Artikel voor Alert!, 23 september 2002

Auteur: Gerrit de Wit


Voor het komende nummer van het aanbevelenswaardige anti-fascistische blad "Alert!" verzorgt Fabel-medewerker Gerrit de Wit de vaste rubriek "Wat schrijft rechts?". Hieronder zijn bijdrage. "Alert!" is een uitgave van Anti-Fascistische Actie (AFA). Een abonnement kun je nemen door 11, 11 euro per jaar over te maken op giro 6896749, tnv AFA-LS, Utrecht.

Wat schrijft rechts?

In de rubriek "Wat schrijft rechts?" neemt "Alert!" de ontwikkelingen op ideologisch gebied binnen extreem-rechts onder de loep. Vaak wordt er gegniffeld over de voortdurende versplintering binnen georganiseerde extreem-rechtse organisaties, maar men zou ook kunnen zeggen dat de diverse stromingen en groeperingen zich uitkristalliseren en zich ideologisch scholen door zich af te splitsen. Hoe dan ook, aan het blaadjesfront is beweging genoeg.

Nederland kent sinds een aantal maanden weer een nieuwe extreem-rechtse organisatie, te weten de Nationale Beweging. De organisatie is een afsplitsing van Voorpost Nederland, dat zelf op sterven na dood lijkt. Het kader van de Nationale Beweging wordt met name gevormd door extreem-rechtse lieden uit de regio's Leiden en Eindhoven. De organisatie pleit voor de opbouw van een "solidaristisch Nederland", u weet wel, een samenleving waarin alle sociale klassen gewillig met elkaar samenwerken ten dienste van de "organische volksgemeenschap" en waar geen plaats is voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. De organisatie brengt ook een periodiek uit, te weten Vooraan!. Vooraan! noemt zich "niet links, niet rechts". Waar kennen we die leus ook al weer van!? In het laatste nummer wordt grondig afgerekend met Mat Herben van de LPF. De LPF onder Herben is volgens het hoofdartikel verworden tot "een slap aftreksel van D66". En, aldus Vooraan!, "Herben heeft meer schade aangericht aan het gedachtegoed van Pim Fortuyn dan Volkert van der G.".

Vooraan! slaat in het hoofdartikel de plank enkele malen grondig mis. Zo meent men dat de LPF met Hillebrand Nawijn, staatssecretaris van Vreemdelingenbeleid en Integratie, een "verklaard tegenstander van Pim's plannen" binnenhaalde. Wie de uitermate rechtse Nawijn de laatste periode een klein beetje volgt, zal, om het nog voorzichtig te formuleren, toch moeilijk tot zo'n boude conclusie kunnen komen. Maar goed, het zij zo. Ook met de na 9 uur afgetreden LPF'ster Philomena Bijlhout gaat Vooraan! de fout in. Haar wordt het departement "asielzaken" toegedicht, terwijl Bijlhout toch echt staatssecretaris van Emancipatie- en Familiezaken was.

Een ander artikel gaat in op het bestaan van een extreem-rechts kraakpand in Eindhoven, waar al meerdere malen extreem-rechtse bijeenkomsten en feesten georganiseerd zijn. De "Nationalistische Kraakgroep Brabant" roept alle extreem-rechtsen op een pand te kraken om zo "een onafhankelijke politieke ruimte te veroveren" zonder daarbij lastig gevallen te kunnen worden door politie en gemeente. De kraakgroep noemt haar "kraakexperiment" geslaagd en biedt andere extreem-rechtsen aan behulpzaam te willen zijn met het kraken van een pand.

In Vooraan! wordt, op een revisionistische manier, overdreven veel aandacht besteed aan tradities en de vaderlandse geschiedschrijving. Een artikel gaat in op westers kolonialisme en de rol van de VOC daarin. Volgens de auteur hoeven we ons helemaal niet te schamen voor die bloedige periode, want "vaak deden de Europeanen gewoonweg wat al eeuwen gebruikelijk was, zoals bijvoorbeeld de slavenhandel in Afrika. Bovendien schikten de Europeanen zich noodgedwongen naar de lokale omstandigheden en werkten zij samen met de inheemse bevolking". In de rubriek "Een beeld voor Nederland" wordt aandacht besteed aan standbeelden van al lang vergane en verteerde historische figuren die slechts weinigen zullen kennen en in wie nog minder mensen geïnteresseerd zullen zijn. In het laatste nummer is het de beurt aan Maarten van Rossum, een plunderaar die in 1490 geboren werd en blijkbaar een belangrijke rol in de vaderlandse geschiedenis speelde. Het zal allemaal wel.

