De Fabel van de illegaal 54/55, najaar 2002

Auteur: Eric Krebbers


Racisme grondslag van debat over "allochtone" criminaliteit

Beleidsmakers, smerissen, opiniemakers, wetenschappers en bedrijfsleiders, ze roepen om het hardst dat "allochtonen" crimineler zijn en daarom harder aangepakt moeten worden. Het criminaliseren van migranten en vluchtelingen was de laatste jaren al sterk in de mode geraakt, maar de afgelopen maanden is het vrijwel dagelijkse kost. De hetze is gebaseerd op 5 simpele racistische uitgangspunten.

1. Vooral de criminaliteit van "allochtonen" is ernstig.

In het huidige 'debat' doelt men met "criminaliteit" nooit op de massale "autochtone" criminaliteit, zoals bijvoorbeeld de fraude in het bedrijfsleven waarbij "kut-Nederlanders" (vrij naar de Amsterdamse PvdA-wethouder Oudkerk met zijn "kut-Marokkanen") er met miljoenen tegelijk vandoor gaan. Nee, "criminaliteit" wordt vrijwel uitsluitend nog gebruikt als het gaat om mensen die genoegen moeten nemen met het stelen van wat kleding, voedsel of een handtasje. Om mensen die niet eens toegang hebben tot die grootschaliger mogelijkheden van misdaad omdat ze naar de onderkant van de samenleving zijn gedrukt, zoals migranten en vluchtelingen. Ernstiger dan al die criminaliteit van individuen is trouwens de structurele criminaliteit van het systeem met zijn vele vormen van onderdrukking en uitbuiting.

2. De criminaliteit van "allochtonen" hangt samen met hun nationaliteit, cultuur en religie.

In een samenleving zonder racisme zou de cultuur, nationaliteit of religie van een wetsovertreder er niet toe doen. Het gaat immers om de daad, niet om de persoon. Zo niet in het racistische Nederland, waar de culturele, nationale en religieuze achtergronden van daders juist centraal gesteld worden, als het om "allochtonen" gaat tenminste. Want ooit ergens gelezen dat de dader van een misdrijf "autochtoon" was? Of recent een opiniemaker horen beweren dat agressiviteit van voetbalsupporters verband houdt met "onze christelijke cultuur", die immers voortkomt uit die "achterlijke roversgodsdienst"? Door voortdurend op hun cultuur, nationaliteit of religie te hameren bij "allochtone" wetsovertreders maakt men alle "allochtonen" met dezelfde achtergronden automatisch ook tot potentiële misdadigers. Daarom generaliseren de racisten ook alleen wanneer het hen uitkomt. Zo brengen ze criminaliteit bij Marokkanen steevast in verband met de islam, maar bij Antillianen daarentegen nooit met hun veelal christelijke godsdienst omdat ze die delen met de racisten zelf. Criminaliteit bij Antillianen zou volgens de racisten aan hun cultuur liggen. Overigens is de indeling in "allochtonen" en "autochtonen" op zichzelf al racistisch. Die begrippen worden in de praktijk gebruikt als synoniemen voor de aloude begrippen "zwart" en "blank" uit de klassieke rassenleer. Europeanen in Nederland worden zelden "allochtonen" genoemd, en mensen wier voorouders ooit van buiten Europa kwamen voelen zich zelden als "autochtonen" geaccepteerd. Het begrip "allochtoon" blijft eeuwig aan de mensen met een andere huidskleur kleven.

3. De criminaliteit onder "allochtonen" groeit en daarom worden ze vaker opgepakt.

Beïnvloed door de jarenlange racistische hetze tegen "allochtonen" zijn juist de "autochtonen" tot een probleemgroep geworden. Volledig opgefokt zien ze in iedere "allochtoon" die voorbij komt een potentiële misdadiger. Ook door politie en bewakingsdiensten worden "allochtonen" sneller verdacht, eruit gepikt, gecontroleerd en gearresteerd. "Autochtone" criminelen komen zodoende veel makkelijker weg. Wanneer dus geschermd wordt met groeiende aantallen "allochtonen" onder de verdachten, zegt dat waarschijnlijk meer over de verdenkers dan over de verdachten. Verder heeft minister Nawijn voorgesteld om "allochtone" criminelen strenger te bestraffen. Het is niet uitgesloten dat rechters "allochtone" verdachten nu al sneller of strenger veroordelen. De meeste rechters behoren immers ook tot de "autochtone" probleemgroep. Overigens zou men, gegeven de feiten, eerder de hand op de portemonnee moeten houden wanneer men een groepje stropdassen ziet aankomen, dan bij het passeren van willekeurige "allochtonen". En al die opiniemakers die niet uitgezeurd raken over veiligheid, zouden beter eens kunnen pleiten voor cameratoezicht in directiekamers. Of laat ze eens uitvallen tegen Justitie wanneer massaal frauderende managers na hun bezoek aan een enquête-commissie heengezonden in plaats van opgesloten worden.

