De Fabel van de illegaal 65/66, zomer 2004

Auteur: Eric Krebbers


De chimpanseepolitiek van Marcel Roele

Het zou wetenschappelijk zijn bewezen dat zwarten en vrouwen dommer zijn. En dat antisemieten gelijk hebben. En dat gehandicapten de mensheid ziek maken. Opiniemaker Marcel Roele verpakt zijn extreem-rechtse opvattingen bij voorkeur in het pseudo-wetenschappelijke jasje van de sociobiologie.

De term sociobiologie is in 1975 bedacht door de Amerikaanse wetenschapper E.O. Wilson. Sociobiologie is meer een uiterst rechtse politieke beweging dan een serieuze wetenschap. Sociobiologen beweren namelijk dat menselijke samenlevingen en gedragingen volkomen genetisch en dus erfelijk bepaald zouden zijn. De mens zou van nature "een tamelijk agressief dier" zijn dat uitsluitend handelt uit "eigenbelang", aldus bijvoorbeeld Roele. Het patriarchaat, het racisme en de kapitalistische oorlog van allen tegen allen zouden zodoende natuurlijk zijn, en linkse solidaire samenlevingen tegennatuurlijk. Strijd voor gelijkheid en rechtvaardigheid zou daarom uiteindelijk zinloos zijn. Sociobiologen promoten dus het recht van de sterkste en komen voortdurend met voorbeelden uit de natuur die hun gelijk zouden moeten bewijzen. In werkelijkheid doen ze niet meer dan hun politieke voorkeuren projecteren op die natuur.

Politicoloog Roele publiceert zijn sociobiologische propaganda vooral in het Algemeen Dagblad, HP/De Tijd en Intermediair. Veel van zijn artikelen zijn gebundeld in boeken als "De mietjesmaatschappij" en een flink aantal ervan is tevens te lezen op de libertarische website Meervrijheid.nl. Hoewel hij het begrip nooit noemt, vormt het libertarisme of anarcho-kapitalisme overduidelijk Roeles ideaal. Hij is fan van de vroegere Britse premier Margaret Thatcher en wil net als haar dat burgers "taken terugnemen van de falende overheid". Net zoals vroeger "in het wilde westen" zouden burgers bijvoorbeeld zware jongens moeten kunnen inhuren "om een bende criminelen onschadelijk te maken - no cure, no pay". Solidariteit zou tegennatuurlijk zijn en daarom moeten van libertariër Roele de armen zelf "hun broek leren ophouden". Kritiek op het kapitalisme zou zijn als kritiek op de natuur: onzinnig. Zelfs de kapitalistische natuurvernietiging zou natuurlijk zijn, omdat "de mens" van nature niet geneigd zou zijn "om collectieve hulpbronnen verantwoordelijk te beheren".

Intelligentie

Veel van Roeles artikelen zijn niet meer dan samenvattingen en verdedigingen van het werk van Britse racistische psychologen als Hans Eysenck, Arthur Jensen en Richard Lynn. Stuk voor stuk "geniale" wetenschappers volgens Roele. Eysenck beweerde onder meer dat "het blanke ras" superieur is aan "het zwarte ras". Obsessief probeert Roele Eysencks gelijk aan te tonen. "Het groepsgemiddelde van zwarten is lager dan dat van blanken", schrijft Roele over intelligentie. "In alle landen waar grote aantallen zwarten en blanken samenleven, hebben zwarten gemiddeld een lagere intelligentie dan blanken", meent hij te weten. Onder "blanken" zouden bovendien maar liefst 23 keer zoveel "geniale" mensen voorkomen. Schedelinhoud speelt daarbij volgens hem een belangrijke rol: "Blanken bezitten gemiddeld 80 gram meer hersenen dan zwarten en mensen van oriëntaalse komaf 20 gram meer dan blanken". In zijn artikel "Te dom om rijk te worden?" (1) wijt Roele net als Lynn de armoede in Afrika aan "de lage nationale intelligentie" aldaar. "De intelligentie van het volk bepaalt de rijkdom van het land", beweert hij. Roele denkt dat "het nationale IQ in Afrikaanse landen zo'n 20 punten te laag ligt om het ontstaan van een op westerse leest geschoeide samenleving mogelijk te maken". Over kolonialisme, uitbuiting en onderdrukking geen woord.

