Steunverklaring, 11 februari 2005

Auteur: De Fabel van de illegaal


Hakuna Matata schreeuwt om hulp!

Beste mensen,

Hierbij doen wij een beroep op jullie om een steunbetuiging te sturen naar Gabbi Wierenga van Stichting VAST (Vrouwen Aktie STeunpunt) in Den Bosch.

Zoals wellicht bekend, is Gabbi de oprichtster van Stichting VAST. Al 18 jaar vangt Gabbi uitgeprocedeerde vrouwen en hun kinderen op die nergens anders terecht kunnen. Eerst in haar eigen huis, later kreeg ze het voor elkaar dat er enkele huizen ter beschikking werden gesteld voor deze opvang. VAST is altijd afhankelijk geweest van donaties, maar heeft voorzover mogelijk altijd een onafhankelijk koers gevaren.

Helaas hebben mensen die op terugkeer van uitgeprocedeerde vluchtelingen zijn gericht, het bestuur van stichting VAST overgenomen en Gabbi ontslagen. Gabbi probeert Stichting VAST te redden door naar de rechter te stappen. Zij vraagt steun hierbij.

De Fabel van de illegaal roept mensen op om een steunbetuiging naar Gabbi te sturen. Hieronder staat een voorbeeldbrief. Voor een volledige uitleg van de crisis kan men ook Gabbi Wierenga’s eigen brief lezen, die helemaal onderaan staat.

Met vriendelijke groet,
namens De Fabel van de illegaal,

Ellen de Waard


Steunbetuiging

Beste Gabbi Wierenga,

Hierbij laat ik je weten dat ik je steun in je strijd voor behoud van de oorspronkelijke doelstellingen van Stichting VAST. Het is belangrijk dat organisaties als Stichting VAST niet alleen vluchtelingen opvangen, maar ook politieke actie voeren. Stichting VAST moet niet meegaan in de huidige trend om mee te werken aan zogenaamde vrijwillige terugkeer. Van vrijwilligheid bij terugkeer kan geen sprake zijn zolang afgewezen vluchtelingen en migranten door het vreemdelingenbeleid met hun rug tegen de muur gezet worden en uitgesloten worden van alle elementaire voorzieningen. Vluchtelingen hebben het recht om hier in Nederland te blijven.

Het is een kwalijke zaak dat bepaalde mensen het bestuur hebben overgenomen en jou hebben ontslagen. Dit met als doel Stichting VAST te ontdoen van haar politieke strijd om de belangen van vrouwen en kinderen te kunnen behartigen.

Ik wens je veel sterkte en succes toe bij je strijd om Stichting VAST te behouden voor de vrouwen en kinderen die het zo hard nodig hebben.

Met vriendelijke groeten,

Naam:

(Eventuele) organisatie:

Straat:

Woonplaats:

Datum:

Handtekening:


Brief van Gabbi Wierenga

S.O.S. Wereldwijs
"Hakuna Matata"
A. v. Gelderstraat 1
5212TK Den Bosch
Tel: 06 12963554
Of: 06 40804960
Rek nr: 67.15.11.262

Den Bosch, januari 2005

Hakuna Matata schreeuwt om hulp!

Allereerst wil ik langs deze weg iedereen alsnog een gelukkig en gezond nieuwjaar toewensen. Wij - de vrouwen en ik - zijn u zeer dankbaar voor het vertrouwen en de steun die u ons het afgelopen jaar ook weer betoond heeft, en we hopen dat onze samenwerking nog lang en vruchtbaar mag voortduren. Echter, ik schrijf dit ook in de wetenschap dat ditzelfde vertrouwen helaas op de proef zal worden gesteld. Er zijn namelijk problemen gerezen binnen de stichting Vast waarvan ik hieronder verslag wil doen. Wij vinden dat onze donateurs recht hebben op informatie over de stichting die zij steunen. Het gaat om het volgende.

