Eigen volk eerst in het PVV-verkiezingsprogramma

Twee logo's in één: linksonder de PVV, rechts boven dat van de NSB, een voorganger
Op 23 april 2010 presenteerde de PVV haar programma “De agenda van hoop en optimisme” voor de landelijke verkiezingen. Daarin staan naast de bekende racistische hetzes rond “de islamisering” en “de massa-immigratie” van “niet-westerse allochtonen” ook sociaal-economische standpunten die afwijken van de vroegere keiharde neo-liberale koers. De partij richt zich wat meer op zieke en armere “autochtonen” en lijkt een uiterst conservatief-nationalistische richting in te slaan.

Jarenlang propageerde Geert Wilders als VVD-Kamerlid en later als PVV-leider een volstrekt asociaal neo-liberalisme. Hij stond voor belastingverlaging, deregulering, en afbraak van sociale voorzieningen en de vakbeweging. Maar lange tijd domineerde de hetze tegen de islam en migratie zijn agenda. Wilders had zijn racisme daarbij verpakt als verdediging van de westerse vrijheid. Dat leverde zijn partij veel aanhang op. De formule van voortdurende haatzaaierij raakte echter wat uitgewerkt. En de PVV had in eerste instantie geen antwoord op de uitgebroken economische crisis, ook al omdat daarmee de eigen neo-liberale huisideologie onder vuur kwam te liggen. De partij dreigde weggezet te worden als een one issue-partij zonder oplossingen voor economische problemen. Om dat negatieve imago te pareren gingen Wilders en co zich ook profileren op andere thema's dan de islam. De partij heeft nu langzamerhand een breder programma ontwikkeld om zo meer kiezers te kunnen bereiken en haar machtsbasis te vergroten. “De agenda van hoop en optimisme” is daar het nieuwste voorbeeld van.

Heropvoedingskampen

Racisme blijft in dat programma natuurlijk onveranderd de core business, hetzelfde oude liedje dat Wilders al jaren zingt. De PVV biedt niet-westerse migranten, Antillianen en anti-racisten in elk geval geen “hoop en optimisme”. Volgens de partij blijft de islam “vooral een politieke ideologie, een totalitaire leer gericht op dominantie, geweld en onderdrukking”. En religieuze vrijheden zouden daarom niet voor moslims mogen gelden. De PVV eist ook “een volledige immigratiestop voor mensen uit islamitische landen”. Verder wil men sluiting van islamitische scholen, en een verbod op nieuwe moskeeën, hoofddoekjes, en ritueel slachten.

Ook niet nieuw is de roep om meer staatsrepressie, onder aanvoering van voormalig officier van Justitie en huidig PVV-Kamerlid Raymond de Roon. Die zat vroeger in een extreem-rechtse knokploeg, en wil de parlementaire democratie het liefst vervangen door een dictatuur. Andere partijen breken zich het hoofd over de vraag waarop ze het eerst zouden willen gaan bezuinigen. Maar de PVV wil er juist graag 900 miljoen euro extra tegenaan gooien voor de politie. Want er zou veel meer blauw op straat moeten komen, om precies te zijn: 10 duizend agenten extra. Ook zouden de diverse politiediensten onder één nationale dienst moeten vallen, die dan zou worden aangestuurd door een orwelliaans klinkend ministerie van Veiligheid. Bovendien pleit de partij voor de invoering van hoge minimumstraffen en hogere maximumstraffen. Ook wordt het voor eigen rechter spelen gestimuleerd. Wie namelijk in zijn eigen woning of bedrijf uit zelfverdediging zegt te hebben gehandeld en iemand daarbij heeft verwond of gedood, krijgt het voordeel van de twijfel. Anderen moeten dan maar bewijzen dat die persoon een strafbaar feit heeft gepleegd. De partij wil verder het tbs-systeem opdoeken en op de reclassering flink bezuinigen. Weg met die geitenwollensokken-methoden, aldus de PVV. Gevangenen zouden naar heropvoedingskampen moeten worden gestuurd.

