Doorbraak 1, april 2009

Auteur: Sandor SchmitsPVV: asociaal en neo-liberaal

De PVV van Geert Wilders wordt terecht aangevallen op haar racistische en nationalistische standpunten, waar de partij zich het meest op profileert. Op sociaal-economisch vlak varen de rechts-populisten een gemengde neo-liberale en conservatieve koers, vooral in het belang van de middenklasse en het bedrijfsleven. Een kijkje in de PVV-keuken.
Actie tegen de PVV in Waddinxveen op 16 februari 2009, georganiseerd door AFA, AAGU, Offensief en Doorbraak.


Wilders heeft zijn naam als showpoliticus opnieuw bewezen tijdens het Kamerdebat eind maart 2009 over de economische crisis. Toen de regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie hun maatregelen om de crisis te beteugelen aan de Tweede Kamer presenteerden, liep de hele PVV-fractie de zaal uit. Wilders weet het gebrek aan democratie in het parlementaire systeem waar hij zelf al jarenlang deel van uitmaakt, slim uit te buiten door voortdurend de underdog te spelen. Vaste doelwitten van zijn aanvallen vormen “de Haagse politieke elite” met zijn enorme bureaucratie en de multiculturele samenleving die de deur zou hebben opengezet voor “de Marokkaanse straatterroristen” en “de islamitische kolonisten”.

Zoals wel vaker, leidde de wegloopactie van Wilders en de zijnen tot verontwaardiging bij andere parlementariërs die hun eigen show gestolen zagen, en tot een vloedgolf aan media-aandacht. Wilders heeft een goed voorbereide tactiek van het creëren van relletjes waarmee hij zichzelf op kan werpen als de beschermheer van “de gewone burger”. Uit allerlei polls blijkt hoe succesvol hij daarmee is. De aandacht gaat echter zelden uit naar de inhoud van zijn plannen.

Vrije markt

Het economische programma van de PVV is neo-liberaal. Volgens neo-liberalen moet de economie zoveel mogelijk worden bepaald door “de vrije markt van vraag en aanbod”. Neo-liberalen zijn tegen regulering van de economie door de staat. Staatsbedrijven als het openbaar vervoer en de post moeten zoveel mogelijk worden geprivatiseerd. Wilders streeft naar een kleine overheid die zo min mogelijk ingrijpt in de economie. Volgens hem is economische groei “vooral het resultaat van lage belastingen, minimale regulering, en de aanwezigheid van hoogwaardige onderwijsinstellingen”. Hij wil het ministerie van Economische Zaken voor tweederde wegbezuinigen en de helft van alle bestaande regelgeving afschaffen.

De burger waar Wilders voor op zegt te komen, heeft een hoop te verliezen als hij aan de macht zou komen. Hij wil een heleboel wetten schrappen die zijn bedoeld om arbeiders te beschermen. Die wetgeving doet afbreuk aan de positie van de bazen en daarmee aan “de vrijheid” van de markt. Als VVD-Kamerlid stelde hij al voor om de vakbonden buiten spel te zetten, omdat die een te klein deel van de werkende bevolking zouden vertegenwoordigen. Als PVV-leider belooft hij om cao’s voortaan niet meer algemeen verbindend te verklaren, het ontslagrecht te versoepelen en het minimumloon af te schaffen.

Het opkomen voor “de gewone Nederlander” bestaat vooral uit holle populistische retoriek over graaibonussen en te hoge belastingen. “Lage belastingen en een kleinere overheid” zouden “de beste garantie voor economische groei” zijn. De PVV blijkt voornamelijk ondernemers en mensen met hogere en hoogste inkomens te willen bevoordelen. Als de loon- en inkomstenbelasting wordt verlaagd, gaat volgens de partij iedereen erop vooruit. Maar de hogere inkomens profiteren daar veel meer van dan de lagere, precies wat de PVV wil. Belastingverlaging zou op termijn namelijk moeten resulteren in een “vlaktaks”. In plaats van hogere belasting voor de rijkeren streeft de partij naar hetzelfde belastingtarief voor iedereen, waardoor de rijkeren in verhouding minder gaan betalen en de armeren meer.

