Gebladerte-reeks 11

Auteur: Harry Westerink


De fascistische aristocratie van Nieuw Akropolis

Een angstaanjagende sekte, opgericht door een gesjeesde kunstgeschiedenisstudent die zich de door god gezonden "Leider" op aarde waande. In de ideaalstaat van Nieuw Akropolis dient "al het zwakke en domme" te worden uitgeroeid. In 1997 kon de deelname van een prominent lid van Nieuw Akropolis aan een wetenschappelijk congres in Amsterdam maar net op tijd worden verhinderd.

De oprichter van Nieuw Akropolis (NA) is de Argentijn Jorge Angel Livraga Rizzi, die leefde van 1930 tot 1991. In 1957 zette hij in de Peruaanse hoofdstad Lima de eerste afdeling van de sekte op. Hij was toen theosoof. Naar buiten toe presenteerde NA zich van meet af aan als een filosofische school die op zoek is naar "een nieuw humanisme". Livraga pronkte graag met de titel van professor en doctor. Uit het in 1987 verschenen boek "Ridders van nu" van André van Bosbeke blijkt dat Livraga die titel zou hebben behaald aan de internationale "Académie Azteque des Arts, Sciences et Lettres", een nep-academie die een onderafdeling is van de nep-universiteit "International University Moctezuma". Deze universiteit is een bedenksel van de internationaal opererende Spaanse oplichter Guillermo Grau, die overal zelf verzonnen ridderorden oprichtte en niet-bestaande adellijke titels verkwanselde aan goedgelovige mensen.

Livraga wilde zijn sekte het imago van een academisch geschoolde en dus serieus te nemen organisatie geven. De verantwoordelijken van de NA-afdelingen in ongeveer 40 landen, de "nationale commandanten", worden dan ook steevast "professor" genoemd. Aan ronkende uitspraken en titels heeft het Livraga en zijn organisatie nooit ontbroken. Voor buitenstaanders publiceerde NA een internationaal handvest met 3 programmapunten: "bijdragen tot de vergelijkende studie van kunst, wetenschap, filosofie en religie in een geest die wars is van elke discriminatie of sektarisme", "zichzelf ontwikkelen, opdat wij met kennis van zaken in staat zouden zijn onze handelingen vrij te kiezen" en "een kern vormen van een universele broederschap zonder onderscheid van ras, sociale toestand, geslacht, geloof, nationaliteit of huidskleur".

Paradepaardje

Dat klinkt mooi, maar de schijn bedriegt. Achter een fraai opgepoetste gevel van menslievendheid gaat een strak georganiseerde dictatoriale groepering schuil die volgens haar eigen geschriften erop is uit om de "democratie omver te werpen of te laten sterven". Livraga en zijn volgelingen streven naar een wereldomvattende hiërarchische staat die wordt geleid door Akropolitanen, een elite waaraan iedereen ondergeschikt is. In het Akropolitaanse jargon heet dat: "Nieuw Akropolis is een structuur die zich voedt met mensen en de meest begaafden onder hen opneemt in zijn groot lichaam en zijn grote geest om hen om te vormen tot übermenschen. De onbegaafden laten we achter." Volgens de sekte is de mensheid afkomstig van de ster Sirius, waar een Egyptische god zou wonen. Enkel degenen die zouden veranderen in "supermensen", dat wil zeggen "Ariërs", zouden te zijner tijd ook weer terugkeren naar die ster.

Naar eigen zeggen richt NA zich op de jeugd, omdat dan "de persoonlijkheid nog niet is gemerkt door de rimpels van zich te regenereren". Oudere mensen schijnen minder in aanmerking te komen, want zij zijn "van vrees doordrongen, zwoegend onder de ondervindingen van de geleefde jaren". De meerderheid van die ouderen zou er de voorkeur aan geven "niets te veranderen, vrezend dat zij hun kleine en voorbijgaande voordelen zouden verliezen". De jeugd als het nog onbevlekte en kneedbare paradepaardje van een toekomstige aristocratie.

