De Fabel van de illegaal 85/86, zomer 2007

Auteur: Harry Westerink


Complotdenkers promoten antisemitische Illuminati-protocollen

Onder complotdenkers is het beruchte antisemitische verzinsel “De protocollen van de wijzen van Zion” de laatste jaren razend populair geworden. Maar omdat veel mensen gelukkig nog steeds niets moeten hebben van regelrechte jodenhaat, verkopen Robin de Ruiter (1) en andere conspiracy-freaks hun op hol geslagen fantasieën met de bewering dat niet “de Joden”, maar de Illuminati die protocollen zouden hebben opgesteld. Hun samenzweringsgeloof blijft echter structureel hetzelfde als het antisemitische wereldbeeld.(2)

Het nieuwe boek van Robin de Ruiter
De Illuminati (Latijn voor “de verlichten”) hebben echt bestaan, maar ze hebben “De protocollen” niet geschreven en ook niet verspreid. En vanzelfsprekend zijn ze nooit de wereldoverheersers geweest die complotdenkers van hen hebben gemaakt. Hun organisatie, de Orde van de Illuminati, werd in 1776 in Duitsland opgericht en in 1785 op last van de overheid alweer ontbonden. De leden waren beïnvloed door het Verlichtingsdenken en hingen het ideaal van vrijheid, gelijkheid en broederschap aan. Omdat het recht op vereniging en vergadering toen nog niet werd erkend, moesten ze zich in het geheim organiseren.

Boosdoeners

Na 1785 bloeiden er veel complotfantasieën op over de Illuminati, de Joden en ook de vrijmetselaars. Dat hing samen met de diepgaande maatschappelijke veranderingen die toen overal in Europa op gang kwamen. Door de Franse Revolutie was de almacht van kerk, adel en koning afgebrokkeld. Aanhangers van deze feodale maatschappijstructuur probeerden het opkomende liberalisme en de emanciperende burgerij in diskrediet te brengen door de Illuminati af te schilderen als gewetenloze kapitalistische machtswellustelingen die de hele wereld in het verderf zouden storten. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden in plaats van de Illuminati de Joden steeds meer als de samenzweerderige boosdoeners gebrandmerkt. Ook in Rusland, waar het regime van de tsaar rond 1900 grote moeite had om een dreigende sociale revolutie de kop in te drukken. Om de aandacht van de opstandige bevolking af te leiden probeerde dat regime de Joden verantwoordelijk te maken voor alle maatschappelijke onrust en ellende. De Russische geheime politie stelde daartoe “De protocollen” op, een fictief verslag van een nooit gehouden vergadering van Joden. Die zouden achter de schermen de touwtjes in handen hebben, de bevolking tot slaaf willen maken en uit zijn op de wereldheerschappij. De tekst van “De protocollen” was een samenraapsel van allerlei al bestaande complotverhalen.

Het Duitse nazi-regime gebruikte het verzinsel later als munitie voor antisemitische propaganda. Na de Tweede Wereldoorlog rustte er lange tijd een taboe op, maar door de groei van het complotdenken sinds de jaren 90 en zeker sinds de aanslagen van 11 september 2001 worden “De protocollen” weer volop gepromoot als bewijs voor het bestaan van een mondiale elite die in het geheim samenspant tegen de mensheid. Ondubbelzinnige beschuldigingen over “de Joodse almacht” en “het Joodse wereldcomplot” stuiten op veel weerstand, zo beseffen complotdenkers. Men stelt zich daarom veelal verdekt op en probeert aan het verwijt van antisemitisme te ontkomen door de tekst van “De protocollen” te ontdoen van passages die verwijzen naar Joden als bron van het kwaad. In plaats daarvan maakt men de Illuminati tot zondebok voor alle wereldproblemen. Het samenzweringsgeloof heeft de laatste jaren bij een groot publiek voet aan de grond weten te krijgen door de boeken van thrillerauteur Dan Brown, waaronder “De Da Vinci code”(3) en “Het Bernini mysterie”.(4)

