De Fabel van de illegaal 74, januari/februari 2006

Auteur: Harry Westerink


IB-Groep gaat inburgering co÷rdineren

De IB-Groep is bekend als verstrekker van studiefinancieringen. De organisatie gaat nu ook de verplichte inburgering co÷rdineren.(1) Een half miljoen migranten en vluchtelingen zullen door de IB-Groep worden geregistreerd, gecontroleerd en gedwongen tot integratie. Wie niet kan of wil voldoen aan de eisen, zal door de overheid worden beboet.


Inburgeren wordt in 2006 verplicht voor alle migranten en vluchtelingen van buiten de EU die geen Nederlands staatsburger zijn geworden en die tijdens hun leerplichtige leeftijd minder dan 8 jaar in Nederland hebben gewoond. Daarnaast verplicht minister Verdonk ook hele groepen Nederlandse staatsburgers tot inburgering. Als reactie op bezwaren van de Raad van State heeft Verdonk wel een kleine concessie moeten doen: genaturaliseerde Nederlanders die geen kinderen hebben en ook geen uitkering, hoeven niet verplicht in te burgeren.

Databestanden

Het Rotterdamse kantoor van de IBG (Foto: Pauline Krebbers)
De IB-Groep gaat straks het nieuwe inburgeringsexamen afnemen, en voor het centrale deel ervan gaat men in het hele land centra inrichten. De inburgeraars moeten het examen binnen 5 jaar halen. Inburgeren gaat zo'n 6.000 euro kosten, en de IB-Groep gaat hen daarvoor leningen verstrekken die ze met "marktconforme" rente moeten terugbetalen. Als inburgeraars het examen binnen 3 jaar halen, dan vergoedt de IB-Groep maximaal 3.000 euro. Voor de rest van de kosten moeten ze sowieso zelf opdraaien. Dat kan voor veel "allochtonen" op een financieel drama uitlopen.

De IB-Groep gaat ook een Bestand PotentiŰle Inburgeringsplichtigen (BPI) aanleggen. Dat wordt een landelijke databank met daarin alle niet-westerse "allochtonen", met uitzondering van degenen die bepaalde diploma's en certificaten hebben behaald en daarom niet verplicht hoeven in te burgeren. Via het BPI kunnen alle gemeenten straks precies nagaan aan welke inwoners ze de inburgeringsplicht moeten opleggen. Daarnaast gaat de IB-Groep ook het landelijke Informatiesysteem Inburgering (ISI) beheren. Dat wordt een gigantische verzameling databestanden waarin allerlei gegevens over de honderdduizenden inburgeraars worden vastgelegd en geactualiseerd. Via het ISI kunnen gemeenten de vorderingen van hun inburgeraars nauwkeurig bijhouden. Bij een verhuizing komt een inburgeraar automatisch in beeld bij de volgende gemeente. Door de introductie van deze informatiesystemen krijgt de maatschappelijk tweedeling tussen "autochtonen" en "allochtonen" nog concreter gestalte. Hele groepen inwoners worden gebrandmerkt als personen die nog niet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, als een soort tweederangs burgers die hun lesje integratie nog moeten leren.

Marktmechanisme

Bij alle plannen staat de "eigen verantwoordelijkheid" van de inburgeraars centraal. Ze moeten zelf bedenken hoe ze zich gaan voorbereiden op het examen. Er komt straks een vrije markt van aanbieders van inburgeringscursussen. De gemeenten zullen de inburgeraars weliswaar oproepen via het BPI, maar die zullen daarop zelf op zoek moeten gaan naar een geschikte cursus. Slagen ze uiteindelijk niet voor het examen, dan krijgen ze van de gemeente een boete van 500 euro. Zakken ze vaker, dan kan de boete oplopen tot 1.000 euro. Vluchtelingen verliezen hun permanente vergunning zolang ze niet voor het examen zijn geslaagd. Huwelijksmigranten krijgen zonder behaald examen geen zelfstandig verblijfsrecht meer, wat vooral voor migrantenvrouwen erg nadelig kan uitpakken. Met slechts een tijdelijke vergunning blijven ze kwetsbaarder en afhankelijker.

Via de inburgeringswet wil de overheid "allochtonen", en dan vooral vrouwen, meer aanzetten tot inburgering. Maar de drempel om in te burgeren wordt voor velen juist hoger.(2) Het wordt duurder en ingewikkelder om te regelen, en de inburgeraars moeten per se een bepaald niveau zien te bereiken. De inburgeringsplannen maken deel uit van een nationalistisch project om "allochtonen" te dwingen "de Nederlandse cultuur" over te nemen. Zelfs als die plannen beperkt waren gebleven tot taalles, dan nog zouden ze afkeurenswaardig zijn. Want ze suggereren dat "allochtonen" de Nederlandse taal niet zouden willen leren. Maar er zijn al jaren lange wachtlijsten vanwege het gebrek aan taalcursussen.

Noten

Terug