Een mier vertrappen

Livraga was een neo-nazi bij uitstek. Hij ging er prat op dat hij in 1973 de staatsgreep van Pinochet in Chili ondersteunde. Ook wilde hij homoseksuelen in concentratiekampen gooien en vond hij dat de verkeerde partij de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen. Hij rechtvaardigde de nazi-concentratiekampen met de opmerking dat men niet de nazi's kan aanvallen en er daarbij tegelijk aan voorbij kan gaan dat communisten en Israëliërs ook praktijken als de nazi's hebben of hebben gehad. Communisten zouden dan ook "satanische krachten" zijn. Naar eigen zeggen was buskruit het eerste dat hij rook toen hij ter wereld kwam. Geen wonder dat Livraga regelmatig schietoefeningen hield met leden van NA-afdelingen.

Livraga beschouwde zichzelf als de enige levende ingewijde van een loge die zou worden gevormd door alle wijzen die ooit op aarde hebben geleefd, tezamen met goden, engelen en sterren. De toekomst zou zijn voorbestemd en de geschiedenis zou niet meer dan een theaterstuk zijn dat door deze ingewijden zou zijn geschreven. Volgens Livraga moesten Karel de Grote, Napoleon, Mussolini, Hitler en Franco in de wereld orde op zaken stellen. Naar zijn bescheiden mening had hij die taak zelf ook toebedeeld gekregen en overtrof hij deze voorgangers zelfs.

"Het zinloos vertrappen van een mier is een grotere misdaad dan het doden van een mens in de naam van een ideaal", schreef Livraga in een brief aan zijn vriendin Delia Steinberg Guzman, die na zijn dood het leiderschap over de inmiddels in de hele wereld uitgewaaierde sekte op zich nam. Livraga was eerst getrouwd met Ada Albrecht. Toen hun huwelijk stuk liep, kwam het ook in de NA tot een splitsing. Albrecht stichtte een andere sekte, de Associacion Mundial Hastinapura, die vooral in Argentinië en Spanje aanhang heeft. Inmiddels heeft Albrecht NA beschuldigd van "buitensporig militarisme".

De gedachte van de mier ontleende Livraga overigens aan de theosoof Maximiliano Hernández Martínez, dictator van El Salvador van 1931 tot 1944. "Het kan zelfs een daad van liefde zijn om een verwarde broeder van zijn voornemens af te brengen, als het moet, in het uiterste geval, door de dood", aldus Livraga.

Hitler per UFO

NA telt momenteel wereldwijd ongeveer 8.000 leden, die vooral in Zuid-Amerika en Zuid-Europa zijn te vinden. NA is in Europa al jaren actief. Voorzover mij bekend zijn er afdelingen in Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italië, Engeland, Noord-Ierland, Zwitserland, Zweden en Luxemburg, echter niet in Nederland.

Spanje was het eerste Europese land waar NA zich vestigde, in 1972 tijdens het Franco-regime. Ook nu nog zijn NA-aanhangers bewonderaars van Franco, aldus een Spaans ex-lid, die stomverbaasd was toen hij men hem in NA-kringen als leestips gaf de Spaanse vertaling van Rosenbergs extreem-rechtse boek "Mythos des 20. Jahrhundert" en de geschriften van Miguel Serrano. Serrano is een esoterische fascist die gelooft dat Hitler in 1945 niet is gestorven, maar per UFO is opgestegen en ooit weer zal terugkeren. Op 10 mei 1994 viel een groep Spaanse NA-leden een groep anti-fascisten aan die posters aan het plakken waren. Een van hen werd door de NA-ers geslagen, een andere werd ontvoerd. Door middel van een landelijke anti-NA-actie in 1994 is in Spanje het verborgen neo-nazistische gezicht van de sekte zichtbaar geworden. Veel Spanjaarden die men op straat naar hun mening over NA vraagt, zeggen nu: "Dat is toch die gevaarlijke sekte".