De “professionele dierenpolitie” is de opvallendste politiedienst die de PVV erbij wil hebben. De partij probeert zo een graantje mee te pikken van het succes van de Partij voor de Dieren en electoraal te vissen in de vijver van dierenvrienden. “Dieren zijn het waard om je voor in te zetten. Ook in Den Haag. Fatsoen en respect voor weerloze levende wezens staat voor de PVV voorop.” In tegenstelling tot de rechten van moslims zouden dierenrechten wel gerespecteerd moeten worden en zelfs in de Grondwet moeten staan. Ook pleit de partij voor geleidelijke afbouw van de bio-industrie. Dierenrechtenactivisten wil de PVV daarentegen zoveel mogelijk repressief aanpakken. “De gezonde dierenliefde” van de partij gaat overigens vooral door de maag, want dieren zijn “onze primaire levensbehoefte melk, kaas en vlees”.

Marktwerking

Verrassend genoeg bevat het PVV-programma ook een aantal 'sociale' punten. Alle andere partijen willen de AOW-leeftijd verhogen naar 67 jaar, behalve dan de SP en Trots Op Nederland. De PVV zegt mordicus tegen verhoging te zijn. Verder vindt de partij het versoepelen van het ontslagrecht onbespreekbaar. Bovendien mag er in deze tijden van crisis en werkloosheid niet “gerommeld” worden met de WW-uitkeringen, zo vindt men.

Een ander opvallend onderdeel van het programma betreft de zorg. Geheel tegen de heersende tendens van bezuinigen en privatiseren in, is de PVV tegen verdere uitbreiding van de marktwerking in de zorg. Verder mag het eigen risico bij een ziektekostenverzekering niet verhoogd worden. En er zouden 10 duizend extra banen in de zorg bij moeten komen om het personeelstekort op te lossen en de zorg te verbeteren. Vanzelfsprekend laat de PVV deze maatregelen vergezeld gaan van racistisch gezwets over “de islamisering” van de zorgsector. Opvallend genoeg mag de gewenste uitbreiding van de zorg wel ten koste moeten gaan van de geestelijke zorg. Daar mag van de partij namelijk wel op bezuinigd worden. Ook op het gebied van onderwijs zorgt de partij voor verrassingen. Men pleit namelijk voor het behoud van de ov-jaarkaart en de studiefinanciering. Overigens schrijft de partij dat vrijheid van onderwijs een grondrecht is, om vervolgens net zo makkelijk de sluiting van alle islamitische scholen te eisen.

Kruimels

Het is opvallend dat de neo-liberale PVV in een tijd van sociale afbraak met 'sociale' plannen komt. Het is nog maar afwachten in hoeverre Wilders zijn liberale veren werkelijk heeft afgeschud. Het lijkt er sterk op dat hij met een paar 'sociale' voorstellen stemmen van de linkerzijde probeert weg te kapen om zijn achterban te vergroten. Want deze kruimels van de tafel van de verzorgingsstaat vallen in een verder radicaal nationalistisch programma. Nationalisme is een belangrijke drijfveer voor de PVV. Om een zo groot mogelijk deel van de bevolking achter dat project te krijgen is het noodzakelijk om alle klassen wat toe te schuiven, of althans wat te beloven.

Daarom bedient de PVV het bedrijfsleven met plannen die het ondernemersklimaat moeten verbeteren. Zo zou het verlenen van vergunningen versneld en versimpeld moeten worden. In het algemeen wil de partij veel wetgeving schrappen. Voor elke nieuwe regel zouden er twee oude moeten verdwijnen. De Crisis- en herstelwet zou permanent moeten worden gemaakt. Die wet is ingesteld om de door de crisis veroorzaakte werkloosheid in de bouw tegen te gaan. Door milieuregels en bezwaarprocedures te versimpelen of op te heffen zouden grote infrastructurele bouwprojecten sneller van start kunnen gaan. Dat is gunstig voor bedrijven, maar slecht voor het milieu. Verder wil de PVV de Nederlandse boeren, tuinders en vissers “bevrijden” van Europese regelgeving. Het uitbesteden en privatiseren van diensten zou moeten worden gestimuleerd, omdat zo oneerlijke concurrentie tussen de overheid en bedrijven zou worden tegengegaan.