4. De wetenschap toont de grote criminaliteit onder "allochtonen" aan.

Wetenschap is niet politiek neutraal, en de meeste wetenschappers behoren tot de dominante "autochtone" probleemgroep. Bij vrijwel al het onderzoek op dit terrein krijgen de wetenschappers bovendien geld en een vooringenomen onderzoeksvraag van het ministerie van Justitie, de gewapende tak van de regering in de strijd tegen de "allochtonen". Tijdens de onderzoeken worden dan ook geregeld keuzen gemaakt die vanzelf leiden tot de gewenste conclusie. Een goed voorbeeld is het Groningse onderzoek van 2001 dat moest aantonen dat vluchtelingen in asielcentra crimineler zijn. Uit de losse pols vergeleken de onderzoekers de aantallen verdachten onder vluchtelingen met die uit de volledige Groningse bevolking, inclusief alle zieken, gehandicapten, bejaarden en baby's. En klaar was het 'bewijs'. Want door ook al die Groningers mee te wegen die nauwelijks criminaliteit kunnen plegen, zullen de vluchtelingen al snel veel crimineler lijken. Wetenschappers zonder racistische doelstellingen zouden alleen groepen van dezelfde leeftijd, sekse en klasse vergelijken.

5. Praten over racisme hoort bij die ouderwetse "politiek correcte linkse kerk".

Migranten en vluchtelingen wonen veelal in de armere wijken en hun kinderen gaan vaak naar aparte "zwarte" scholen. "Allochtonen" zijn 3 keer zo vaak werkloos, en als ze werk hebben verdienen ze minder dan hun "autochtone" collega's. "Allochtone" schoolverlaters moeten 2 keer zolang zoeken naar een baan. Kortom, de economische en sociale verhoudingen vallen steeds meer samen met de etnische. Tot ver in de jaren 80 werd er over dit onrecht nog regelmatig gedebatteerd, en werd de heersende "autochtone" orde dus af en toe ter discussie gesteld. Inmiddels hebben de rechtse opiniemakers het voor elkaar gekregen dat de discussie en de aandacht zich uitsluitend nog mogen richten op "allochtonen", om ze vervolgens eenzijdig tot crimineel probleem te verklaren. Alle migranten en vluchtelingen zijn monddood gemaakt, tenzij ze zich ook bereid tonen "de allochtonen" aan te klagen. Met het mes op de keel moeten "allochtonen" integreren, vanuit de nationalistische mythe dat een samenleving gebaseerd op "de Nederlandse cultuur" veiliger zal zijn. Maar er is geen "integratieprobleem", alleen maar een "segregatieprobleem", een "apartheidsprobleem".


Criminalisering van dag tot dag

18 juni. Op een congres tegen migratie beweert onderzoeker Engbersen: "Illegalen zijn sterk oververtegenwoordigd in de criminaliteit en ons lopende onderzoek wijst erop dat dat probleem nog groter zal worden". De hoogleraar presenteert een lijstje met de volgens hem meest criminele nationaliteiten. Russen en Joegoslaven zouden de Marokkanen hebben ingehaald, terwijl Chinezen en Turken snel klimmen in zijn racistische crimi-top 10. De media lusten er pap van.

19 juni. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken stelt voor om "criminele illegalen" tbs te geven.

2 juli. Staatssecretaris Kalsbeek trapt na: voortaan mogen "criminele vreemdelingen" pas na 4 weken bezwaar maken tegen gevangenschap.

3 juli. Het regeerakkoord wil illegaliteit crimineel en dus strafbaar maken. En gevangen illegalen mogen niet meer worden vrijgelaten wegens procedures, cellengebrek, of toetsing door de rechter.

11 juli. Aldi en andere winkels in Warpenveld blijken al maandenlang vluchtelingen te weren met borden als: "Wij laten 1 asielzoeker per keer binnen". De organisatie van het midden- en kleinbedrijf (MKB) geeft de racistische winkeliers gelijk.

11 juli. Justitie-medewerker Hans Willemse maakt vluchtelingen in Justitieblad SEC uit voor moordenaars. Ze zouden namelijk 36 keer zo vaak als "autochtonen" iemand ombrengen. Illegalen zelfs nog vaker, Antillianen en Arubanen 20 keer zo vaak, Joegoslaven 16, Surinamers 13, Afrikanen 12, en Turken en Marokkanen 10 keer. De racistische ambtenaar zegt graag "asielzoekers" met "autochtonen" te vergelijken, appels met peren dus, want "dan zal blijken dat het soort fruit al voor een aardig deel de verschillen in sappigheid kan verklaren. Het is immers bekend dat personen van buitenlandse herkomst in het algemeen ook een bepaald niveau en soort van criminaliteit in hun 'culturele bagage' meebrengen." Racistische borreltafelpraat zonder bewijs (zie ook: "Justitie en de 'moordzuchtige buitenlander'"). Maar dat geeft niet, meent Engbersen, want "iedereen voelt dat er een link is tussen asielzoekers en criminaliteit. Cruciaal is dat we niet blijven toedekken."

