Zet Wilders koers richting een nationaal-‘socialisme’?

Deportatie van Balten uit het democratische Zweden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
"Wilders heeft ‘een heel duidelijke boodschap’ voor de moslims in Europa. ‘Als je je aan de wet houdt, aan onze waarden, dan ben je erg welkom om te blijven en zullen we je zelfs helpen.’ Maar zo niet, als je een misdaad begaat, als je begint te denken over jihad en sharia, dan is er maar één oplossing: dan sturen we je dezelfde dag nog weg, dan kun je je koffers pakken en we zullen je je nationaliteit ontnemen. Het is een rode lijn: als je die overschrijdt, sturen we je dezelfde dag terug.’ Op de herhaalde vraag van de interviewer hoeveel van de moslims in Europa de door Wilders geschetste problemen vertegenwoordigen, zegt hij: ‘Miljoenen. Tientallen miljoenen.’" Aldus het artikel "Wilders: miljoenen moslims moeten weg" in De Volkskrant van 15 juni 2009.

Klare taal van Wilders. Maar toch: nieuw is alleen dat Wilders nu de aantallen “miljoenen” noemt;  het principe deportatie werd door Wilders van begin af aan, al in de tijd van de samenwerking met Burke-directeur Bart Jan Spruyt, verkondigd.

Jos de Beus zei al op 29 december 2004 in de NRC: “Wilders zei tegen De Standaard dat allochtone jongeren die zich schuldig maken aan misdadig en onmaatschappelijk handelen, zoals de bende in de Amsterdamse Diamantbuurt, bestraft moeten kunnen worden met intrekking van hun Nederlandse paspoort en afvoer naar het land van herkomst. […] Zouden de mensen die zeggen Wilders te steunen, echt begrijpen wat hier allemaal wordt voorbereid? Mijn bezwaar is niet eens dat hij voorstellen doet die thans onhaalbaar zijn in de Nederlandse en internationale rechtsorde. Ook de bangmakerij in zijn politiek laat ik hier passeren […]. Mijn grote bezwaar is dat Wilders kiezers probeert te winnen met plannen die enkel te verwezenlijken zijn in autocratische en totalitaire staten. […] Wie suggereert dat democratie en uitzetting van problematische minderheden verenigbaar zijn, is een extremist. Niet omdat de hoofddoekvreter de macht verovert met niet-democratische middelen, maar omdat hij, op de manier van de communistenvreter Joseph McCarthy, een beleid voorstaat dat slechts met ondemocratische spelregels en bevoegdheden tot een succes kan worden gemaakt.”

Anet Bleich in De Volkskrant van 13 juni 2009: “De vraag die dan meteen urgent aan de orde komt, luidt: is de PVV een extreem-rechtse groepering die een bedreiging vormt voor het tolerante klimaat in dit land? Volgens mij is het antwoord ondubbelzinnig ja. Als iemand dag in dag uit angstbeelden oproept over een oprukkende fanatieke islam (de 'islamisering'), tekeer gaat tegen 'Marokkaans tuig', het leger uit Afghanistan wil halen om in een Goudse achterstandswijk in te zetten, de grens wil sluiten voor moslims, de koran wil verbieden of tot het formaat van de Donald Duck terugbrengen, en aanhangers van een religie het recht wil ontzeggen die in alle vrijheid te belijden (want de islam zou zogenaamd geen godsdienst zijn, maar een ideologie), dan hebben we niet te maken met een kampioen van het vrije woord, maar met een man die anderen (leden van religieuze en nationale minderheden, oftewel: moslims, Marokkanen en Turken) fundamentele rechten wenst te ontnemen. Het idee dat deze man ooit premier zou kunnen worden – dat is zijn doel – is, denk ik, niet alleen voor mij een nachtmerrie. Maar stel dat de PVV de grootste wordt, dan moet Wilders toch formateur worden, zo zijn onze democratische spelregels immers? Dat is maar de vraag. Wanneer een kabinet-Wilders de discriminerende plannen van de PVV in praktijk zou brengen, is hier niet langer sprake van een democratie, maar van een dictatuur van de meerderheid. Een van de kenmerken van democratie is immers dat zij de rechten van minderheden respecteert.”

