Nieuwsbrief voor de Leidse regio 3, november 1990

Auteur:


Info-avond Netwerk Uitkeringsgerechtigden

Op zaterdag 17 november is er weer een thema-avond in politiek infocentrum De Invalshoek. Deze keer zult u worden voorgelicht door het Netwerk Uitkeringsgerechtigden (NU).

"Het systeem waarin we leven voldoet niet aan de basisbehoeften van de mens. Integendeel: de meeste mensen leven in geestelijke en/of financiële armoede. Uitbuiting en individualisme overheersen, ten koste van mens, dier en natuur. De maatschappelijke verhoudingen zijn daarom fundamenteel fout en moeten dan ook radicaal gewijzigd worden."

Bovenstaande tekst is uit de informatie-map van het Netwerk Uitkeringsgerechtigden en geeft meteen aan waar deze groep voor staat. Het Netwerk is enige tijd geleden opgericht als resultaat van actie-ervaringen op uitkeringsgebied de laatste jaren.

Landelijk vonden er NU-acties plaats door onder andere bezetting van het beleidscentrum van het ministerie van Sociale Zaken, en een bezetting van het hoofdkwartier van de Nederlandse werkgevers, namelijk het VNO-gebouw in Den Haag

Na de uitkeringsstrijd die in Nederland oplaaide met het aankondigen van de voordeurdelerskorting in 1985, groeide bij de actievoerders het besef dat het geen zin had om steeds maar weer achter de maatregelen van de overheid aan te rennen en van actie naar actie te hollen. Besloten werd om een landelijk overleg op te richten waar actiepraktijk en theorie hand in hand zouden gaan en dat actie gevoerd zou worden op door het Netwerk zelf gekozen tijdstippen (en dus niet uitgelokt door dreigende overheidsmaatregelen). Uitkeringsgerechtigden voeren binnen het Netwerk actie tegen door hen gekozen doelen, met hun eigen eisen en met hun eigen ideeën.

Het NU is geen praatgroep maar vooral een doe-groep en heeft in de afgelopen periode al heel wat activiteiten ontwikkeld, zowel landelijk als plaatselijk. (Maar nog niet in Leiden.)

Op zaterdag 17 november organiseert het Netwerk dus een informatie-avond in Politiek Infocentrum De Invalshoek. Hier komen vragen aan de orde als: waarom radicale uitkeringsstrijd, actiemogelijkheden, moet alles maar gepikt worden wat van de kant van de overheid op ons af komt, is de hoogte van de uitkering het enige strijdpunt? Hierbij roepen wij alle uitkeringsgerechtigden op om naar de informatie-avond toe te komen.

Terug