Okee, genoeg over Vooraan! Het blad Rijnland Bollenstreek Kontakt (RBK) verschijnt al bijna twee jaar en wordt gemaakt door de kring rond Tim Mudde uit Sassenheim, voorheen bestuurslid van de CP'86 en actieleider bij Voorpost. RBK wil het cement vormen voor extreem-rechtsen van verschillend pluimage uit de Leidse regio. Het blaadje telt meestal zes of acht gekopieerde pagina's, staat vol met spelfouten en er worden zelfs met de hand opmerkingen bij bepaalde passages geplaatst. Ook inhoudelijk is het blaadje van een bedroevend en kneuterig niveau. RBK hamert constant op de door hen ongewenste 'annexatie' van dorpjes door de stad Leiden. Hierdoor zou het traditionele dorpsleven ondergesneeuwd raken. In de rubriek "Links in Leiden" komt men vaak niet verder dan het overschrijven van nieuws uit lokale dag- en weekbladen. In het juni-nummer beklaagt RBK zich over de nieuwe Leidse wethouder Mohammed Rabbae van GroenLinks. RBK beschuldigt hem van "politieke agitatie, intimidatie en chantage", maar weigert dit verder te onderbouwen. Verder eert RBK de mensen (uit eigen kring) die ettelijke malen gemeenteborden uit Leiden hebben gestolen, waarop de leus "Leiden, stad van vluchtelingen" stond. Ook de dood van Pim Fortuyn laat RBK niet ongemoeid. In het juni-nummer meldt men dat "in heel Leiden plakkaten geplakt werden met verschillende teksten waarin duidelijk werd gemaakt dat links de dader instrueerde en leverde". Geen Leidenaar heeft die "plakkaten" echter ooit aangetroffen. Al met al, een nieuwsbrief van een willekeurige Leidse macramee-vereniging is aanbevelenswaardiger.

Uit dezelfde kringen als Vooraan! en RBK komt het blaadje Weerwoord. Het blad is "het vormingsorgaan van het Landelijk Aktieplatform Nationalistische Studenten (LANS)". Weerwoord kende eerst een oplage van, jawel, 35 exemplaren. Tegenwoordig is dat maar liefst 75. Hoofdredacteur is Ruud Diesveld uit Leiden, ook wel bekend onder zijn echte naam Ruud Bruyns. Weerwoord is te karakteriseren als een 'intellectueel' vormingsorgaan, dat veel theoretische aandacht besteedt aan fascistische en nationalistisch(-christelijke) voormannen uit lang vervlogen tijden. Zo is in het nummer van voorjaar 2002 een lang artikel van de hand van Bruyns te lezen over de volgens hem nationalistisch-christelijke Guillaume Groen van Prinsterer, geboren in 1801 en een inspirator van Abraham Kuyper die later de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) oprichtte. De ARP ging op in het CDA. Bruyns betreurt in het artikel de dood van Groen van Prinsterer: "In 1876 sterft deze vrome Christen en grote Nederlander in zijn woonplaats 's Gravenhage."

Marcel Bas uit Voorschoten schrijft ook voor Weerwoord. Bas heeft enige tijd in Zuid-Afrika gewoond en maakt zich al jaren druk over de "vertrapte taal en cultuur" van de blanke boeren in Zuid-Afrika, die mede verantwoordelijk waren voor de apartheidsstaat. Bas citeert dan ook graag de "Afrikaner taaldeskundige" J.C. Steyn: "Die gevoel vir jou 'eie mense' wat hulle in ellende bevind, is die sterkste en edelste dryfveer vir nationalisme". Weerwoord is niet bijster populair in extreem-rechtse kringen. De artikelen zijn vaak te abstract en te theoretisch. Veel extreem-rechtsen begrijpen de artikelen gewoonweg niet of vinden Weerwoord uitermate saai. Wat het laatste betreft hebben ze groot gelijk.

Florrie Rost van Tonningen, weduwe van M. Rost van Tonningen, ex-leider van de nazistische Nationaal Socialistische Beweging (NSB), geeft nog steeds haar blad Consortium de Levensboom uit. Het blad is zeer lovend over Adolf Hitler, de SS en de NSB. De artikelen zijn in het Duits en het Nederlands geschreven. Aangezien de auteur dezes weinig verstand heeft van de Duitse taal ("Nederlands graag!"), zal slechts een zeer korte bespreking plaatsvinden van het laatste nummer. Florrie maakt zich in dat nummer druk over de Europese eenwording: "Ons Europa, dat geworteld was op normen, waarden en traditie, is heden uiteengevallen tot een samenraapsel van diverse landen, die menen door afschaffing van alle eeuwenoude betaalmiddelen zoals Gulden en DM tot globalisering over te moeten gaan. Tradities, waarden en normen zijn door deze globalisering in snel tempo weggevaagd". Florrie beëindigt haar verhaaltje met de leus "Tot heil van alle volkeren".

Zo, en dan nu over naar het blad Barricade van de Nieuwe Nationale Partij (NNP). In het laatste nummer is veel aandacht voor Pim Fortuyn. De NNP noemt Fortuyn geen "echte nationalist", want hij omringde zich met de "donkere politieke vluchteling Rabella de Faria" en de Kaapverdiaan Joao Varela. Daarnaast, aldus Barricade, weigerde Fortuyn in zee te gaan met de NNP. Toch roemt de NNP Fortuyn. Door hem "durft men het nu weer te hebben over 'die Turkse buurman'". En, alsof men Fortuyn al jaren persoonlijk kende: "Pim, ook de NNP zal je nooit vergeten".