16 juli. Criminologe Marion van San draagt in Trouw haar steentje bij aan de demonisering: "Dat asielzoekers alleen kleine delicten plegen, is niet waar".

6 augustus. In zijn jaarverslag schuimbekt Jaap Blokker dat Marokkanen, Antillianen en Oost-Europeanen zijn 2.400 winkels overvallen. Hij houdt "de complete asiel- en illegalenindustrie" verantwoordelijk. Maar de grootste crimineel is Blokker natuurlijk zelf. Hij verdient fortuinen via de verkoop van spullen die hij tegen hongerloontjes laat produceren in Taiwan, China en Nederlandse illegalenbajessen. Free Record Shop-eigenaar Hans Breukhoven valt Blokker bij: "Het zijn toch vooral allochtonen die onze winkels overvallen". En ook het MKB is er weer als de kippen bij om voor harde maatregelen te pleiten, want "iedereen weet dat het Nederlanders met een allochtone afkomst zijn die de meeste roofovervallen plegen". Het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie reageert vergoelijkend. "Allochtonen" zouden inderdaad vaker betrokken zijn bij misdrijven. "Criminologen schreven daar allerlei rapporten over."

22 augustus. De Amsterdamse hoofdcommissaris Jelle Kuiper wil alvast meer cellen om de "allochtone" criminelen te kunnen opsluiten die gepakt gaan worden via alle nieuwe maatregelen.

23 augustus. Minister Nawijn bedreigt kinderen en kleinkinderen van Marokkaanse migranten met deportatie, zelfs die met een Nederlands paspoort. "Ook toegelaten vreemdelingen met een verblijfsvergunning worden wat mij betreft teruggestuurd als ze strafbare feiten plegen." De LPF-er haalt zo het Vlaams Blok en Front National nog rechts in. Maar we zouden "niet direct moeten roepen dat iets racistisch of discriminerend is", bezweert LPF-Kamerlid Zeroual. Premier Balkenende stuurt "criminele allochtonen" zelf liever naar heropvoedingskampen, zegt hij.

24 augustus. Leefbaar Rotterdam bepleit de deportatie van Somaliërs die een vrouw zouden hebben mishandeld.

26 augustus. Nawijn verzint dat "allochtone" mannen verantwoordelijk zijn voor 60 procent van alle vrouwenmishandeling. Hij wil hen daarom extra hard straffen via deportatie. In werkelijkheid zijn "autochtone" mannen gemiddeld geen haar beter.

3 september. In De Volkskrant schudt criminoloog Yesilgöz uit zijn mouw dat 30 procent van de gedetineerden "allochtoon" is. Oorzaak zou "het gebrek aan integratie" zijn door tegenwerking van "de integratiemaffia" van overheid en migrantenorganisaties.

4 september. Groningse taxichauffeurs blijken geen Marokkanen en mensen met zwart haar meer te vervoeren, omdat ze een Marokkaan verdenken van overvallen.

5 september. Een Amsterdams rechercheteam gaat 1.500 Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren "van de straat halen". Niet naar aanleiding van concrete misdrijven, maar omdat ze "persoonlijkheidsstoornissen" zouden hebben. De jongeren zouden hun criminele gedrag niet willen veranderen, zegt Linda Bijl van de reclassering. "Dat heeft met de Marokkaanse cultuur te maken."

10 september. Engbersen komt weer eens met een criminaliserend rapport op de proppen: "Illegale vreemdelingen in Nederland". In 1997 zou volgens hem een vijfde van de gearresteerde illegalen aangehouden zijn op verdenking van kleine criminaliteit. In 2000 zou het al gaan om 1 op de 3. Nawijn's reactie: uitzetten!

16 september. In Groningse asielzoekerscentra worden 15 vluchtelingen aangehouden die op bestelling zouden stelen. Een speciale werkgroep van gemeente, IND, COA en azc-directeuren veronderstelt direct dat vluchtelingen elders in het land ook dergelijke "rooftochten" maken. Men laat een landelijk onderzoek instellen.

23 september. In Amsterdam houden 500 agenten met honden een razzia. "Zo inhumaan. Het lijkt wel de Tweede Wereldoorlog", moppert een van hen. Op een tippelzone en in 14 "roversholen" worden 214 "criminele allochtonen" gearresteerd, waaronder 8 kinderen. De Oost-Europeanen worden verdacht van "zakkenrollerij, overlast en oplichting", bluft politiewoordvoerster Elly Florax. Maar de smeris blijkt geen enkel bewijs te hebben en uiteindelijk wordt niemand voorgeleid. Wel worden de meesten direct gedeporteerd. Florax: "We hopen dat ze nu denken dat Nederland geen prettig gebied voor hen is."

Terug