SP-initiatiefwet tegen werken zonder loon is ook een beetje onze verdienste, maar hij maakt geen einde aan onze strijd

Er gloort nu een heel klein beetje hoop voor voor alle dwangarbeiders, niet alleen meer die in Rotterdam...
Er gloort nu een heel klein beetje hoop voor alle dwangarbeiders, niet alleen maar voor die in Rotterdam…

Sinds vorig najaar staat “werken zonder loon” bij de FNV hoog op de actielijst. Na deze zomer organiseerde de SP in Rotterdam en Zoetermeer lokale bijeenkomsten tegen werken zonder loon. En deze week werd meer bekend over een landelijke initiatiefwet tegen verdringing die de partij opgesteld heeft. De Participatiewet mogen we dan niet weg kunnen krijgen, lijkt het idee erachter, maar we kunnen werken zonder loon wel zoveel mogelijk inperken. Dwangarbeiders en uitkeringsgerechtigden vechten zelf al jaren tegen dwangarbeid. En het is maar de vraag of de huidige inzet van de SP en de FNV er ook was gekomen zonder onze druk van onderop. In die zin is dit wetsvoorstel ook een beetje ons succes!

Actieve leden van de bond en de SP vroegen hun besturen al jaren om in actie te komen tegen dwangarbeid. Bijvoorbeeld omdat ze er zelf mee te maken kregen. Maar omdat bij zulke grote sociaal-democratische instituten werk, werk en werk nog steeds bovenaan de agenda staan, werden de geluiden van dwangarbeiders en andere uitkeringsgerechtigden lange tijd min of meer genegeerd. Druk uitoefenen op baanlozen om zich op de betaalde werkvloer te begeven is voor de FNV en de SP nog steeds heel vanzelfsprekend. Dat hangt samen met het paternalistische idee dat betaald werk sowieso goed is voor de mens, en ook met de overtuiging dat macht uitsluitend tot stand komt op de werkvloer en dat iedereen zich dus daar moet komen organiseren, goedschiks of kwaadschiks. Men hangt nog altijd onverkort de achterhaalde ideologie van het arbeidsethos aan.

Dwangarbeid?

Pas de laatste tijd is het ook bij deze grote top-down organisaties gaan dagen dat dwangarbeid schadelijk is, maar wat hen betreft vooral wegens de verdringing van betaalde arbeid. Hoewel de beweging van onderop al jaren het begrip dwangarbeid hanteert, besloten de FNV en de SP het te gooien over de boeg van een campagne tegen “werken zonder loon”. Het gaat hen dus vooral om verdringing en het gebrek aan loon. Met het element van dwang heeft men daarentegen, ook historisch gezien, veel minder moeite. Bij de praatjes van hotemetoten van de SP en de FNV op bijeenkomsten tegen “werken zonder loon” gaat het dan ook zelden over de uitkeringsregimes van gemeenten, over de vernederingen, te lage uitkeringen, huisbezoeken en privacyschendingen. Die kwesties worden vrijwel altijd ingebracht van onderop, door de bijstandsgerechtigden zelf, door ons.

We zijn dus zeer verguld met de initiatiefwet, maar realiseren ons dat we er nog lang niet zijn, zelfs niet als de wet onverkort zo zou worden ingevoerd. Iets dat FNV-campagneleider Ger Deleij uit Den Haag wel lijkt te denken. Hij twitterde vandaag optimistisch: “Het begin van het einde is in zicht. De FNV campagne Stop Werken Zonder Loon begint vruchten af te werpen….” Maar hij is dan ook geen ervaringsdeskundige, vermoeden we. Opvallend genoeg worden dwangarbeiders, andere bijstandsgerechtigden en hun eigen actiecomités op de speciale “werken zonder loon”-website van de SP toch vrij nadrukkelijk niet uitgenodigd om mee te strijden. “Dit is werken zonder loon. Het leidt tot verdringing van betaalde banen, werkloosheid en armoede. De SP vindt dit onacceptabel en wil samen met vakbonden en andere politieke partijen het verzet organiseren tegen dit oneerlijke werk.” Bijstandsgerechtigden lijken dus in principe wel welkom bij hun eigen strijd, maar alleen als ze georganiseerd zijn in de partij of de bond en dan dus bijbehorende uitgangspunten omschrijven, waarbij zoals gezegd het arbeidsethos centraal staat.

Verdringing

Op de website staat helder uitgelegd hoe dwangarbeid economisch functioneert: “Steeds vaker eist de overheid van mensen met een uitkering dat ze ‘werkervaring’ op moeten doen of in ruil voor hun uitkering een tegenprestatie moeten leveren. Uitkeringsgerechtigden moeten papier gaan prikken, voedsel inpakken of in het archief werken. Werkzaamheden die voorheen gedaan werden door betaalde krachten. Soms levert dit werk de gemeente zelfs geld op. Werken zonder loon is dat mensen die in het kader van hun uitkering werken zonder dat ze er cao-loon voor ontvangen en zonder dat ze pensioen opbouwen. Zij werken met behoud van hun uitkering. Werken zonder loon leidt tot armoede. Mensen werken, maar leven op het bestaansminimum. Daarnaast leidt werken zonder loon tot verdringing van betaald werk. Vaste arbeidskrachten worden ontslagen en worden ingeruild voor goedkope uitkeringsgerechtigden. Of bestaande functies en cao-lonen komen onder druk te staan. Werken zonder loon kan ook tot oneerlijke concurrentie leiden omdat de ene werkgever zijn onderneming via goedkopere arbeidskrachten kan draaien, terwijl de ander het cao-loon en werkgeverspremies betaalt.”

