De Fabel van de illegaal 92, mei/juni 2008

Auteur: Gerrit de Wit


Amsterdams stadsdeel steunt Turkse nationalisten

Uit onderzoek van de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts blijkt dat het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg nog steeds subsidies en leningen geeft aan de extreem-rechtse Turkse Grijze Wolven. De linkse groepering Doorbraak kroop in de pen en riep de Amsterdamse raadsleden en Zeeburgse deelraadsleden op om daar een einde aan te maken.


Grijzen Wolven-bolwerk aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam.

Kantoor van stichting Tükem.

Kantoor van de Turkse Federatie Nederland.
De Grijze Wolven-organisaties in Zeeburg zijn aangesloten bij de Turkse Federatie Nederland (TFN), een mantelorganisatie van de extreem-rechtse Turkse Partij van de Nationalistische Actie (MHP). De Grijze Wolven zijn sterk gekant tegen de integratie van Turkse Nederlanders omdat zij dat zien als een onaanvaardbare aantasting van hun Turkse identiteit. Haat tegen bijvoorbeeld Koerden, Armeniërs en linkse Turken voert verder de boventoon. Ook hebben Grijze Wolven openlijke verbindingen met het criminele milieu in Turkije en Europa. Met de door Zeeburg verstrekte subsidies verstevigen de TFN-organisaties hun structuren en positie in de Turkse gemeenschap en organiseren ze activiteiten waarbij deelnemers geconfronteerd worden met de uiterst-rechtse nationalistische ideologie.

Geldelijke steun

De Zeeburgse Grijze Wolven-organisaties zijn gevestigd in het complex aan de Zeeburgerdijk 115-119. Dat complex wordt eind jaren 90 voor slechts een gulden door de gemeente aan de Grijze Wolven verkocht, die zo permanente huisvesting verwerven. Vandaag de dag biedt het Wolvenbolwerk onderdak aan onder andere het landelijke hoofdkwartier van de TFN, de Ulu Camii-moskee, het Cultureel Vrouwen Centrum Kübra en het Turks Sociaal Cultureel Centrum Tükem. De laatste drie staan allen op een ledenlijst van de TFN. Uit onderzoek van de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts blijkt dat de verschillende organisaties in het complex door de jaren heen voor tonnen euro’s aan subsidies ontvangen, exclusief de kosten voor gesubsidieerde banen.(1) Zo ontvangt Tükem in 1997 49.246 gulden en in 1998 52.522 gulden. Daarna wordt de structurele subsidie stopgezet, omdat Tükem de boekhouding al jaren niet op orde heeft en omdat het in de ogen van de deelraad “te weinig een brugfunctie vervult”. Ook de structurele subsidie aan Kübra vervalt. Beide organisaties ontvangen daarna echter nog wel projectsubsidies en leningen van de deelraad. Zo krijgen ze in 1999 5.000 gulden voor een volksdansmanifestatie. Ook in 2000 en 2001 ontvangt Tükem weer 5.000 gulden aan projectsubsidies. En in 2003 krijgt Tükem weer een projectsubsidie toegekend van 1.200 euro.

In 2006 komt het Wolvencomplex financieel in grote problemen, mede door wanbeheer en het uitblijven van structurele subsidies. Er dreigt dan ook een executoriale verkoop van de panden. Maar dan grijpt Tükem in. Hun adviseur en tevens Zeeburgs VVD-deelraadslid Yasar Arik misbruikt zijn positie en spant het Dagelijks Bestuur van Zeeburg voor zijn kar om bij de gemeentelijke kredietbank een lening los te peuteren van 35 duizend euro. De stadsdeelraad wordt daarbij volkomen gepasseerd. Met vallen en opstaan weten de nationalisten het bedrag uiteindelijk wel weer terug te betalen, maar feit is dat de financiële draagkracht van het Wolvenbolwerk zeer wankel is.

Protest

De bevindingen van de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts waren voor Doorbraak aanleiding om een protestbrief te schrijven aan Amsterdamse politici. Daarin maakt men ook melding van het door Tükem in maart 2008 in Beverwijk georganiseerde muziekfestival waar vooraanstaande Grijze Wolven-muzikanten optraden.(2) Doorbraak beklaagt zich er in de brief over dat het stadsdeel door subsidies en het verstrekken van leningen het Wolvenbolwerk overeind houdt. “Daarmee draagt het stadsdeel, onbedoeld, bij aan het uitdragen van een gedachtegoed dat gebaseerd is op extreem-rechts Turks nationalisme. Hierdoor wordt de integratie van Turkse Nederlanders tegengegaan.” Doorbraak is verder van mening “dat een gemeente principieel geen subsidies behoort te geven aan extreem-rechtse nationalisten die structureel andere bevolkingsgroepen discrimineren”. Men herinnert de raadsleden eraan dat de gemeente Amsterdam begin jaren 80 al weigerde organisaties te subsidiëren die “direct of indirect contacten onderhouden met fascistische organisaties zoals de Grijze Wolven en de MHP”. Doorbraak roept de raadsleden dan ook op om geen steun meer te geven aan de Turkse extreem-rechtse nationalisten op de Zeeburgerdijk.

Naïef

Inmiddels heeft een aantal Zeeburgse deelraadsleden gereageerd op de protestbrief.(3) SP-fractievoorzitter Mark van Dongen plaatst vraagtekens bij de verstrekte lening en subsidies. Hij vindt het vooral “dubieus dat een raadslid met nauwe banden met Tükem even een handjeklap-regeling met een wethouder kan maken. Hoezo transparantie van bestuur?” Verder stelt Van Dongen “dat organisaties met banden met de Grijze Wolven geen cent overheidssteun horen te krijgen”, maar hij is er nog niet helemaal van overtuigd dat dit bij Tükem het geval is.

De Zeeburgse VVD-fractievoorzitter Dirk Hanke heeft naar aanleiding van het concert in Beverwijk ook kritiek op Tükem.(4) Hij vindt het “ongelukkig” dat daar Grijze Wolven-muzikanten hebben opgetreden en hij noemt Tükem dan ook “naïef”. Maar verder was er met het feest volgens hem niets aan de hand. Na geconfronteerd te zijn met foto’s van het concert, waar de Grijze Wolven-symboliek vanaf spat, stelt Hanke dat deze feiten nieuw voor hem zijn en dat hij de kwestie verder zal onderzoeken.

Noten

Terug