Brief aan de gemeenteraad van Wageningen over de inburgeringsplicht

Voorgetrokken bij immigratieregels

Geachte gemeenteraad van Wageningen,

U bent voornemens de Verordening Inburgering als hamerstuk aan te nemen. Doorbraak en de afdeling Doorbraak Wageningen willen u dit ontraden. We denken dat er een veel te positief beeld wordt gegeven van de Wet Inburgering (WI) en ook van het instrumentarium dat de gemeente Wageningen opbouwt om deze wet uit te voeren. Uiteraard vinden we het een goede zaak als de gemeente mensen aanbiedt cursussen Nederlands te volgen. Bijna iedereen zal hiervan gebruik willen maken. Met de verordening die u zo gaat aannemen hebben we wel problemen. Niet alleen de boetes, waarop we later terugkomen, zijn problematisch. De sfeer die spreekt uit het document “Interactie” (april 2008 in opdracht van mevrouw Walma) staat in tegenstelling tot de mooie woorden van de wethouder aan mensen om inburgeraars te werven.

Eerst de mooie woorden: “De gemeente Wageningen heeft zich als doel gesteld dat iedereen binnen de Wageningse samenleving mee moet kunnen doen. Met iedereen bedoelen we dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen autochtoon, allochtoon, ras, religie, levensovertuiging, man of vrouw, etc. Om de aansluiting in de Wageningse samenleving te vergroten van onze medeburgers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en onvoldoende op de hoogte zijn van de Nederlandse samenleving, zijn er inburgeringstrajecten gestart.” (Brief aan geadresseerden, betreffende “Meedoen”, wethouder Mini Walma-Schreur, 29.9.2008.)

In “Interactie” staat andere taal, bijvoorbeeld dat men mogelijk problemen verwacht bij het vinden van 350 inburgeraars, en daarvoor voorstellen doet, in termen van “schuilhouden” en “traceren”. Deze plannetjes sluit men af met de conclusie: “Ze zullen eieren voor hun geld kiezen!” (“Interactie”) Dat is een heel ander beeld dan burgemeester Rumund geeft op de voorpagina van de Veluwepost van 6 februari (“Op de koffie bij niet-inburgeraars”): “Aan boetes opleggen wanneer ze niet meewerken denken wij nog niet.” Ondertussen verstuurt de gemeente brieven aan mensen dat ze verplicht zijn op een gesprek te komen om te beoordelen of ze inburgeringsplichtig zijn. Op straffe van een boete van ten hoogste 250 euro bij niet verschijnen. (Brief aan een inburgeringsplichtige.) De activiteiten om mensen te werven voor het leren van Nederlands zouden veel positiever gewaardeerd kunnen worden indien het verplichtende en straffende karakter vervalt.

De inhoud van de Inburgeringscursus

Delen van het onderdeel “Kennis over de Nederlandse samenleving” vinden we gezien de examenvragen – en ervaringen van cursisten – bedenkelijk. In de examenvragen ontbreekt iedere kritiek op Nederland en de Nederlandse geschiedenis. Wel moet je weten waar de koningin woont en wie de kroonprins en kroonprinses zijn. En als je als antwoord geeft: “Dat is toch die mevrouw die voorgetrokken werd bij de immigratieregels”, dan is het nog maar de vraag of dat goed gerekend wordt. Ook valt te betwijfelen of goed gerekend wordt als je de VOC-activiteiten niet als “handel” wilt bestempelen, maar als roof en slavernij. Waar toch heel veel voor te zeggen is. Mensen krijgen dus een bepaald beeld van Nederland bijgebracht, en zijn verplicht dit aan te horen en te reproduceren, anders volgt straf.

Sancties

Mensen kan een permanente verblijfsvergunning ontzegd worden (met uitzetting als mogelijk gevolg) indien ze ondermeer het inburgeringsexamen niet halen. Haalt iemand niet binnen de gestelde tijd het examen dan kan 1.000 euro boete opgelegd worden. Per gezinslid dat het niet haalt. En als 2 jaar later het examen niet is gehaald kan weer 1000 euro boete worden opgelegd (art. 33 lid 2 WI). De gemeente is ook voornemens mensen bestuurlijke boetes op te leggen (ten hoogste 500 euro) als mensen niet genoeg meedoen aan het inburgeringstraject (art. 8 lid 2 Verordening), bijvoorbeeld door “niet voldoende” aan voortgangsgesprekken deel te nemen.

Doorbraak is voor afschaffing van de Wet Inburgering, maar daar gaat de raad niet over, dat begrijpen we. De WI legt de gemeente op deze uit te voeren, zult u zeggen. De wijze van uitvoering van de WI kan echter nog wel het een en ander uitmaken. Om het praktisch te maken: Het college stelt bijvoorbeeld de boetes vast, de WI geeft het bedrag aan dat “ten hoogste” kan worden opgelegd. Waarom zou u niet kunnen zeggen: we zijn verplicht boetes op te leggen, maar we leggen boetes op van 0 of 1 euro. Art. 8 lid 6 van de Verordening maakt dit mogelijk.

Tot zover de brief. Inmiddels is bekend dat zowel de SP als GroenLinks tegen de Verordening hebben gestemd. SP-Raadslid Jo Soolsma zei: “De SP fractie zal tegen deze verordening stemmen, want de genoemde maximum bedragen van de boetes zijn te hoog. Het zijn maximumbedragen, en het College geeft aan dat per geval gekeken wordt wat redelijk is. Maar we bemerken een verschil in de toon van het gesprek over de uitvoering van de Wet Inburgering in het gemeentehuis en de toon van de communicatie naar buiten. Dat stemt ons niet gerust. We zullen uw inspanningen dan ook blijven volgen.” GroenLinks had ook al tegen de vorige Verordening gestemd vanwege de hoge boetes. “Gezien het feit dat de wethouder ook nu weer niet afziet van deze hoge boetes, kunnen wij dit voorstel onmogelijk steunen”, aldus die partij.

De afdeling Wageningen organiseerde eerder een Kristallnacht-herdenking .