Vanaf 1973 heeft de Argentijnse "professor" Fernand Schwarz de Franse afdeling van NA opgebouwd. In 1984 kwam de afdeling in aanvaring met Franse media en de Franse justitie. Eerst onthulde Le Monde dat de 2 extreem-rechtse terroristen die in de nacht van 2 op 3 mei 1982 de moskee van Romans, nabij Valence, met een dubbele bomaanslag met de grond gelijk maakten, NA-leden waren. Het tweetal bekende de aanslag te hebben gepleegd uit haat tegenover Arabieren. Journalist Alain Woodrow omschreef NA in Le Monde als een extreem-rechtse sekte. "Nationaal commandant" Schwarz pikte dit niet en daagde de journalist voor de rechter. Hij ving bot en ging in beroep. Na bestudering van interne documenten van NA kwamen de rechters tot de conclusie dat de organisatie wel degelijk is aan te merken als een extreem-rechtse sekte.

Ook de Franse parlementaire onderzoekscommissie die een rapport over sekten in Frankrijk opstelde, laat zich uiterst negatief uit over NA: "De vereniging is uitgesproken anti-democratisch en ijvert voor een aristocratisch en totalitair bewind onder leiding van een door God gekozen "caudillo" (Spaans voor "aanvoerder van krijgsvolk")". In 1987 organiseerde NA een conferentie in Lyon, samen met een instituut dat is verbonden aan de nieuw-rechtse denktank-organisatie GRECE.

Lasterpraat

De eerste Belgische afdeling van de sekte werd op 30 mei 1978 in Brussel opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk. De leiding van NA-België was zeker tot 1988 in handen van "professor" Maria Angela Gilardi, een Peruaanse 'archeologe' die zich door haar volgelingen "nationaal commandant" laat noemen. In de eerste helft van jaren '80 opende NA afdelingen in Luik, Gent, Antwerpen en Namen. De Gentse afdeling werd zeker tot 1988 geleid door Didier Vital, de rechterhand van commandant Gilardi. De echtgenoot van Angela Gilardi, Fernando Fernandes Figares Muller, een Spaanse 'geoloog', heeft geprobeerd om een Nederlandse afdeling op te zetten. Dat mislukte.

De "nationaal commandant" van NA-Duitsland is Walter Gutdeutsch. Er zijn 3 lokale afdelingen: in München, Stuttgart en Hamburg. De leidster van het Hamburgse centrum, Hilde Mayer-Gutdeutsch, verklaarde verrast en onwetend te zijn over het extreem-rechtse gehalte van de NA-filosofie. Over NA-Frankrijk zou van links-radicale zijde lasterpraat zijn verspreid, aan de hand van 15 jaar oude citaten van Livraga. Zijzelf echter beroept zich ook op de boeken van Livraga. Dat vormt voor haar blijkbaar geen tegenstrijdigheid. Minder problemen met het gegeven dat NA extreem-rechts is, heeft Maria Paz de Benito, de leidster van NA-Oostenrijk. Ze is simpelweg een aanhangster van het fascisme. Dat weet Mayer-Gutdeutsch, maar desondanks blijft ze alle kritiek "absurd" vinden. Bovendien zou NA zich ook verzetten tegen extreem-rechts.

Machtsinstinct

Laten we maar eens nader ingaan op de NA-leer. De harde kern van NA werkt volgens de strakke en geheime richtlijnen van grote baas Livraga die hij heeft beschreven in "Het handboek van de leider", de Akropolitaanse bijbel die uitsluitend toegankelijk is voor kaderleden van de organisatie. "Bijbel" is geen ongepaste omschrijving, want Livraga, de "caudillo", beweert van zichzelf dat "hij niet door mensen, maar door god werd verkozen".