Belangenverstrengeling

In Den Bosch bestaat sinds enige tijd een samenwerkingsverband, waarin alle groepen die zich actief inzetten voor vluchtelingen, bijeenkomen om te proberen de taken zo goed mogelijk te coördineren teneinde de situatie voor de vluchtelingen lokaal het meest effectief te laten verlopen. Voor het goede verloop van deze samenwerking vonden twee leden van het Vast-bestuur het belangrijk om de eerste twee doelstellingen van de stichting, te weten artikel 2 lid 1-a en -b te laten vervallen. Alleen artikel 2 lid 1-c zou dan blijven bestaan. Dat laatste artikel betreft enkel de zorg voor de opvang van de vrouwen en kinderen, meer niet. De twee andere doelstellingen, die dan voor Vast komen te vervallen, zijn beschermingsdoelstellingen waarin omschreven: politieke actie en internationaal werk. Deze doelstellingen zijn zeer belangrijk voor onze doelgroep. Deze mensen moeten immers terug naar hun land, wat om vele redenen vaak onmogelijk is, vandaar dat we dus ook politiek moeten ageren om hun zaken te kunnen behartigen. Wanneer we deze twee artikelen afstoten kunnen we niet méér zijn dan een bad-bed-brood-opvang, waarmee de hele situatie binnen stichting Vast sterk wordt gewijzigd.

De twee betreffende bestuursleden probeerden bovendien om twee leden van een andere organisatie, genaamd het LEV, op te dringen aan ons bestuur. Het LEV staat voor Locaal Expertise Vreemdelingen, en wordt gesubsidieerd door de lokale overheid. Het LEV heeft de statutaire naam “Stichting Terugkeerhuis”. Dat alles geeft te denken. De overige bestuursleden, en ikzelf in mijn hoedanigheid van directrice, verzetten zich hier ten sterkste tegen. Met name waren we bang voor belangenverstrengeling. Wanneer men plaatsneemt in het bestuur van een stichting, onderschrijft men de statuten en doelstellingen van die betreffende stichting. De beide stichtingen nu waar het om gaat, hebben geheel andere statuten en doelstellingen. Iedereen die de statuten en doelstellingen van stichting Vast niet kan onderschrijven, kan volgens ons niet plaatsnemen in het bestuur, en de zittende bestuursleden die dit niet kunnen accepteren zouden ons inziens moeten vertrekken. We willen geen semi-overheid worden! Stichting Vast betekent Vrouwen Aktie Steunpunt, en na al deze jaren van knokken en terugvechten tegen de overheid - voor de rechten van deze kwetsbare groep vrouwen en kinderen - en zeker nu, nu het vluchtelingenbeleid zich alom harder en harder opstelt, is de tijd van Actie zeker niet voorbij.

Introductie nieuwe kandidaat bestuursleden

Er zijn op dit moment drie kandidaat bestuursleden:

Bij Stichting Vast kunnen volgens de statuten alleen met algehele stemmen bestuursleden worden aangenomen. Bij de eerstvolgende bestuursvergadering na afwikkeling van alle problemen zullen de bestuursleden besluiten over de nieuwe kandidaten. Vooralsnog werken ze nu vooral op de achtergrond mee. Ik, Gabbi Wierenga, ben oprichtster van Stichting Vast. Ik werk sinds 18 jaar met onze vrouwen en kinderen en behoor bij iedere bestuursvergadering aanwezig te zijn als procesbewaakster en om de statuten te bewaken, en om het welzijn van de vrouwen en kinderen zeker te stellen. Mijn officiële functie is die van directrice, met het absolute minimuminkomen, verbonden aan een banenpool. Ik heb het vetorecht. Sommige mensen hebben mij afgeraden de vuile was buiten te hangen, maar, zoals reeds gezegd bij aanvang van dit hoofdstuk, onze donateurs hebben recht op informatie, en waar het om de doelstellingen gaat, wens ik zeker dat ook zij op de hoogte zijn. De meesten kennen mij al sinds 1997, toen ik van Opzij de Harriëtte Freezerring uitgereikt kreeg, en ik vecht nog altijd door. Interne conflicten zijn wel het ergste wat ons kan overkomen. Ze ondermijnen het vertrouwen in elkaar, en brengen daardoor het werk wat we doen in gevaar. Het is niet mijn stijl om mijn mond te houden over deze belangenverstrengeling. Wij staan voor de statuten van Vast: artikel 2 lid 1-a, -b, -c. Wij willen blijven samenwerken met de andere lokale groepen, maar wel vanuit autonomie.

Op dit moment echter is de situatie sterk uit de hand gelopen: één bestuurslid heeft alle 3 de statutaire functies naar zich toegetrokken en weigert deze terug over te dragen. Vanuit dit gegeven heeft hij mij, Gabbi, ontslagen. De andere leden van het buitenspel gezette bestuur zijn nu van plan om naar de rechter te stappen om deze persoon langs officiële weg te laten schorsen wegens onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig - want niet met algehele stemmen besloten - ontslag van de directie. Dit gaat echter enige tijd duren. Doordat het LEV, dat ons eigenlijk financieel zou moeten steunen, niet onafhankelijk is maar zijn oor laat hangen naar één persoon, zijn we nu méér dan ooit afhankelijk van uw donaties.

