De Fabel van de illegaal 73, najaar 2005

Auteur: Eric Krebbers


Tweemaal protest tegen integratiedwang

Al meer dan 90 organisaties en bijna 800 individuen hebben het manifest tegen gedwongen inburgering ondertekend van het platform "Stop de inburgeringsplicht",(1) waar ook De Fabel aan deelneemt. Actievoerders van het platform waren actief aanwezig bij de manifestaties van "Genoeg is genoeg" en "Keer het Tij" op respectievelijk 17 en 24 september 2005.(2)

"Genoeg is genoeg"-manifestatie In Amsterdam op 17 september (Foto: Pauline Krebbers)
Na de collectieve nationalistische roes van het integratiedebat (3) kwam integratieminister Verdonk op 16 september met een definitief wetsvoorstel voor gedwongen inburgering. De andere leden van het kabinet - die autochtone probleemgroep waar de minister deel van uitmaakt - gingen direct akkoord. Besloten werd dat de wet medio 2006 in zou moeten gaan. Inburgeren wordt dan verplicht voor alle migranten en vluchtelingen van buiten de EU die geen Nederlands staatsburger zijn geworden en die tijdens hun leerplichtige leeftijd minder dan 8 jaar in Nederland hebben gewoond. Daarnaast verplicht de minister ook hele groepen Nederlandse staatsburgers tot inburgering. Werklozen, vrouwen met kinderen en imams die buiten de EU zijn geboren, worden namelijk eveneens in de wurggreep genomen.

Met haar voorstel gaat Verdonk willens en wetens lijnrecht in tegen allerlei wetten en verdragen die migranten en vluchtelingen tenminste nog enige rechten garanderen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om onderscheid te maken tussen staatsburgers op basis van hun geboorteland, aldus Verdonks eigen adviescommissie ACVZ. Dat ondermijnt namelijk het principe van staatsburgerschap. Verder mogen EU-burgers volgens Europese wetgeving niet tot inburgering gedwongen worden. En dat geldt dus ook voor Nederlandse staatsburgers, aldus de Raad van State. Daarnaast hebben Turkse immigranten volgens het Associatieverdrag tussen Turkije en de EU recht op dezelfde behandeling als EU-burgers. En tenslotte mag gedwongen inburgering niet als drempel opgeworpen worden tegen gezinsvorming en gezinshereniging, aldus de Europese Commissaris van Justitie Frattini.

"Vader des vaderlands" Willem van Oranje kjkt neer op actievoerders tegen inburgeringsplicht. Den Haag, 24 september (Foto: Pauline Krebbers)
Verdonk zegt over haar bewust racistische, seksistische en anti-werklozen voorstel: "Het kan zijn dat dit voorstel in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, maar je moet als kabinet keuzen durven maken".(4) Keuzen voor een discriminerend beleid.

Noten

Terug