Livraga verwerpt als volgeling van Mussolini het idee van democratie. Democratie is volgens hem "onnatuurlijk, niet-werkzaam en chaotisch". Waarom? "Als iemand beweert dat 2 plus 2 4 is, en een ander persoon beweert dat de som gelijk is aan 6, dan zal de democraat het gemiddelde nemen en even foutief beweren dat de som 5 is", aldus Livraga. In plaats van naar democratie streeft hij naar "een aristocratische en totalitaire regering". In "Het handboek van de leider" werkt Livraga het "leidersprincipe" uit: "Ieder in meerdere of mindere mate begaafd menselijk wezen streeft naar macht. Macht is een instinct van de ziel, zoals zelfbehoud een instinct van het lichaam is." Dat machtsinstinct is "aangeboren". Hangt men deze opvatting eenmaal aan, dan lijken de verdere gevolgtrekkingen onvermijdelijk. Als ieder mens in principe zo'n machtsinstinct bezit, als machtsuitoefening over de ander onoverkomelijk is, dan moet die 'natuurlijke' drang volgens NA niet afgezwakt of uitgeschakeld worden. Integendeel, macht is nastrevenswaardig. Degenen die anderen niet willen of kunnen overheersen, hebben pech gehad: "De zielen zonder machtsinstinct zijn voor de wereld gestorven of nog niet geboren."

Volgens Livraga moeten filosofen de nieuwe leiders van de samenleving zijn. NA-filosofen, wel te verstaan. De sekte beroept zich hierbij op Plato, die ook uitging van de filosoof als leider van de samenleving. Volgens Plato zou de aristocratie of "de regering van de meest wijze mensen" het beste staatssysteem zijn. De democratie komt in Plato's rijtje maatschappijmodellen op de voorlaatste plaats. Enkel de tyrannie zou nog slechter zijn. Een groot deel van de NA-doctrine is een kopie van de beroemdste boeken van Plato. De sekte maakt zo handig gebruik van de politiek oerconservatieve opvattingen van een zogenaamd achtenswaardige grondlegger van de Europese 'beschaving'.

Bange muizen

Het hiërarchische maatschappijmodel van de sekte valt uiteen in leiders en volgelingen, mensen die bevelen geven en mensen die gehoorzamen. "Degene die de kracht om te leiden niet in zich voelt, mag anderen niet lastig vallen; het is beter dat die persoon anderen ten dienste staat, want zo doet hij dingen die beter voor hem en voor anderen zijn", aldus "Het handboek van de leider". Bij woorden alleen zal het niet blijven, als het aan Livraga ligt: "De nieuwe wereld kan zich niet afgeven met verraders en zwakkelingen". "Verraders" zijn mensen die de sekte tegenspreken; "zwakkelingen" zijn mensen die niet achter de idealen van de sekte aanlopen en weigeren om de hen door de NA-leiders toegewezen plaats in de samenleving in te nemen.

"Ons schip", aldus Livraga, "dat stoutmoedig de steeds dreigender wordende golven van het beginnende Waterman-tijdperk doorklieft, heeft een romp van staal, niet van breekbaar porcelein. We kunnen niet gelijktijdig het schip besturen en het menselijke gereedschap verzorgen dat zich in de loop der tijd bij ons verzameld heeft. Als grondregel geldt dat de last van de zwakken de sterken laat ondergaan. Ons schip moet bemand zijn met sterke zeelui en intelligente stuurmannen. Er mag geen steeds groter wordende lading bange muizen worden vervoerd. Hun last en hun hysterisch geren zou het schip doen kapseizen."

Afrikaanse uitdossing

Het extreem-rechtse karakter van de Akropolitaanse filosofie blijkt ook uit de rassentheorie die Livraga verkondigt. Onderaan de racistische hiërarchie van Livraga staan de mensapen en hun voorlopers, op de derde trede staat het "zwarte ras", op de vierde het "gele ras", en op de vijfde het "arische blanke ras". Op de zesde trede van de ladder verblijven de Akropolitanen, één trede verwijderd van de goden die zich op de zevende trede bevinden.