"Immigratie moet dus drastisch worden beperkt", vindt Roele. Want "als de gemiddelde moslimallochtoon een relatief lage intelligentie heeft, zal hij of zij ook relatief arm blijven". Volgens Roele "is in de islam fundamentalisme de norm" en daarom vreest hij "de islamisering" van Nederland. Hij moet sowieso niets van "moslimallochtonen" hebben. "De loyaliteit ligt niet bij de Nederlandse cultuur, overheid, koningin en voetbalteams, maar bij hun tegenhangers in het land van herkomst. Tweedracht tussen autochtonen en moslimallochtonen lijkt op den duur onvermijdelijk", aldus Roele. "Zo meent Lynn bijvoorbeeld dat een multi-etnische, multiculturele samenleving een groot risico loopt om een enorme puinhoop te worden." Wetenschap zou zelfs aantonen "dat segregatie (opdeling in blanke en zwarte wijken) spontaan en onvermijdelijk ontstaat". De enige oplossing zou het instellen van "etnisch homogene wijken" zijn, "die door orderhandhavers bewaakt worden. Zo kun je rellen in de kiem smoren." Ten voorbeeld stelt hij de "afgeschermde gemeenschappen (gated communities) in de steden van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Je mag je er niet zomaar vestigen en zelfs de weg is niet openbaar. Je komt er alleen maar in als je tot de 'juiste' etnische groep of sociale klasse behoort." (2) Een pleidooi voor apartheid.

Maar zover is het nog niet. Tot die tijd "is het voor de veiligheid op straat beter wanneer een politieagent zwarte jongens dan blanke of Chinese jongens in de gaten houdt". Discriminatie? Welnee, zegt Roele, want "percentueel zijn er meer probleemgevallen onder allochtonen dan onder autochtonen". Van hem mogen discotheekeigenaren daarom ook best "allochtonen" weren. "Discriminatie moet je aan de gewone burgers en de particuliere bedrijven overlaten", vindt hij. "Het eindresultaat van vrije marktwerking zal niet zijn dat in elke sector en in ieder type functie mannen en vrouwen en autochtonen en allochtonen proportioneel zijn vertegenwoordigd. Deze vier groepen zijn namelijk niet gelijk in hun belangstelling, ambities en talenten. Zo zijn zwarten en (nakomelingen van) Marokkaanse en Turkse immigranten gemiddeld minder intelligent dan de andere etnische groepen in Nederland." Zijn conclusie: "Liever geen Turkse troel dus".(3)

Eugenetica

Roele betreurt het dat eugenetica "taboe verklaard" is. Grondlegger Galton zou namelijk "een veelzijdig genie" zijn geweest. De kwaliteit van "de menselijke soort" zou volgens Roele snel achteruit gaan omdat "intelligente mensen tegenwoordig de minste kinderen hebben". Welwillend beschrijft hij het voorstel van ene Shockley die voorstelde om "vrijwillige sterilisatie van beneden gemiddeld intelligente mensen te belonen met een bedrag dat hoger is naarmate hun IQ lager is". Dat is volgens hem hard nodig, want "Lynn betoogt dat we niet alleen in aanleg steeds dommer maar ook steeds gewetenlozer worden". Roeles "geniale wetenschappers" vormen echter zelf het eerste het bewijs dat intelligentie en rechtvaardigheidsgevoel niet vanzelfsprekend samengaan.

"Volgens Lynn gaat de geestelijke aftakeling van de menselijke soort met lichamelijk verval gepaard", aldus een bezorgde Roele. Waarom worden gehandicapten eigenlijk in leven gehouden, vraagt hij zich af. "Een ziek of gehandicapt dier roept bij zijn soortgenoten vaak afkeer en agressie op. Volgens de darwinist Howard Bloom is dat een biologisch functionele reactie: het elimineren van de patiënt is goed voor de volksgezondheid omdat daarmee het risico op een epidemie wordt verkleind. Bovendien bezit de patiënt het stigma van de loser en met zo iemand wil niemand iets te maken hebben. In sommige menselijke samenlevingen is wreedheid tegen invaliden normaal, in andere zorgzaamheid. Mensen verschillen wat dat betreft niet van dieren." Volgens Roele geldt uiteindelijk: "Hoe beter de medische zorg, hoe ongezonder de mens".(4)

