededeling dat het onderwerp "te vaag" en "suggestief" zou zijn. Dit ondanks het feit dat zowel Eric Krebbers van De Fabel van de illegaal als Ronald Eissens van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) hen eerder al hadden gewezen op tal van antisemitische uitingen op hun website. Krebbers stuurde zijn artikel naar de website van Indymedia Nederland, maar er kwam geen enkele publiekelijke reactie van het redactionele team.3 Wel verschenen er op de website tal van verdachtmakingen tegen Krebbers. Zo zou hij bijvoorbeeld een "zionist" of zelfs een "zionazi" zijn. De redactie verwijderde de scheldpartijen niet.

Niet verbieden

Het lijkt er op dat Indymedia Nederland het probleem wil oplossen door het te ontkennen. Van een serieuze omgang met het probleem is dan ook geen sprake. Sterker nog, Max Loewenthal van Indymedia Nederland verklaarde zelfs onlangs in een interview, na gevraagd te zijn over de antisemitische opmerkingen op de website: "Ik ben het er ook niet mee eens dat antisemitisme verboden is." 4 Inderdaad staan er nog steeds vele antisemitische opmerkingen op de website en is er geen sprake van een actief beleid om deze te verwijderen of de afzenders ervan te ontmoedigen. Slechts schoorvoetend en op aandringen van het MDI werden enkele artikelen en opmerkingen verwijderd. Niet uit overtuiging, maar uit angst opnieuw in een rechtszaak verwikkeld te raken na een proces van de Deutsche Bahn tegen Indymedia Nederland. Ook extreem-rechtse propaganda zoals die van de waanzinnige LaRouche-organisatie 5 blijft gewoon staan. Bij sommige onderwerpen lijken links en extreem-rechts het trouwens uitstekend met elkaar te kunnen vinden, met name op het gebied van antisemitisme en samenzweringstheorieën. Het meest uitgesproken voorbeeld hiervan op Indymedia is ongetwijfeld het "anti-zionisme". Onderdeel van deze ideologie is de waanvoorstelling van een machtige joodse of zionistische lobby die de westerse media en regeringen zou manipuleren.

Indymedia Nederland is zeker geen uitzondering in de wereld van de imc's. Vrijwel elke website van het Indymedia-netwerk wordt ontsierd door antisemitische artikelen en opmerkingen. Op Indymedia Palestina bijvoorbeeld is het niet uitzonderlijk artikelen aan te treffen die de holocaust ontkennen of "de joden" verantwoordelijk stellen voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Op Indymedia North-Carolina staat zelfs een artikel dat "de joden" tot "zonen van de duivel" betitelt. Ik denk niet dat de redactie van deze site die mening is toegedaan, maar toch wordt deze onzin niet door hen verwijderd. In dit licht bezien is Indymedia Nederland slechts een gematigde tak van het internationale netwerk.

Holocaust-ontkenning

Dichter bij huis is er Indymedia België, een tweetalige site waar met name op de Franstalige pagina's nauwelijks verhuld antisemitisch proza te lezen valt. Nadat Indymedia Frankrijk besloten had tot een tijdelijke bevriezing van de website naar aanleiding van een klacht van SOS-Racisme, vonden vele antisemieten die voorheen actief waren op Indymedia Frankrijk onderdak bij Indymedia België. Ook een redacteur van Indymedia België bleek niet immuun voor de 'argumenten' van holocaust-ontkenners. "Red Kitten" ("nickname" van Timothée Génot) is van mening dat de aandacht voor de gaskamers ten tijde van de holocaust zwaar overdreven is en bovendien politiek uitgebuit wordt door Israël. Tot op de dag van vandaag wordt deze persoon getolereerd en zelfs verdedigd door de redactie van Indymedia België. Regelmatig treft men in deze 'discussies' verwijzingen aan naar het werk van de beruchte Franse antisemiet Roger Garaudy, die enkele jaren geleden door een rechtbank is veroordeeld.6

Onlangs werd bekend dat Indymedia Rusland was geïnfiltreerd door extreem-rechts. Het lijkt er op dat het is gelukt om deze lieden weg te werken uit de organisatie, maar ook zonder extreem-rechtse infiltratie is er meer dan genoeg reden voor anti-racisten en anti-fascisten om het Indymedia-netwerk kritisch te blijven volgen. Antisemitisme is geen legitiem standpunt waarover zinnig gediscussieerd kan worden en het mag onder geen enkel mom worden getolereerd. Voor de anti-racistische en anti-fascistische strijd zijn de Indymedia-websites van nul en generlei waarde. Ze dienen actief bestreden te worden omdat ze een platform bieden aan allerlei antisemitische uitingen.

Noten


Antisemitisme op website van Indymedia Nederland

Over antisemitisme

Over zionisme

Joodse invloed op de media

Bedreigingen

Israël en de Mossad

* Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) houdt zich onder andere bezig met de bestrijding van antisemitisme.


Antisemitische cartoons op Indymedia


Israëlische premier Sharon voedt via de bezettingspolitiek de opkomst van het antisemitisme en nazisme. Cartoon stelt dat premier Sharons beleid antisemitisme en nazisme rechtvaardigt. (Latuff)


Israëlische premier Sharon met "deportation B"-gifgas. Cartoon stelt eventuele uitzetting van Palestijnen gelijk aan de vernietiging met zyklon B van 6 miljoen joden tijdens de shoah. (Latuff)


Joods jongetje in het getto van een Poolse stad zegt: "Ik ben Palestijn". Cartoon stelt de Israëlische bezetting gelijk aan de vernietigingspolitiek van de nazi's. (Latuff)


Omgewerkt nazi-propagandamateriaal. Cartoon stelt het leger van Israël gelijk aan de nazi-troepen. (Latuff)

Terug