Minimumloon

De economische crisis is het gevolg van ruim 30 jaar neo-liberalisme, de huisideologie van de PVV. De partij probeert nu aan de ene kant om met wat populistische ideetjes de indruk te wekken dat men ook wat tegen die crisis wil ondernemen. Aan de andere kant geeft de PVV met typisch zondebokdenken “allochtonen” en dan vooral moslims de schuld van een heleboel maatschappelijke problemen, ook economische. Andere door de partij bedachte zondebokken die de schuld krijgen van de crisis zijn “links Nederland” en “de politieke elite”.

Hardcore neo-liberalen zijn absoluut tegen staatsingrijpen, maar de PVV weegt dat af tegen “het nationale belang”. Zo lanceerde de partij in maart het voorstel om elke volwassene eenmalig 400 euro te geven. Met dat geld zou de vraag naar consumptiegoederen worden bevorderd en de economie uit het slop worden getrokken. De PVV probeert mooie sier te maken met wat smeergeld, maar ondertussen raast de crisis wereldwijd voort en zijn daardoor al tientallen miljoenen mensen ontslagen. Wilders gaat weliswaar tekeer tegen de hoge bonussen van topmanagers, maar ook zij zouden van hem die 400 euro cadeau krijgen. Dat soort stunts helpt de vele door de crisis getroffen en inmiddels ontslagen “gewone burgers” echt niet aan ander werk.

Ook bij de liberalisering van de postmarkt kiest de PVV voor een conservatieve en nationalistische visie ten koste van haar neo-liberale standpunten. Per 1 april 2009 mogen voortaan ook andere bedrijven dan de TPG brievenpost bezorgen, wat voor de TPG-bazen aanleiding is om te gaan herstructureren, dat wil zeggen: bezuinigen op de loonkosten. Tijdens een Kamerdebat over die liberalisering beweerde de PVV op te komen voor de postbezorgers die het slachtoffer zouden worden van bezuinigingsmaatregelen. De TPG-bazen dreigden vervolgens met massa-ontslagen als de postbezorgers niet akkoord zouden gaan met een loonsverlaging van 15 procent. Daarop stelde SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen voor om postbezorgers tenminste het minimumloon te garanderen, wat echter werd weggestemd door de regeringspartijen, de VVD en, jawel, de PVV. Uit een door PVV-Kamerlid Dion Graus ingediend voorstel blijkt dat de partij zich vooral zorgen maakt om de concurrentiepositie van de Nederlandse TPG en niet zozeer om de afbraak van de verworvenheden van de postbezorgers.

De-islamiseren

Op het gebied van zorg en sociale zaken is het PVV-programma juist conservatief en pleit men voor meer overheidsbemoeienis. Bijstandsgerechtigden zouden door de overheid gedwongen moeten worden om te werken voor hun uitkering. De uitkeringen zouden omlaag moeten, want het verschil met het minimumloon zou nu zo klein zijn dat werklozen daardoor niet zouden worden gemotiveerd om aan de slag te gaan. De partij wil ook nog eens de bijstandsuitkering afpakken van werklozen die zich volgens de overheid onvoldoende werkwillig opstellen, en hen daarna aan hun lot overlaten. Wilders streeft naar een sterke staat die desnoods met inzet van het leger orde, tucht en fatsoen handhaaft. Hij is een voorstander van keiharde repressie, straffen vanaf een bepaald minimum en hogere straffen dan nu. Vervroegde vrijlating uit de gevangenis zou afgeschaft moeten worden.

Volgens de PVV is gezondheidszorg een van de speerpunten van haar sociale beleid. De partij haalt regelmatig voorbeelden aan van falende zorg, zoals het gebrek aan gekwalificeerd personeel voor bejaarden, die daardoor steeds slechter verzorgd kunnen worden. De PVV zoekt ook hier de oplossing in het bestrijden van de bureaucratie: meer handen aan het bed en minder managers. Ook de onderwaardering en onderbetaling van het zorgpersoneel klaagt men aan. Er zou meer geld vrijgemaakt moeten worden om de salarissen te verhogen.