Holocaust

Roele bewondert ook de Amerikaanse antisemitische psycholoog Kevin MacDonald die in juli 1999 holocaust-ontkenner David Irving in de rechtszaal verdedigde. "Kevin McDonald meent dat raszuiverheid van begin af aan centraal stond in het joodse geloof", schrijft Roele. "Dit culturele en genetische separatisme gecombineerd met de strijd om hulpbronnen en andere belangenstrijden neigen ernaar verdeeldheid en haat in de samenleving te zaaien", beweert MacDonald. Er zou dus een voortdurende machtsstrijd woeden tussen "de joden" en de rest van de samenleving, en antisemitisme zou daar het logische gevolg van zijn. "Veel anti-joodse geschriften zijn gebaseerd op de werkelijkheid", verklaarde MacDonald daarom bij Irvings proces. Dat "joodse wetenschappers" Irvings "wetenschappelijk antisemitisme" willen verbieden is volgens hem simpelweg onderdeel van die voortdurende machtsstrijd.

In zijn artikel "Eigen volk eerst" (5) probeert Roele net als de antisemiet Peter Edel (6) te beargumenteren dat Hitler zijn rassenleer van de joden heeft. Zo zouden "ze" uiteindelijk in hun eigen zwaard zijn gevallen. Volgens Roele zou de negentiende eeuwse joodse Britse premier Disraeli namelijk voorstander zijn geweest van "raszuiverheid". Dat beïnvloedde de Duitse publicist Chamberlain, die op zijn beurt weer bewonderd werd door Hitler. "Joseph Goebbels noemde Chamberlain zelfs de geestelijke vader van de nazi's", schrijft Roele veelbetekenend.

Tsjeka

Met hun eeuwenlange "apartheid" zouden "de joden" in feite eugenetica hebben toegepast, zo meent Roele bewonderend en tegelijk afgunstig. Om te bewijzen hoe goed eugenetica zou werken, somt hij in zijn artikel "De mythe van de joodse samenzwering" bladzijden lang namen op van "succesvolle joden". (7) Joden zouden rijker en intelligenter zijn, Hollywood beheersen en via de neoconservatieven nu de buitenlandse politiek van de VS bepalen. Ook in de Sovjet-Unie zaten volgens Roele "de joden" in de top. "Disproportioneel veel joden waren betrokken bij de communistische terreur in de Sovjet-Unie", beweert hij, en "80 procent van alle agenten van de Tsjeka was joods". Onlangs werd de Duitse parlementariër Hohmann vanwege vergelijkbare opmerkingen nog uit de CDU-fractie gezet. Toen Hitler in Duitsland aan de macht kwam, waren vrijwel alle banken in joodse handen, echoot Roele de nazi-propaganda. Hij zegt het niet, maar suggereert wel dat de jodenvervolging in dat opzicht begrijpelijk was. Maar toen de nazi's net als "de joden" ook eugenetica gingen toepassen, bleek volgens Roele dat ze er niets van begrepen hadden. "De vernietigings- en concentratiekampen waren dysgenetische instituten: de joodse slachtoffers behoorden tot een buitengewoon intelligente etnische groep; de arische slachtoffers waren voor het overgrote deel afkomstig uit de Duitse intellectuele elite", beweert hij zonder een spoor van emotie.(8)

Volgens Roele hebben "ideologieën die bepaalde gemeenschappelijke belangen van joden lijken te bevorderen een bijzonder aantrekkingskracht" op "de joden". Dat zou duidelijk blijken bij het multiculturalisme en het socialisme. "Die twee stromingen hebben met elkaar gemeen dat ze de dominantie van de christelijke cultuur (waarmee de joden slechte ervaringen hebben) willen doorbreken en discriminatie (dus ook antisemitisme) willen beëindigen." Met MacDonald beweert Roele dat "de joden" immigratie promoten omdat ze dan verstopt tussen de vele andere minderheden zelf niet meer zo snel de zondebok zullen worden. Daarna somt hij weer lange lijst op van Nederlandse joden die allemaal "pleitbezorger van de multiculturele samenleving" zouden zijn. Uiteindelijk zouden "de joden" zo verantwoordelijk zijn voor de vermeende "komende etnische conflicten" in Nederland.

Chimpanseepolitiek

"De uitvinders zijn allemaal mannen. Als het aan vrouwen had gelegen, leefden we nog in het stenen tijdperk", beweert Roele. Dat is een patriarchale vertekening van de geschiedenis. In werkelijkheid zijn uitvindingen van vrouwen simpelweg steeds door mannen opgeëist. Voor Roele is de menselijke geschiedenis uiteindelijk de geschiedenis van de mannelijke hormonen. "Chimpanseepolitiek is een mannenzaak en wie de macht heeft krijgt de vrouwen. Zo gaat het ook bij mensen", schrijft hij.(9) Dat Roele de menselijke politiek op de natuur projecteert, laat zien hoe weinig hij begrijpt van de essentie en complexiteit van menselijke samenlevingen. Voor Roele is het simpel: "Mannetjesdieren willen macht; vrouwtjesdieren willen machtige mannetjes."