Ook zijn er op die site recente cijfers te vinden van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het “blijkt dat in het laatste kwartaal van 2014 ruim 24.000 bijstandsgerechtigden in het kader van hun uitkering moesten werken. Dit was nog voor de invoering van de strenge Participatiewet in 2015”, aldus de SP. Op de site staat ook een waslijst met steden waarvan bekend is dat er misstanden heersen rond dwangarbeid. Opvallend genoeg staan Leiden en Amsterdam daar niet tussen, terwijl daar toch behoorlijk wat informatie over bekend is. Wat daar achter zit? In beide steden bestuurt de SP mee, voeren organisaties als Doorbraak actie tegen dwangarbeid en krijgen het daarbij juist aan de stok met die partij. Daar zit men kennelijk een beetje mee in de maag. De enige stad op de lijst waar de SP ook in de coalitie zit, is Heerlen. “De gemeente Heerlen zet mensen met een bijstandsuitkering onbetaald aan het werk in het eigen archief. Volgens betrokkenen verrichten bijstandsgerechtigden exact dezelfde werkzaamheden als betaalde medewerkers, maar krijgen ze veel minder betaald”, schrijft men. Het zou eerlijker zijn wanneer men daarbij zou hebben vermeld dat onbetaalde werk daar mede door de SP zo geregeld is. Overigens zien we ook in de formulering over Heerlen weer dat het de SP voornamelijk om de betaling gaat, en niet om het regime waaronder men daar moet werken. Bijstandsgerechtigden zouden zelf nooit achterwege laten om daar ook iets over te vermelden.

De wet

Okee, maar waar gaat de initiatiefwet nu precies over? We lezen: “In het wetsvoorstel wordt geregeld dat gemeenten werktrajecten moeten toetsen op verdringingseffecten. Deze criteria zijn uniform, dus overal hetzelfde. Het betreft oneerlijke concurrentie op basis van salaris en/of arbeidsvoorwaarden; wanneer de een zijn baan verliest ten gunste van de ander; wanneer sprake is van verslechtering van arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden van de een ten gunste van de ander; wanneer verschuiving is van betaald naar (deels) onbetaald werk en wanneer onbetaalde krachten werkzaamheden verrichten waar de opdrachtgever dan wel belanghebbende een vergoeding voor ontvangt. Indien een werktraject aan een of meerdere van deze criteria voldoet, dan is er sprake van verdringing en kan er geen overeenkomst worden gesloten onder de voorgestelde voorwaarden. De werkzaamheden worden getoetst in het contact tussen de gemeente (of een andere overheidsinstantie) en de organisatie die mensen met een (bijstands-) uitkering een werktraject wil aanbieden. Dit geldt zowel voor werktrajecten waarbij sprake is van één persoon als bij grootschalige afspraken waarbij grote aantallen personen werkzaamheden gaan verrichten. Indien sprake is van een aanbesteding, worden de aanbestedingseisen getoetst aan de criteria voor verdringing.”

Dat klinkt behoorlijk goed doordacht en bijna waterdicht. “Doel van het wetsvoorstel is het uitbannen van werken zonder loon”, schrijft de partij dan ook. “Dit wil de SP bereiken door wettelijk te regelen dat werkzaamheden die uitkeringsgerechtigden verrichten en onderdeel zijn van de tegenprestatie of het reïntegratietraject worden getoetst op verdringing.” Maar ergens klopt daar toch ook iets niet. De partij schrijft namelijk over het “uitbannen van werken zonder loon” maar lijkt er tegelijk wel vanuit te gaan dat uitkeringsgerechtigden “werkzaamheden” zullen blijven “verrichten” die “onderdeel zijn van de tegenprestatie of het reïntegratietraject”. Het opleggen van onbetaalde werkzaamheden die op de een of andere manier economisch relevant zijn moet dus (terecht) worden verboden, en alleen werkzaamheden die economisch niet nuttig kúnnen zijn, mogen dan dus nog wel. Uitkeringsgerechtigden weten dan meteen waarover het gaat: klussen die puur bedoeld zijn om te kleineren, waarbij de ene baanloze gedwongen putjes moet scheppen en de andere die weer moet dichtgooien. Vanzelfsprekend gebeurt dat niet letterlijk, maar we kennen voldoende voorbeelden waarbij dat vernederende principe feitelijk centraal staat.

Reet afvegen

Als de wet ingevoerd zou worden, dan zou dat echt een flinke verbetering betekenen. Dankzij de SP en de FNV. Toch wil dat niet zeggen dat we hen onvoorwaardelijk moeten steunen. Integendeel: dat er daarboven iets verschuift, al is het nu nog maar bij de SP en de FNV, dan komt dat mede door onze druk van onderop. En wanneer die druk zou wegvallen, dan is het met de motivatie daarboven om iets te doen vast heel snel weer gedaan. We moeten dus kritisch blijven op de SP, en al helemaal in de steden waar men medeverantwoordelijk is voor het dwangarbeid-regime. En ook op de gemeenten moeten we scherp blijven, want we weten hoe ze nu misbruik van ons maken en zelfs de huidige zeer slappe regels nog volop overtreden. Denk bijvoorbeeld aan Aalten dat maar liefst vier jaar dwangarbeid oplegde en daar 2 miljoen mee binnenhaalde. Veel gemeenten vegen hun reet af met regels en fatsoen, zo weten we. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat men ook in de toekomst geen misbruik van ons zal blijven proberen te maken. Verzet blijft dus geboden. Want een betere wet is één ding, de realiteit aan de onderkant is echt iets heel, heel anders!

Eric Krebbers