De PVV pleit voor belastingenverlaging, zowel voor ondernemers als voor burgers. Dat komt vooral de rijken ten goede, omdat zij dan minder geld met anderen hoeven te delen. De partij wil weliswaar de huursubsidie instandhouden, maar ook de hypotheekrenteaftrek handhaven. Ook dat is voordelig voor de rijken, want die worden zo gesubsidieerd om een nog duurder huis te kopen. Als doekje voor het bloeden pleit de PVV voor een bankenheffing. Ongedekte bankschulden zouden moeten worden belast met een vast tarief van 0,15 procent. Als een bank in de problemen komt, dan zouden de schulden niet meer mogen worden gedekt door de overheid. De banken zouden daar dan zelf voor moeten opdraaien. Met dit voorstel lift de PVV mee op de terechte woede over het geven van staatssteun aan banken die zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeleid.  

Kievietseieren

Nationalisme viert niet alleen hoogtij bij de PVV. De hele samenleving is tegenwoordig doordrenkt van een afkeer van veronderstelde buitenlandse en “on-Nederlandse” bedreigingen. Velen hemelen een geconstrueerde “Nederlandse cultuur” op, met arbeidsethos, tolerantie, vrijheid van meningsuiting en een handelsgeest die al eeuwenlang voor welvaart zou zorgen. Er heerst een conservatieve hang naar een verzonnen verleden, naar een mythisch Nederland met minder zorgen, minder haast, minder onzekerheid, minder criminaliteit en minder vreemdelingen.

De PVV draagt graag een steentje bij aan het vergroten van haat- en angstgevoelens. Partijleden roepen voortdurend dat Nederland zou “islamiseren” en aan de leiband zou lopen van de EU. “Allochtonen” zouden worden voorgetrokken ten koste van “autochtonen”, die door de linkse elite zouden worden onderdrukt en de mond gesnoerd. Daarom pleit de partij er bijvoorbeeld voor om kunstenaars te beschermen die bedreigd zouden worden door die “islamisering”, hoewel men verder op kunst en cultuur juist drastisch wil bezuinigen. Ook wil de PVV dubbele nationaliteiten laten registreren. Want “allochtonen” zouden vanwege hun wankele loyaliteit niet te vertrouwen zijn.

In het PVV-programma staan veel maatregelen die het nationalisme zouden moeten aanwakkeren. Op elke school en elk overheidsgebouw moet de Nederlandse vlag wapperen. Nederlands en Fries moeten als bevoorrechte talen in de grondwet komen te staan. De “canon der vaderlandse geschiedenis” moet in het onderwijs worden verplicht. Lokale tradities als carnaval in Limburg en kievietseieren zoeken in Friesland moeten worden gerespecteerd. De “joods-christelijke en humanistische” wortels van Nederland moeten als dominante cultuur vastgelegd worden in artikel 1 van de Grondwet. Vreemde talen moeten worden geweerd, en overheidsinformatie mag alleen maar worden opgesteld in het Nederlands en het Fries. Nationale herdenkings- en feestdagen zouden van groot belang zijn voor de volksgeest. En daarom moet 5 mei een vrije dag worden en moet ook 4 mei speciale aandacht krijgen. Op die dag  worden volgens de PVV “de slachtoffers van het (nationaal) socialisme” herdacht. Door “nationaal” tussen haakjes te plaatsen geeft de partij aan geen onderscheid meer te maken tussen nazisme en socialisme. Beide maatschappijsystemen zouden dus even verderfelijk zijn.