Volgens Roele is de mens "van nature bloeddorstig". Mannen zouden zelfs een "wij tegen zij-instinct" hebben. "Mannelijk groepsgeweld ontstaat spontaan en is van alle tijden en van alle culturen", aldus Roele. Politieke achtergronden van geweld zouden irrelevant zijn. "De hooligans zijn geïnteresseerd in voetbal en de autonomen in politiek", zo schrijft hij, maar "verder zijn er niet zoveel verschillen tussen die twee groepen. Hooligans gaan week in, week uit bewust op zoek naar confrontaties. De autonomen hebben geen vijanden waarop ze kunnen jagen. Behalve in de jaren 80: toen stroopten ze stad en land af op zoek naar aanhangers van extreem-rechts." (10) Volgens Roele zijn linksen overigens niet anders dan extreem-rechtsen. "Het enige verschil tussen fascisten, nazi's en communisten in hun score op psychologische tests is dat communisten gemiddeld intelligenter zijn", aldus Roele. En die verschillen zouden grotendeels "genetisch zijn bepaald".

Kasplantjes

"Scholieren die braaf en slaafs leren - dat zijn doorgaans meisjes en vrouwelijke jongens", beweert Roele. Scholen zouden de "veel energiekere jongens" teveel beperken en zo "geparfumeerde kasplantjes kweken. De kasplantjes groeien nogal eens uit tot homoseksuele mannen." Roele: "Het krampachtig ontkennen van ongelijkheid tussen groepen leidt tot de mietjesmaatschappij." Mannen zouden ook worden beperkt door hun vrouwen die maar "zeuren en snauwen". Dat zou relaties meer kwaad doen dan "de foutjes die de man maakt". Relaties zouden volgens Roele beter worden als vrouwen zich erbij neerleggen, want "de overgave van de vrouw werkt".(11) Het zou uiteindelijk iedereen ten goede komen wanneer mannen weer "echte mannen" zouden mogen zijn.

"Het zeuren zit de vrouw in de genen", meent Roele te weten.(12) Vrouwen zouden "stresskipjes" zijn. "Als vrouwen maar een klein beetje belast worden, lijken ze piepend en kreunend in te storten", schrijft hij. "Ze houden de stress in stand door eindeloos te zeuren over de negatieve gebeurtenis." Zo plaatst Roele zich in de patriarchale traditie van mannen die protest van vrouwen tegen hun achterstelling afdoen als gezeur. Vrouwen zijn "ook nog kleinzeriger bij lichamelijke ongemakken", gaat hij verder. "Ze jagen de gemeenschap op nog hogere kosten door met hun vage klachten de dokter of het maatschappelijk werk lastig te vallen." Zijn seksistische conclusie: "Het zou dus economisch verstandiger en rechtvaardiger zijn om vrouwelijke werknemers een lager salaris te bieden dan mannen."

Kaalkoppen

Sociobiologen worden gelukkig nog steeds vaak herkend en bestreden als extreem-rechts. Roele probeert hen echter voortdurend te rehabiliteren. "De wetenschappers die betrokken zijn bij dit onderzoek, worden niet alleen racisten en seksisten, maar ook fraudeurs, eugenetici en nazi's genoemd." Volkomen terecht, maar volgens Roele zullen ze uiteindelijk gelijk krijgen. "Dit is eigenlijk niet het gelijk van rechts", zegt hij daarover, "maar het gelijk van competente, consciëntieuze wetenschappers." (13) Hoe wetenschappelijk de sociobiologische beweringen werkelijk zijn, bleek recent bijvoorbeeld nog bij de razendsnelle opmars van Pim Fortuyn. Roele had kort daarvoor nog beweerd dat "wetenschappelijk" was "bewezen" dat "politici samen met hun haren ook hun kiezers kwijtraken".(14) De toekomst zou niet liggen bij "kaalkoppen, die met hun onbehaarde schedel aangeven dat zij bij voorbaat ongeschikt zijn voor het leiderschap".

Noten

Terug