De Fabel van de illegaal 69, maart/april 2005

Auteur: Aksi en De Fabel van de illegaal


Nee tegen de Wet inburgering buitenland!

In de week van 21 februari 2005 vergadert de Tweede Kamer over de Wet inburgering buitenland. Aksi en De Fabel van de illegaal organiseren daartegen samen een actie op het Plein in Den Haag. Hier het volledige pamflet voor die actie. Het begint met “Kom in verzet tegen Verdonk! Stop de hetze tegen allochtonen!”

Het kabinet-Balkenende, met de minister voor Uitsluiting, Opsluiting en Verwijdering Rita Verdonk voorop, voert de ene na de andere aanval uit op de rechten en verworvenheden van etnische minderheden. De Wet inburgering buitenland is een van die ingrijpende kabinetsmaatregelen. Hoogste tijd om het verzet op te bouwen!

Wetsvoorstel

Samenwonen en -leven in Nederland met een niet-westerse partner uit het buitenland gaat voor veel mensen een moeilijke, zo niet onmogelijke zaak worden. Onlangs is de minimumleeftijd voor gezinsvorming verhoogd van 18 naar 21 jaar. Ook is de inkomenseis verhoogd tot 120 procent van het wettelijk minimumloon. Minister Verdonk wil hier nog een flinke schep bovenop doen. Zij wil dat niet-westerlingen eerst een inburgeringsexamen halen in hun eigen land voordat ze naar Nederland mogen afreizen. Daartoe heeft zij een wetsvoorstel - Wet inburgering buitenland - ingediend bij de Tweede Kamer.

Migratiebeheersing

Het voorstel sluit nauw aan bij de eerdere aanscherpingen van de asielwetgeving, waardoor het voor vluchtelingen veel moeilijker is geworden om in Nederland erkend te worden. De inburgeringseis gaat overigens ook gelden voor genaturaliseerde vluchtelingen en vluchtelingen die hier om humanitaire redenen mogen blijven en hun partner naar Nederland willen laten overkomen.

Verdonk doet haar best om de inburgering in het buitenland voor te stellen als een “voorbereiding” die de inburgering en integratie hier ten goede zal komen. Maar inburgering in het buitenland heeft geen reële meerwaarde. Gezinsmigratie (gezinsvorming en -hereniging) omvat ongeveer een derde van de totale immigratiestroom en is daarmee de belangrijkste migratiereden van mensen die naar Nederland komen. Die stroom wil Verdonk zoveel mogelijk beheersen en daartoe komt ze met deze nieuwe wet.

Vol is vol

Het voorstel is vooral bedoeld om, in combinatie met de hogere minimumleeftijd en inkomenseis, zoveel mogelijk laag opgeleide mensen uit niet-westerse landen - zoals Turkije en Marokko - buiten de deur te houden. Vooral mensen met een behoorlijke opleiding zullen immers het inburgeringsexamen in het buitenland halen, en bijvoorbeeld veel analfabeten nooit. In officiële stukken geeft Verdonk ook toe dat de nieuwe eis een “selectiecriterium” is. Niet-westerse bruiden en bruidegoms die naar Nederland komen moeten potentie hebben, is haar credo. Met andere woorden: bruikbaar zijn voor de economie.

Het recht op gezinsleven is een internationaal erkend mensenrecht. Maar nu wil de regering dat recht afnemen van mensen die Verdonks inburgeringsexamen niet kunnen halen. De invoering van steeds hardere migratiewetgeving gaat gepaard met een “vol is vol”-retoriek die men voorheen uitsluitend bij extreem-rechts hoorde. Helaas steunen ook de PvdA en de SP het regeringsbeleid om de grenzen zoveel mogelijk te sluiten voor niet-westerse gezinsmigranten.

Doorbreek de stilte, organiseer het verzet!

De Wet inburgering buitenland is slechts een van de spijkerharde maatregelen die minister Verdonk en het kabinet-Balkenende willen treffen om de rechten en mogelijkheden van migranten te beknotten. Denk bijvoorbeeld aan de plannen om een discriminerende algemene inburgeringsplicht in te voeren voor niet-westerlingen die al langere tijd in Nederland wonen, de uitbreiding van de identificatieplicht, de beperking van de dubbele nationaliteit en de sterke verhoging van de leges voor verblijfsvergunningen. Het kabinet-Balkenende lijkt erop uit te zijn om dit land zo onleefbaar mogelijk te maken voor minderheden, aangemoedigd en verdedigd door rechtse populisten en valse emancipatiestrijders.

Waarom? Het kabinet-Balkenende is een door en door conservatieve en neo-liberale ministersploeg, die bezig is met de uitvoering van een zelfopgelegde historische missie: de afbraak van de sociale overheid en de publieke sector. Enorme bezuinigingen en talloze verslechteringen worden mensen door de strot geduwd. De voorbeelden liggen voor het oprapen: aanvallen op de gezondheidszorg, het pensioenstelsel, de cultuur, de WAO, enzovoorts. De integratiekwestie, de islam en het immigratievraagstuk worden dankbaar misbruikt om deze ingrijpende neo-liberale operatie te camoufleren en verdeeldheid onder gewone mensen te zaaien.

Aksi en De Fabel van de illegaal roepen alle werkende mensen, scholieren, studenten en werklozen in Nederland - “allochtoon” en “autochtoon” - op om schouder aan schouder het verzet tegen dit kabinet te organiseren en te versterken. Zowel tegen het kortwiekbeleid als tegen het desintegratiebeleid. Doorbreek de stilte: kom in verzet tegen dit kabinet! Nee tegen de Wet inburgering buitenland! Geen grenzen aan de liefde!

Terug