Volgens Livraga bestaan er nog "overblijfselen" van voormalige "rassen" die op continenten als Atlantis en Lemurië zouden hebben geleefd. Deze "oude rassen" zouden zich niet in "e-volutie" (van materie naar geest), maar in "involutie" (van geest naar materie) bevinden. Het zou "dom" zijn om de gelijkheid te eisen van "zwarten, gelen en witten", want dat zou het recht van elk "ras" tekort doen om te kunnen leven naar hun "noodzakelijkheden". Op aarde zou geen gelijkheid bestaan. Livraga maakt het nog bonter door het begrip racisme om te keren: "Men gelooft dat het een soort misdaad is om blank, Europees en geciviliseerd te zijn, en men meent dat te moeten verbergen achter een pseudo-Afrikaanse uitdossing met overeenkomstige muziek en kleding." Met andere woorden: racisme, dat is de ontkenning van het eigen "blanke ras", en niet de discriminatie van andere, zwarte mensen.

Heil Livraga

De NA-organisatie bestaat uit diverse kringen. In de buitenste kring bevinden zich degenen die bij de sekte een cursus over filosofie volgen of hebben gevolgd. Deze cursussen fungeren als filter; de meest bruikbare en 'intellectuele' cursisten worden geselecteerd om verder opgeleid te worden. Wie zo wordt gerekruteerd, komt terecht bij de geheime NA-organisatie "De levende krachten". Na een maandenlange stage volgt toelating tot de harde kern en begint het echte werk. Deze nauwelijks te infiltreren binnenste kring bestaat uit 3 geledingen: "het Veiligheidskorps", "de Arbeidsbrigade" en "de Vrouwenbrigade". Wie lid is van een brigade draagt tijdens de activiteiten van de organisatie resp. een zwart, een kaki of een blauw-wit uniform. De leden van de 3 afdelingen worden er tot op het bot van doordrongen dat ze "het zesde, bijna goddelijke mensenras" zijn.

Het Veiligheidskorps is een regelrechte paramilitaire privé-militie. De leden van het Veiligheidskorps zijn beroepsmilitairen en beoefenaars van vechtsporten. Volgens een interne vertrouwelijke nota van de sekte is dat korps "het embryo" van wat ooit "de Romeinse Garde of het leger van Napoleon" zou moeten worden. In een intern bulletin van het Veiligheidskorps bevindt zich een illustratie van een knielende soldaat die de Hitler-groet brengt aan een adelaar die voor een opgaande zon staat.

Diverse ex-leden, waaronder de Belgische Ann Schreurs, hebben bevestigd dat het brengen van de Hitler-groet tot de vaste gebruiken behoort. Dat gebeurt op de NA-manier: leden strekken de rechterhand en roepen "Ave J.A.L." (afkorting van Jorge Angel Livraga). Een soort "Heil Hitler" dus. Ex-NA-leden hebben verklaard dat het Veiligheidskorps trainingskampen hield in de Ardennen. In 1982 gaf Livraga daar zelf les in pistoolschieten. In één van zijn 3 kastelen in Spanje had Livraga een uitgebreid arsenaal aan wapens opgeslagen.

NA heeft in België contacten gehad met de gewelddadige neo-nazistische organisatie Westland New Post (WNP), waarvan het bestaan in 1983 werd ontdekt. René Haquin, journalist bij de Brusselse krant Le Soir, heeft vastgesteld dat NA de lokalen van de sekte aan de Brusselse Troonstraat ter beschikking heeft gesteld aan WNP. WNP-leider Paul Latinus was lid van NA, evenals de WNP-leden Marcel Barbier en Michel Libert. Barbier ging de gevangenis in wegens een schietpartij met zijn broer en wegens een dubbele moord op 2 mensen in Anderlecht die toevallig zijn weg kruisten. Die slachting vond plaats in het kader van de WNP-"trainingsactiviteiten". Libert, die nauwe contacten onderhield met de nationale NA-commandant, was ook één van de oprichters van de neo-nazistische sekte Iggdrasil/Irminsul. Libert bleek een bijzondere voorkeur voor Keltische cultussen te hebben. In het Belgische Staatsblad van 22 augustus 1985 stond hij samen met de Brusselse Rijkswachter Lucien Marbaix vermeld als oprichter van "Les Compagnons du Christ-Graal". Dat is een druïdenclub die zich opwerpt als verdediger van Westerse waarden. Ook gaf Libert bij NA cursussen Keltische filosofie.

