30 juni, Den Haag: #voor14-krijtactie, inspreken en motie bij gemeenteraadsvergadering

Aanstaande donderdag houden activisten van #DenHaagvoor14 een krijtactie voorafgaand aan de vergadering van de Haagse gemeenteraad. Tijdens die vergadering spreekt een activist van #DenHaagvoor14 ook nog in naar aanleiding van het indienen van een motie door de SP. De SP, de Haagse Stadspartij, de PvdA en GroenLinks pleiten ervoor om alle mensen die voor en in opdracht van de gemeente Den Haag werken, minstens 14 euro per uur te betalen.

Op 30 juni 2020 nam de Haagse gemeenteraad de motie “Den Haag voor 14” aan. Een meerderheid van de raad schaarde zich daarmee achter de eis van de landelijke #voor14-beweging om het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen fors te verhogen. Die verhoging naar 14 euro per uur is landelijk nog steeds niet ingevoerd, ondanks de harde strijd van #voor14-activisten en ondanks de druk vanuit de Europese politiek.

Met een motie probeert de SP om een meerderheid in de raad te krijgen achter de eis dat alle mensen die voor en in opdracht van de gemeente Den Haag werken, minstens 14 euro moeten verdienen. De integrale tekst van de motie luidt:

“Constaterende dat:

 • in de nieuwe cao die de VNG heeft afgesloten met de FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF vanaf januari 2022 een minimumloon van 14 euro bruto per uur geldt;
 • dit niet geldt voor aanbestedingen en daarmee dus medewerkers die extern worden ingehuurd;
 • dit zorgt voor ongelijkheid tussen gemeenteambtenaren en medewerkers die op basis van inhuur werkzaam zijn voor de gemeente;
 • het met de recente koopkrachtdaling nog moeilijker is geworden om rond te komen met een minimumloon lager dan 14 euro per uur.

Donderdag 30 juni
Vanaf 9:00 uur
(10:00 uur start raadsvergadering)
Ingang stadhuis
Spui 70, Den Haag
Facebook

overwegende dat:

 • het college in Heerlen extern ingehuurde medewerkers minimaal 14 euro per uur wil betalen, middels aanbestedingen die worden uitgezet met als voorwaarde dat uit te betalen lonen tenminste het niveau hebben van de laagste gemeentelijke loonschaal en dit ook is opgenomen in het Heerlense coalitieakkoord;
 • het college in Utrecht dit wil stimuleren door organisaties die aan de looneis van minimaal 14 euro per uur voldoen bij aanbestedingen hoger te laten scoren en dit ook is opgenomen in het Utrechtse coalitieakkoord;
 • er binnen standaard cao’s bovendien ruimte is voor bedrijven om hun personeel niet op de onderste trede van een loonschaal in te schalen, zodat personeel alsnog minimaal 14 euro per uur verdient;
 • het college moet kijken naar wat wel kan in plaats van wat niet kan en zo een signaal kan afgeven over de noodzaak van een minimumloon van 14 euro per uur voor extern ingehuurden;

verzoekt het college:

 • actief de samenwerking op te zoeken met gemeenten die erop inzetten om ook bij aanbestedingen 14 euro minimumloon te realiseren;
 • niet te wachten op de Tweede Kamer en een aankomende wet maar voorop te lopen en de mogelijkheden te onderzoeken van wat wel kan;
 • nog voor het einde van 2022 de raad een plan te doen toekomen over hoe we in Den Haag 14 euro bij aanbestedingen kunnen afdwingen dan wel stimuleren.”

Op 10 maart voerden #voor14-activisten actie bij het kantoor van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag. De VNG heeft er mede toe bijgedragen dat gemeente-ambtenaren op grond van hun nieuwe cao minstens 14 euro krijgen. En op 15 juni hielden #voor14-activisten ook al een keer een krijtactie bij het Haagse stadhuis, ter ondersteuning van de eis dat iedereen die voor de gemeente Den Haag werkt, minstens 14 euro moet verdienen.

Harry Westerink