Onderschat Wilders niet. Hij doet nu wat ik al lang heb gevreesd: hij stelt zijn neo-liberale koers bij en wordt socialer. Hij stevent af op een sociale, veilige en warme staat voor witte Nederlanders. "Standpunten van de PVV zweven van VVD naar SP”, kopte de NRC op 13 juni 2009: “Op economisch terrein is de PVV een mix van de SP en klassiek-rechtse opvattingen. De 'gewone man' staat centraal: geen verhoging van de AOW-leeftijd, geen huurliberalisering, geen versoepeling van het ontslagrecht en extra geld voor gepensioneerden. De kilometerheffing moet niet doorgaan, want zo wordt de auto een elitair vervoermiddel. De PVV wil bonussen in het bedrijfsleven maximeren en afschaffen bij bedrijven die staatssteun krijgen. Bij bedrijven die aan het overheidsinfuus hangen moet 100 procent belasting worden geheven op de variabele beloning. De PVV is tegen de verkoop van energiebedrijven. De partij combineert die standpunten met een VVD-achtige benadering. Bijvoorbeeld handen af van de hypotheekaftrek, ook voor huizen van boven de 1 miljoen euro. Ze is voor ingrijpende lastenverlichting. De PVV wil alle reïntegratieprojecten, uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking en kunstsubsidies afschaffen en een meldplicht invoeren voor bijstandsgerechtigden. Wilders pleitte na zijn vertrek uit de VVD voor afschaffing van het minimumloon. Maar inmiddels is de PVV van dit idee afgestapt, net als van de ideeën om een vlaktaks in te voeren en het ontslagrecht te versoepelen. De zorg is een belangrijk beleidsterrein waarop de PVV zich profileert. De partij mag zich dan afzetten tegen de 'linkse kerk', op zorggebied trekt de PVV vaak op met linkse partijen als de SP, bijvoorbeeld bij de hulp aan ouderen en gehandicapten. PVV-woordvoerder Agema geeft haar kritiek wel altijd kleuring, vooral over de 'islamisering van de zorg' en uitspraken als 'Senioren worden al jarenlang geterroriseerd door Marokkaans straattuig'. Met een motie wilde ze voor de 'geterroriseerde ouderen' uit een Utrechtse achterstandswijk een weekje Spanje regelen. In een discussie over psychiatrie legt ze niet de nadruk op het lot van de geesteszieke, maar op de beveiliging van de samenleving: 'Voor een patiënt die weigert medicijnen te slikken […] is geen plaats.' Agema noemde geesteszieke mensen zelfs 'voorwaardelijke burgers', die alleen burger mogen heten als zij 'een commitment met de samenleving aangaan'. De PVV is ook tegen de digitale uitwisseling van medische gegevens via het elektronisch patiëntendossier. In de discussie over het rookverbod in de horeca viel op dat de PVV zich opwierp als beschermer van de horeca.”

Met het bijstellen van zijn sociaal-economische koers neemt Wilders duidelijk afstand van de liberaal-conservatieve heren van de Edmund Burke stichting die hem in het zadel hebben geholpen. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat de nazi’s zonder hun uitgebreid sociaal programma nergens waren geweest. Als Wilders groot wil worden, dan moet hij xenofoob én sociaal zijn; daar zit de echte “ruimte op rechts”.

Maria Trepp
Passagenproject

Dit blogje is afkomstig van de Volkskrant-website. We hebben het overgenomen omdat Trepp kort een aantal zeer verontrustende rechts-populistische ontwikkelingen blootlegt. Bij sommige van de aangehaalde citaten zijn natuurlijk wel scherpe kanttekeningen te zetten, zoals waar Anet Bleich het heeft over "het tolerante klimaat in dit land", een nationalistische mythe voor mensen die zich niets gelegen laten liggen aan de repressieve realiteit.