Protest tegen subsidiëring Grijze Wolven

Grijze Wolven
Onlangs publiceerde onze collega-organisatie Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts een artikel waaruit tot onze afschuw blijkt dat het stadsdeel Zeeburg nog steeds subsidies en leningen geeft aan extreem-nationalistische Turkse organisaties in het stadsdeel. Doorbraak roept de Amsterdamse raads- en Zeeburgse deelraadsleden dan ook op om hier een eind aan te maken en stuurde hen een protestbrief.

Deventer, 25-03-2008

Betreft: subsidiëring Grijze Wolven Amsterdam Zeeburg

Geachte raadsleden en deelraadsleden,

Onlangs publiceerde onze collega-organisatie Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts een artikel waaruit tot onze afschuw blijkt dat het stadsdeel Zeeburg nog steeds subsidies en leningen geeft aan extreem-nationalistische Turkse organisaties in het stadsdeel. (1) Die organisaties zijn aangesloten bij de Grijze Wolven-organisatie Turkse Federatie Nederland (TFN). Deze is sterk georiënteerd op de extreem-nationalistische Partij van de Nationalistische actie MHP in Turkije. De TFN werd in het verleden door voormalig minister Hans Dijkstal terecht aangeduid als een mantelorganisatie van de MHP in Nederland.

Grijze Wolven in Nederland zijn sterk gekant tegen de integratie van Turkse Nederlanders daar zij dit zien als een onaanvaardbare aantasting van hun Turkse identiteit. En bij de Grijze Wolven voert haat tegen bijvoorbeeld Koerden, Armeniërs en linkse Turken de boventoon. Ook hebben Grijze Wolven openlijke verbindingen met het criminele milieu in Turkije en Europa. Met de verstrekte subsidies verstevigen de TFN-organisaties hun structuren en positie in de Turkse gemeenschap en organiseert men activiteiten waarbij deelnemers geconfronteerd worden met de ultra-nationalistische ideologie.

De meeste Grijze Wolven-organisaties in Zeeburg bevinden zich in het complex aan de Zeeburgerdijk 115-119. Dat complex was ooit in het bezit van de gemeente, maar werd eind jaren 90 voor slechts één gulden verkocht aan de Grijze Wolven. Met deze overdracht levert de gemeente permanente huisvesting aan extreem-nationalisten. Vandaag de dag biedt het Wolvenbolwerk onderdak aan onder andere het landelijke hoofdkwartier van de TFN, de Ulu Camii-moskee, het Kultureel Vrouwen Centrum Kübra en het Turks Sociaal Cultureel Centrum Tükem. De laatste drie staan allen op een ledenlijst van de TFN. Door de jaren heen ontvangen de verschillende organisatie in het complex voor tonnen euro’s aan subsidies, exclusief de kosten voor gesubsidieerde banen. Zo ontvangt Tükem in 1997 49.246 gulden en in 1998 52.522 gulden. Daarna wordt de structurele subsidie stopgezet, omdat Tükem de boekhouding al jaren niet op orde heeft en omdat het in de ogen van de deelraad “te weinig een brugfunctie vervult”. Ook de structurele subsidie aan Kübra vervalt. Beide organisaties ontvangen daarna echter nog wel projectsubsidies en leningen van de deelraad. Zo krijgen ze in 1999 5.000 gulden voor een volksdansmanifestatie. Ook in 2000 en 2001 ontvangt Tükem weer projectsubsidies ad. 5.000 gulden. En in 2003 krijgt Tükem weer een projectsubsidie toegekend van 1.200 euro.

In 2006 komt het Wolven-complex financieel in grote problemen, mede door het uitblijven van structurele subsidies en wanbeheer. Er dreigt dan ook een executoriale verkoop van de panden. Maar dan grijpt Tükem in. Hun adviseur en tevens Zeeburgs VVD-deelraadslid Yasar Arik misbruikt zijn positie en spant het Dagelijks Bestuur van Zeeburg voor zijn kar om bij de gemeentelijke kredietbank een lening los te peuteren van 35.000 euro. De stadsdeelraad wordt hierbij volkomen gepasseerd. Met haken en ogen weet men dit bedrag uiteindelijk wel weer terug te betalen, maar feit is dat de financiële draagkracht van het Wolven-bolwerk zeer wankel is. Ook wijzen wij er nog op dat Tükem in maart 2008 een muziekfestival in Beverwijk organiseert waar vooraanstaande Grijze Wolvenmuzikanten optreden.

Wij rekenen het stadsdeel aan dat men door subsidies en het verstrekken van leningen het bolwerk van Grijze Wolven overeind houdt. Daarmee draagt het stadsdeel, onbedoeld, bij aan het uitdragen van een gedachtegoed dat gebaseerd is op extreem Turks nationalisme. Hierdoor wordt de integratie van Turkse Nederlanders tegengegaan. Ook zijn wij van mening dat een gemeente principieel geen subsidies behoort te geven aan extreem-nationalisten die structureel andere bevolkingsgroepen discrimineren. Hierbij willen wij u in herinnering roepen dat de gemeente Amsterdam begin jaren 80 al weigerde organisaties te subsidiëren die “direct of indirect contacten onderhouden met fascistische organisaties zoals de Grijze Wolven en de MHP”. Graag vernemen wij van u of u onze mening deelt en welke maatregelen u denkt te nemen om hieraan een einde te maken.

Met vriendelijke groeten,

Frank Wetstra