Geraaskal

Het definiëren en mobiliseren van “het Nederlandse volk” gaat bij de PVV hand in hand met het buitensluiten van anderen die daar volgens de partij niet bij horen, zo blijkt uit het programma. Als de PVV-ers hun zin krijgen, dan wordt er keihard afgerekend met vermeende criminelen, profiteurs, en onbruikbare migranten. Er is maar één oplossing om de maatschappij te beschermen tegen al het dreigende onheil: straf en uitsluiting. Het hele partijprogramma staat er vol van. Wie veroordeeld is voor drie zware geweldsmisdrijven, krijgt levenslang. Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen, moeten het land uit, wat ook moet gelden voor Antillianen. Met het PVV-plan van complete etnische registratie kunnen Antillianen dan sowieso gemakkelijk via databanken worden opgespoord. Voor migranten geldt de regel “werken of wegwezen”. Wie werkloos is, moet het land uit. Zodra migranten in het buitenland gaan wonen, vervalt het recht op kinderbijslag. Ze worden verder gedwongen om volledig te assimileren. Als migranten dat niet voldoende zouden doen, dan wil de partij hen uitsluiten en zelfs uitzetten. Verder vervalt het recht op een uitkering bij fraude, en moeten werklozen van de PVV alle aangeboden arbeid aanvaarden.

De PVV wil dat Nederlanders zich voortaan zoveel mogelijk alleen maar op Nederland richten. De rest van wereld kan voor de Nederlanders dienen als grondstoffenbron of vakantiebestemming, maar verder zou het contact met het buitenland tot het hoogst noodzakelijke beperkt moeten blijven. Internationale verdragen zouden hinderlijk zijn en een aanslag vormen op de Nederlandse vrijheid, en dus herzien moeten worden. Het defensiebeleid van veel landen is veelal gericht op het veiligstellen van handelsbelangen, het vergroten van invloed en het bestrijden van vijanden in het buitenland. Maar het PVV-defensiebeleid is vooral een binnenlandse aangelegenheid. De vijand bevindt zich volgens de partij in ons midden en moet dan ook in Nederland zelf worden bestreden. De PVV wil het leger dus de straat opsturen.

De internationale strijd tegen de islam moet volgens de partij een kernpunt worden van het buitenlandse beleid. De PVV wil dat Nederland de banden aanhaalt met de ‘frontlijnstaten’ van de islam. Ook andere landen die zwaar zouden lijden onder het juk van de internationale jihad, zoals Denemarken en Zwitserland, zouden moeten worden gesteund. De islam is zo’n obsessie voor Wilders en de zijnen dat het programma af en toe vervalt in samenzweringsgeraaskal. Zo zouden we de Verenigde Naties moeten wantrouwen, want die worden “gedomineerd door het islamitische blok”. De PVV vindt de EU misschien nog wel een grotere bedreiging voor Nederland. Zo erg dat zelfs de voormalige Sovjet-Unie erbij gehaald wordt. “Een andere aantasting van onze democratie heet Europese Unie. Die gaat steeds meer lijken op de oude Sovjet-Unie. De EUssr.“ De partij beschouwt de mogelijke toetreding van Turkije als een goede reden voor Nederland om uit de EU te stappen.

Met de 'sociale' standpunten in haar nieuwste verkiezingsprogramma heeft de PVV wat scherpe kantjes afgesleten van het keiharde neo-liberalisme van de VVD. De partij lijkt arme "autochtonen" een paar kruimels toe te werpen. Het is de vraag hoe de PVV zich op de langere termijn op sociaal-economisch terrein zal ontwikkelen. Meer conservatief-nationalistisch of uiteindelijk toch meer neo-liberaal? Een boterham met tevredenheid zal het voor "allochtonen" en arme "autochtonen" in elk geval niet opleveren.

Sandor Schmits