Toekomstvoorspellingen

Complotdenkers geloven dat het bij “De protocollen” gaat om de authentieke notulen van een werkelijk plaatsgevonden bijeenkomst van de Illuminati. Dat verslag zou na de opheffing van de Illuminati-orde in 1785 bekend zijn geworden, aldus De Ruiter, die in zijn nieuwe boek “De protocollen van de wijzen van Sion ontsluierd” de extreem-rechtse mythen bij elkaar heeft geharkt van complotdenkers als Fritz Springmeier, David Icke, Jim Marrs en William Cooper. In de eerste helft van de negentiende eeuw zouden de Illuminati volgens De Ruiter de tekst van “De protocollen” zodanig hebben veranderd dat “de lezers de indruk moesten krijgen dat het allemaal om een joods plan ter verkrijging van wereldheerschappij ging. Die vermeende joodse plannen moesten alom bekend worden gemaakt, zodat er niet langer een link naar de Illuminati kon worden gelegd.” 5 Die verandering van de tekst zou deel hebben uitgemaakt van “een door de Illuminati groots opgezet gruwelijk plan: de moord op meer dan 6 miljoen joodse mensen”. De Illuminati zouden streven naar de wereldheerschappij, maar de Joden daarvan de schuld hebben gegeven. Achter de door Illuminati verzonnen samenzwering van Joden zou dus een werkelijk bestaand complot van de Illuminati schuilgaan. De Ruiter projecteert zo zijn eigen antisemitisch wereldbeeld op een fictieve groep samenzweerders.

Ad van Velsen
Volgens hem wordt het beste bewijs voor de authenticiteit van “De protocollen” geleverd door “de dodelijke precisie van hun toekomstvoorspellingen”. Ze zouden namelijk “een exact programma” bevatten “dat onverbiddelijk ten uitvoer is gekomen”. De Illuminati zouden verantwoordelijk zijn voor zo ongeveer alles dat in de twintigste eeuw heeft plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld “de Eerste Wereldoorlog, de val van de tronen in Rusland, Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en Spanje, de oprichting van de Volkenbond, de economische wereldcrisis van 1929, de Tweede Wereldoorlog, de bewapeningswedloop, de oprichting van een internationale politiemacht”, en ook “toenemende jeugdcriminaliteit, de invoering van moreel verwerpelijke ideologieën zoals het liberalisme, vergaande seksualisering van de samenleving, de zogenaamde hulp aan de Derde Wereld, de controle van de staat over de opvoeding en de daaruit voortvloeiende beperking voor particulier onderwijs, de legalisering van abortus, de manipulatie van de media en het feit dat in het dagelijks leven met terreur rekening dient te worden gehouden”.

Maar “De protocollen” voorspellen helemaal niets. Ze verwoorden alleen conservatieve en monarchistische kritiek op het Verlichtingsdenken, het liberalisme en allerlei emancipatiebewegingen. Met “De protocollen” wilden de Russische machthebbers de bevolking angst aanjagen voor maatschappelijke veranderingen. Men probeerde de armen wijs te maken dat democratie en bevrijding niet deugden en dat ze beter af waren met monarchie en lijfeigenschap. “De vrijheidsidee is niet te verwerkelijken, want niemand is in staat om er het juiste gebruik van te maken. Men behoeft het volk slechts korte tijd zichzelf te laten regeren en het zelfbestuur verandert al heel gauw in teugelloosheid. Van dit ogenblik af ontstaan er twisten, die spoedig tot sociale oorlogen leiden; de staten gaan in vlammen op en hun hele grootheid valt tot as ineen”,(5) aldus “De protocollen”. “Zonder absoluut despotisme is er geen beschaving; zij is niet het werk van de massa, maar alleen van haar leider, wie deze ook mag zijn.”

Synagoge van Satan

“In de nabije toekomst zal niemand zich meer kunnen onttrekken aan het wakende oog en oor van de Illuminati. Zij beschikken over supercomputers en satellieten en kunnen alle activiteiten op de hele planeet 24 uur per dag overzien”, meent De Ruiter. Doordat complotdenkers de Illuminati zo’n onmogelijke almacht toedichten, gaan ze er voor het gemak vaak maar vanuit dat de samenzweerders banden hebben met de duivel of met buitenaardse wezens. De Ruiter gelooft heilig in een complot van Satan en “de Joodse elite”, waaronder de Rothschilds die hij in de lijn van een lange antisemitische traditie voortdurend onder vuur neemt. De Rothschilds zouden in de top van “de 13 satanische bloedlijnen” zitten. Dat zouden machtige families zijn die overal ter wereld aan de touwtjes zouden trekken. De Rothschilds zouden daarbij rechtstreeks contact hebben met Satan.