Als je voor een rechtvaardige zaak strijdt, komen plotseling overal mensen vandaan, mensen zoals u

Aangezien er gerechtelijke stappen ondernomen gaan worden naar het betreffende bestuurslid verzoeken wij u vriendelijk om uw donaties eenmalig over te maken op rekening nr 67.15.11.262 van S.O.S. Wereldwijs Den Bosch. Stichting Wereldwijs is een organisatie die ook onder mijn paraplu fungeert. Verdere uitleg hierover verderop in deze nieuwsbrief. Intussen ben ik gewoon door blijven werken, ondanks alle tegenstand. In de laatste twee maanden ben ik erin geslaagd voor vrijwel alle vrouwen in de opvang advocaten te vinden die bereid zijn om samen met hen een traject uit te stippelen teneinde een uiteindelijk verblijf in Nederland te legaliseren. Verder wordt er gewerkt aan bescherming tegen besnijdenis van jonge meisjes, aan zogenaamde buitenschuldprocedures, aan medische procedures, evenals aan tweede asielaanvragen.

Ik heb uit nood geboren een nieuw leven geblazen in S.O.S. Wereldwijs om verder te kunnen werken, en om de vrouwen veiligheid te kunnen blijven bieden. Immers, het bewuste, bovengenoemde bestuurslid heeft angst en onzekerheid gezaaid onder onze bewoonsters en hun kinderen door middel van intimidatie en zelfs bedreiging met uitzetting en/of gedwongen terugkeer. Zoals reeds vermeld heeft hij geprobeerd twee mensen van buitenaf aan het bestuur van stichting Vast op te dringen.

Je moet moed tonen om te laten zien dat je niet zult wijken. Dan raak je iets in de mens waardoor zijn haat afneemt en zijn respect toeneemt. Ik weet dat het werkt.

Wanneer het nodig mocht blijken, zullen we in de toekomst onafhankelijk verdergaan onder de naam S.O.S. Wereldwijs, en een nieuwe opvang starten. Ik had gehoopt, en hoop nog steeds, om deze zomer samen met u het 15-jarig bestaan van stichting Vast te vieren. S.O.S. Wereldwijs is dan bedoeld als een fijne aanvulling van Vast, omdat de vrouwen uit de opvang, samen met ex-cliënten, onder deze paraplu een zelforganisatie zouden kunnen vormen. In het uiterste geval zullen we onder de vleugels van S.O.S. Wereldwijs ook de dagelijkse opvang, zoals bedoeld onder de criteria van stichting Vast, blijven voortzetten. Mijn eerste prioriteit is het welbevinden van de vrouwen en ik luister naar wat zij zelf hierover te zeggen hebben: “Gabbi, waar jij gaat, gaan wij ook, wij zijn heel erg bang, we hopen echt dat je deze zaak wint.”

Het spijt mij dat ik zulke nare mededelingen moet doen. Ik blijf hopen op uw steun, want alleen die heeft ons werk tot nu toe mogelijk gemaakt. Ik zou u dan ook willen vragen om een schriftelijke reactie sturen naar de Arnoud van Gelderstraat 1, 5212TK Den Bosch, t.n.v. Gabbi Wierenga.

Voor ons geen afscheid, waar je ook bent je bent altijd in mijn hart

Dit alles doet mij zeer veel pijn. Ik wil de vrouwen veiligheid en bescherming blijven bieden. Ik zal blijven vechten voor deze mensen. Het is voor mij geen werk, het is een manier van leven. En zolang deze vrouwen en kinderen niet veilig zijn kan ik niet stoppen. Alles wat ik heb opgebouwd kan ik niet in handen geven van iemand waarvan ik de grootste twijfels heb wat betreft zijn intenties en die ik er zelfs van verdenk te reageren uit persoonlijke rancune. De twee overgebleven bestuursleden, Hannie Visser en Gerrie Janssen plus de kandidaatsbestuursleden, blijven met mij werken en vechten voor het behoud van stichting Vast. Gelukkig kunnen wij rekenen op de steun van 4 advocaten die zich belangeloos voor ons inzetten en die ons gaan helpen bij onze gang naar de rechter. Wij zouden dan ook graag uw reacties voor die tijd in ons bezit hebben zodat we ze, uiteraard met uw toestemming, kunnen gebruiken in de rechtbank.

Met vriendelijke groet,
Gabbi Wierenga

Terug