Dat zijn op zich geen verkeerde voorstellen. Maar er is een flinke adder onder het gras. “Het gaat hier natuurlijk wel om verworven rechten van de ouderen die met bloed, zweet en tranen dit land vanaf de Tweede Wereldoorlog vanuit het puin weer hebben opgebouwd”, aldus de PVV. “Die hun kinderen hebben grootgebracht en die zich scheel hebben betaald aan een spilzieke overheid en de rekening hebben moeten betalen voor het ideaal van de multiculturele samenleving.” De “allochtonen” zijn volgens de PVV dus de oorzaak van de falende zorg aan bejaarden. Niet de privatisering en de voortdurende bezuinigingen ten koste van de armen, maar “de moslims” zouden het probleem vormen. Die zouden zo’n druk op de zorg leggen dat “onze” autochtone ouderen creperen in de verpleeghuizen.

De PVV pleit dan ook serieus voor het “de-islamiseren” van de zorg. Want: “Henk en Ria betalen voor Ali en Fatima”. De nieuwe racistische splijtzwam is dat “allochtoon” en “autochtoon” niet meer voor elkaar zouden willen zorgen. “De oudere en zorgbehoevende moslim is zeer veeleisend en heeft in grote mate de samenleving al veel geld gekost.” Naast moslims maakt de partij ook illegalen en onverzekerden tot zondebok. Die betalen geen zorgpremies en daardoor zou de “autochtone” rest meer moeten betalen. “Uiteindelijk gaat wanbetaling ten koste van de minima. Als een groep mensen niet betaalt, gaat het nominale bedrag omhoog”. Nu mogen de minima opdraven om de racistische onzin van de opportunistische PVV te rechtvaardigen.

Milieu

De PVV wil ook meer geld voor het milieu, maar dan wel voor het verpesten ervan. De partij wil meer investeren in wegen en automobiliteit. Ook zou er een tweede nationale luchthaven in de Flevopolder of in zee moeten komen en zouden er meer kerncentrales moeten worden gebouwd. Onder de pakkende slogan “Van Groene Hart naar Kloppend Hart” wil de partij het laatste groen in de Randstad opofferen.

Evenals de economische crisis is ook de heersende ecologische crisis gevaarlijk. Toch mag volgens de PVV het bedrijfsleven op het gebied van het milieu geen strobreed in de weg worden gelegd. PVV-Kamerlid Barry Madlener heeft zelfs een motie ingediend tegen Europese afspraken om het broeikaseffect terug te dringen, want die zouden nadelig zijn voor het bedrijfsleven. In een andere motie ging hij tekeer tegen afspraken over luchtkwaliteit en volksgezondheid, omdat die niet ten koste zouden mogen gaan van de mobiliteit. En de uitstoot van kooldioxide? “Dat is helemaal geen probleem. De plantjes groeien er prima op”, aldus ‘natuurvriend’ Madlener. Ook Graus liet van zich horen. Hij diende een motie in tegen subsidie op windmolens. In juli 2007 werd een voorlopig dieptepunt bereikt toen de PVV-Kamerleden Bosma en Madlener vragen stelden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer “inzake de golf van propaganda voor een vermeende klimaatsverandering bij de publieke omroep”. De PVV ontkent namelijk glashard dat het klimaat verandert als gevolg van de gigantische kooldioxide-uitstoot.

Het geld voor verbetering van de zorg, voor meer wegen, voor belastingverlaging en voor het crisispakket met de 400 euro zou uit bezuinigingen moeten komen. Volgens de PVV heeft het “linkse” kabinet-Balkenende een ”feestbegroting” waarin “elke linkse hobby” in aanmerking komt voor een ”feestsubsidie”. Daar kan volgens de partij flink in worden bezuinigd, bijvoorbeeld op ontwikkelingshulp, de EU, immigratie, “klimaatgekte”, actiegroepen, publieke omroep, de multiculturele samenleving, roetfilters, joint strike fighters, de oorlog in Afghanistan, “subsidiekunstenaars”, Vogelaarwijken, de Nederlandse Antillen, reïntegratie, “allerlei regeltjes en vermeende voorrechten (de ‘verworvenheden' van de vakbonden)”, en niet te vergeten “de voornaamste knuffelgroep van links Nederland, allochtonen”.

Terug