Onacademisch

Van 7 tot en met 9 augustus 1997 waren enkele tientallen sektendeskundigen bijeen op een op de Amsterdamse Vrije Universiteit gehouden congres over nieuwe religieuze bewegingen. Dat congres, met als thema "Magie, eeuwwisseling en eindtijdbewegingen", was georganiseerd door het Italiaanse godsdienstwetenschappelijk instituut Cesnur. Herman de Tollenaere, medewerker van Stichting Informatie over Maatschappelijke Problemen rond Occulte Stromingen (SIMPOS), ontdekte dat Maria Dolores Fernandez-Fígares, één van de deskundigen die een lezing zou verzorgen over Nieuw Akropolis, zelf behoorde tot deze sekte. Een heuse rel was het gevolg. Na een verzoek van Cesnur daartoe liet Fernandez-Fígares weten het congres niet te zullen bijwonen.

Congresvoorzitter en "sektekenner" Reender Kranenborg beweerde nog nooit van Nieuw Akropolis te hebben gehoord. Dat is eigenaardig, want de in 1996 verschenen Cesnur-bloemlezing "Pour en finir avec les sectes" bevat een omvangrijk artikel over NA. Daarin omschreef Cesnur-socioloog Antoine Faivre de sekte overigens als "een filosofie die de individuele keuzevrijheid vergroot". De auteurs van het boek willen eerder afrekenen met het begrip "sekte" dan met sekten als zodanig. Deze studie greep de vader van Fernandez-Fígares, ook NA-lid, aan als bewijs ervoor dat wetenschappers geen kwaad zien in NA.

Cesnur-directeur Massimo Introvigne vertelde de media dat hij niets afwist van Fernandez-Fígares' lidmaatschap van Nieuw Akropolis. Ze zou min of meer per ongeluk op het congres terechtgekomen zijn. Introvigne hamerde erop dat de angst voor sekten schromelijk wordt overdreven door "onacademische en wraakzuchtige" anti-sektengroeperingen. Het liefst had hij Fernandez-Fígares dan ook gewoon laten spreken.

Staatsgrepen en doodseskaders

De omstreden Fernandez-Fígares is bepaald geen onbekende in Nieuw Akropolis-kringen. Ze is de dochter van de al eerder genoemde "nationale commandanten" van NA Maria Angela Gilardi en Fernando Fernandez-Fígares Müller. De naam van de dochter staat ook onder 2 op de Internet-site van Nieuw Akropolis gepubliceerde teksten. Introvigne was ten tijde van het congres juist met een studie over Nieuw Akropolis bezig en had moeten weten wat voor occult vlees er in de kuip zat.

De neutrale opstelling van Introvigne met betrekking tot Fernandez-Fígares is een merkwaardige zaak, die echter heel wat minder merkwaardig wordt als we de politieke achtergrond van Introvigne zelf onder de loep nemen. Introvigne namelijk is minder de onafhankelijke wetenschapper dan hij zelf wil doen voorkomen. Hij is lid van de CCD, een extreem-rechtse afsplitsing van de Italiaanse christen-democraten die in 1996 in een alliantie met de Liga Nord van de neo-fascist Fini en het Forza Italia! van Berlusconi ternauwernood de verkiezingen verloor. Introvigne is ook nog eens lid van de katholieke splinterbeweging Alleanza Cattolica, een dochterorganisatie van het internationale Tradition, Family and Property (TFP).