De NNP verkeert voorts in een jubelstemming omdat ze bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam zowaar twee deelraadszetels behaalde. Ook bij de komende raadsverkiezingen in Zwijndrecht zal men een gooi naar zetels doen. Bert Heidekamp roept in Barricade alle leden en vrienden van de NNP op om samen met hem in Zwijndrecht de straat op te gaan en folders te verspreiden. Volgens Heidekamp, die blijkbaar een buitenlands invasieleger aan de grenzen ziet staan, "moet Zwijndrecht een rustige, nette en Nederlandse stad blijven". Maar goed, gezien het feit dat veel kiezers zich alweer van de LPF afkeren, is het op voorhand niet uit te sluiten dat de NNP zetels zal behalen.

In het laatste nummer van StaVast, het blad van het Oud Strijders Legioen (OSL), klinkt zoals vanouds weer de roep om minder migranten en meer agenten. Het OSL geeft zelfs een sticker uit met de tekst "Blij dat er nog iemand agent wil worden!". Ene E.L. Gonsalves is van mening dat "links Nederland" niet zo moet "mekkeren" over de mensonterende omstandigheden waarin Volkert van der G. opgesloten zit. En "wanneer Volkert van der G. van oordeel is dat hij zichzelf moet doodhongeren, moet justitie dat vooral niet verhinderen". Gonsalves maakt zich onsterfelijk belachelijk door te suggereren dat de advocaten van Van der G. misschien betaald worden door "rijke milieu-activistische organisaties zoals Greenpeace. Of heeft Ferry Hoogendijk gelijk en zitten de met miljoenen oliedollars gesponsorde islamitische fundamentalistische organisaties, zoals Al-Queda, achter de fondsenwerving voor de advocaten?". Stompzinnige complot-theorieën zijn aan Gonsalves wel besteed. Hij hoopt ook dat het nieuwe kabinet besluit op te treden tegen de Internationale Socialisten (IS), die actie hebben gevoerd tegen Fortuyn. De IS'ers willen volgens Gonsalves immers "met revolutionaire middelen en strijdmethoden politiek bedrijven", iets wat hij overduidelijk verafschuwt. "De AIVD, de vroegere BVD, zal wel een heel dik dossier contra de Internationale Socialisten voorhanden hebben", aldus Gonsalves, die in de veronderstelling lijkt te leven dat de Koude Oorlog nog voortduurt.

HP/De Tijd krijgt in deze rubriek voor het eerst een 'eervolle' vermelding. Het tijdschrift haalt week na week op grove wijze uit naar migranten en alles wat zich ter linkerzijde van de rechtervleugel van de LPF bevindt. In het nummer van 6 september is een interview met de 19-jarige Patrick van der Veld, oprichter van de Jonge Fortuynisten, te lezen. Patrick, uitgedost met de onvermijdelijke LPF-stropdas, geeft flink af op de moslimgemeenschap in Nederland en stelt zich te ergeren aan straatmuzikanten uit Oost-Europa: "Ik vraag niet om al die rammelaars om me heen. Laat ze gewoon gaan werken en belasting betalen". Helemaal bont maakt Ed Croonenberg het. Onder de titel "De 11 zegeningen van Bin Laden" geeft hij aan dat de aanslag van 11 september 2001 ook 11 positieve ontwikkelingen in gang heeft gezet. Zo is onder andere, aldus Croonenberg, het politiek correct taalgebruik passé, is het cultuurrelativisme op zijn retour, is er weer oog voor de eigenheid van onze cultuur, krijgen 'we' weer plezier in oer-Hollandse geneugten, blijkt positieve discriminatie eindelijk onzin en blijft feministische wartaal 'ons' voortaan bespaard. "Osama wordt bedankt", schrijft de dolgedraaide Croonenberg dan ook.

Sinds kort zit ook de nazistische Nederlandse Volks Unie (NVU) op het internet. In een schrijven van 27 juli 2002 stelt NVU-leider Constant Kusters in gebrekkig Nederlands dat zijn partij al 31 jaar "Neerlands extreemste partij" is. "Vanuit het kleine zaadje wat 31 jaar geleden is geplant is inmiddels een krachtige boom ontstaan, met wortels en takken door de gehele volksgemeenschap heen. De NVU is met een ongekende professionele opmars bezig", aldus Kusters. Het doet allemaal erg lachwekkend aan, zeker in het licht van het feit dat het binnen de NVU de laatste tijd erg rommelt en dat de partij bij demonstraties slechts enkele tientallen mensen op de been weet te krijgen. Over Volkert van der G. merkt Kusters in bijna onnavolgbaar Nederlands nog het volgende op: "Voor zo'n iemand is alleen water en brood beschikbaar en een bed van stro, een na een eerlijk en grondig proces, waar hij dan schuldig wordt bevonden op alle genoemde feiten, de dood door voltrekking van de strop op te hangen op het Marktplein in Harderwijk." Tja...

Terug