“Het laatste werkstuk van de Illuminati is het zogenaamde “nieuwe antisemitisme”. Hierin wordt alle kritiek op Israël als antisemitisch gebrandmerkt”, aldus De Ruiter, die net als andere extreem-rechtsen het zionisme aanvalt en andere vormen van nationalisme juist verheerlijkt. Het zou “bijna een taboe” zijn om over zionisme te praten en zeker om er kritiek op te geven, meent hij vanuit de zo kenmerkende zelfgekozen underdogpositie van extreem-rechts. In feite echter wordt het Joodse nationalisme veel meer op de korrel genomen dan bijvoorbeeld het ‘eigen’ Nederlandse nationalisme. De Ruiter spreekt zelfs van een “verbond tussen het nationaal-socialisme en het zionisme”, dat nooit zou zijn verbroken. “De Illuminati hebben zowel het zionisme als Adolf Hitler in het zadel geholpen en gefinancierd.” De oprichting van de staat Israël zou “een cruciaal programmapunt van de Illuminati” zijn, omdat “op een dag” een door de Illuminati gekozen wereldleider de wereld zou gaan regeren, namelijk de Antichrist.

Het antisemitisme van De Ruiter heeft een christenfundamentalistische grondslag. “De bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat de ongelovige farizeeërs, juist door hun tegenspraak, al tijdens het leven van Jezus onder het vaderschap van Satan stonden. Noch Abraham, noch God was hun vader... maar de duivel! De Illuminaten zijn de nazaten van de farizeeërs en zijn net als deze ook helemaal geen joden. Toch blijven ze zich, wanneer het hen uitkomt, joden noemen en precies daarom zijn het bedriegers. Zij verbergen zich graag achter het joodse volk en de holocaust en blijven op die manier onaantastbaar.” Klassiek christelijk antisemitisme: omdat de joden niet in Jezus als Messias geloofden, zouden ze tot “de synagoge van Satan” behoren en de komst van de Antichrist voorbereiden.

Parasitaire elite

Boek van Ad van Velsen
Ook de complotdenker Ad van Velsen loopt te leuren met “De protocollen”. In de wandelgangen van het Nederlands Sociaal Forum in mei 2006 roemde hij “De protocollen” als een waardevol document in de strijd tegen onrecht. Wie zou willen weten hoe het er in de wereld aan toe gaat, zou dat eens moeten lezen, beweerde hij. Het gebeurt helaas wel vaker dat in linkse actiekringen reclame wordt gemaakt voor extreem-rechtse mythen.(2) Evenals De Ruiter heeft Van Velsen “De protocollen” eigenhandig aangepast en de verwijzingen naar Joden en niet-Joden geschrapt en vervangen door andere termen. Die versie heeft hij ook op internet geplaatst. Hij pleit voor verdere verspreiding ervan, omdat men er veel uit zou kunnen leren over “de verziekte maatschappij” met zijn “graaifunctionarissen” die zich voortdurend schuldig zouden maken aan “corruptie, leugen, diefstal, pedofilie, oplichting, misleiding, misbruik van macht, alsmede aanzetten tot haat”.

Hijgerig waarschuwt Van Velsen ervoor dat “we” in een tijd leven “waarin de wereldbeheersers, zoals de Rockefellers, Rothschilds, leden van de Bilderberg-groep, vrijmetselaars, Jehova's Getuigen, kerken, Illuminati, Skull and Bones, en andere cults, de van oudsher heersende klasse van keizers, koningen, dictators en presidenten geannexeerd hebben”.(6) De leden en de “hielenlikkers” van die vermeende “geheime sekten” zouden het “prachtig” vinden om de “door onze voorouders verworven burgerrechten terug te draaien”. Westerse machthebbers zouden “de ontwerpers, zoniet de aanbidders” van “De protocollen” zijn. Ze zouden graag voldoen “aan de wensen van almachtige en ongrijpbare topmannen van het alziende oog, de Illuminati”. Evenals De Ruiter haalt van Velsen het christendom erbij om zijn gelijk over het grote wereldcomplot bevestigd te krijgen. “Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, ook die van de functionarissen der overheden en kerken”, zo haalt hij de bijbel aan. God zelf zou dus aan de kant van de complotdenkers staan.

Van Velsen is een typische representant van het rechts-populistische gedachtengoed, dat uitgaat van het bestaan van een slechte, corrupte en parasitaire elite die het goede, eerlijke en hardwerkende volk zou uitzuigen en manipuleren. “Alle politici en bestuurders zijn één pot nat”, “Daar in politiek Den Haag doen ze maar”, “In Brussel gaan de Europese leiders hun eigen gang en Nederland staat buitenspel”, “Ze houden elkaar allemaal de hand boven het hoofd”, dit soort denken vormt een gevaarlijke voedingsbodem voor samenzweringsmythen over de Illuminati, vrijmetselaars, Joden en andere veronderstelde “wereldbeheersers”.

Noten

Terug