Dat is een oerconservatieve club van rijke en machtige katholieken die naar eigen zeggen "bereid zijn om met hand en tand te strijden" tegen "de samenleving perverterende elementen" als abortus, socialisme, vakbonden, drugsgebruik en homoseksualiteit. TFP is een van oorsprong Braziliaanse organisatie van grootgrondbezitters en militairen die streed tegen de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie. Het in 1989 in opdracht van de Universiteit van Amsterdam geschreven rapport van de sektendeskundige Marishane verbindt TFP met andere rechts-katholieke organisaties als Opus Dei en de Orde van Malta, en vermoedt banden met de Moonsekte, de terroristische vrijmetselaarsloge P2 en de CIA. Het rapport stelt dat TFP zelfs een rol achter de schermen heeft gespeeld bij staatsgrepen en doodseskaders in Chili en Brazilië.

Nek uitsteken

Toen TFP in sommige landen problemen met de overheid kreeg, ontstonden er uit TFP organisaties die iedereen probeerde te verenigen die zich verzette tegen overheidsbemoeienis op het gebied van religie. Cesnur schijnt ook zo'n organisatie te zijn. In dat geval is het ook geen wonder dat Cesnur-directeur Introvigne op het congres een lezing gaf met de alles zeggende titel "Stoomcursus hoe religieuze vrijheid te reduceren tot een leeg omhulsel". Met een beroep op de grondwettelijke godsdienstvrijheid kunnen dubieuze sekten zo goed als onbeperkt hun gang gaan. En het positivistische "waardevrije" onderzoek van wetenschappers levert geen moreel oordeel op over wat wel en wat niet door de beugel kan. De vraag is wie extreem-rechtse organisaties als NA dan wel de voet dwars zet. Moeten het altijd kleine politiek-activistische groeperingen als SIMPOS zijn die hun nek uitsteken?

Introvigne heeft al vaker dubieuze esoterische organisaties verdedigd, zoals Scientology, de Orde van de Zonnetempel en Heaven's Gate. Ook andere sektendeskundigen lijken ietsje te happig op het publiekelijk verdedigen van in opspraak geraakte sekten. Een van de genodigden van het VU-congres, Eileen Barker, werkte jarenlang voor het door de Moon-sekte gesponsorde onderzoeksinstituut Icus. Tien jaar geleden nog verklaarde Barker: "Onderzoekers van nieuwe religies hebben de neiging om deel te worden van hun eigen onderzoeksmateriaal." Wetenschapper Gordon Melton liet zich in 1996 op kosten van de Aum-sekte overvliegen naar Japan om - na de door de sekte gepleegde gifgasaanslagen in metrostations - te protesteren tegen de "religieuze onderdrukking" en de "onrechtvaardige behandeling" van de sekte. De Nederlandse Jehova's Getuigen-kenner Richard Singelenberg vertaalde en bewerkte de door Scientology zelf uitgegeven brochure "Een wetenschappelijke benadering van de leer van Scientology", oorspronkelijk geschreven door Bryan R. Wilson.

De zo geroemde wetenschappelijke 'objectiviteit' werkt in dit soort gevallen in het voordeel van dubieuze sekten als NA. In hun angst om een "heksenjacht" te ontketenen op niet-traditionele religieuze stromingen schieten godsdienstwetenschappers nogal eens te ver door. Een extreem-rechtse sekte als NA wil zelf een "heksenjacht" ontkenen, en wel op communisten, homoseksuelen en andere "zwakkelingen" en "verraders". Sinds nazi-Duitsland weten we waar dit toe kan leiden. Ook wetenschappers mogen in dergelijke gevallen niet langs de zijlijn blijven staan en hoog in de ivoren toren van de universitaire wereld doen alsof hun neus bloedt.

Bronnen o.a.:

Terug