SP-wethouder Arjan Vliegenthart.

SP-wethouder Arjan Vliegenthart.

De Amsterdamse SP-wethouder Arjen Vliegenthart van Werk, Inkomen en Participatie staat nu bijna een jaar aan het roer. Tijd voor een eerste evaluatie, zo vindt de Bijstandsbond, die een analyse heeft gemaakt van de praktijk van het Amsterdamse bijstandsbeleid sinds het aantreden van Vliegenthart, onder meer op het gebied van dwangarbeid.

Wat merken wij ervan op het spreekuur? Ons beeld is niet positief. De dienstverlening van de voormalige Dienst Werk en Inkomen (DWI) is dramatisch verslechterd, terwijl beloften in het coalitieakkoord dat zou worden gestopt met het werken voor je uitkering, door ons dwangarbeid genoemd, niet worden waargemaakt. En de bureaucratie van de voormalige DWI trekt zich nog steeds weinig aan van uitspraken van rechters, met name op het punt van het opleggen van boetes. Ook komen er weer meer klachten binnen over de afdeling handhaving.

De laatste twee maanden is de dienstverlening aanzienlijk verslechterd, naar men intern zegt als gevolg van de laatste reorganisaties. Dat merken wij aan verschillende dingen:

 • 1. we dienen de laatste maanden veel meer klachten in tegen de manier waarop aanvragen worden behandeld;
 • 2. we merken in toenemende mate dat, wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend tegen een beslissing, nog voor dit behandeld wordt de beslissing schielijk wordt ingetrokken omdat die evident fout is;
 • 3. er komen, nadat het een tijdje rustig is geweest, weer meer klachten binnen over de afdeling handhaving.

Piepsysteem

We kunnen de bovenstaande drie punten met veel voorbeelden staven. Zo was er een dakloze die een uitkering aanvroeg en die een scheurtje in zijn identiteitsbewijs had. Alles was goed te lezen, maar bij de DWI zei men: “Dit kunnen wij niet lezen, wij nemen uw aanvraag niet in behandeling, vraagt u eerst maar een nieuw bewijs aan”. Een ander voorbeeld. Een mevrouw zei bij een controle-onderzoek dat ze wel eens taarten bakte voor de buren of voor familieleden. De DWI veronderstelde dat ze daarmee wel eens inkomsten zou kunnen hebben uit arbeid en vorderde de gehele uitkering terug met terugwerkende kracht tot twee en een half jaar geleden. Daarop werd een bezwaarschrift geschreven en de terugvordering werd onmiddellijk ingetrokken, omdat een procedure evident niets voor de DWI zou opleveren. Als die mevrouw niet op tijd in bezwaar was gegaan, dan had ze eraan vastgezeten om veertigduizend euro terug te betalen.

Nog een voorbeeld van een dakloze. Hij diende enige tijd na de aanvraag een verzoek in om een voorschot. Er werd niet onderzocht of er recht was op een voorschot en dat werd niet verstrekt. Daarop werd er een klacht ingediend. Hij kreeg direct een voorschot. Een laatste voorbeeld. Een mevrouw met een baby van tien weken vroeg een uitkering aan. Daarop werd er gezegd: “U hebt een zoekperiode van vier weken waarin u naar betaald werk moet zoeken. Daarna wordt de aanvraag in behandeling genomen.” Mevrouw zat helemaal financieel aan de grond en had geen geld meer om luiers en babymelk te kopen. Werk kon ze niet zoeken, want wie zorgde er voor de kinderopvang? Voor eenouder-gezinnen gelden mogelijkheden om vrijgesteld te worden van de sollicitatieplicht. Maar pas na de zoekperiode van vier weken zouden ambtenaren dat eventueel gaan beoordelen. Omdat de vrouw daar niet op kon wachten, diende ze een klacht in. De aanvraag werd daarop onmiddellijk in behandeling genomen en de vier weken wachttijd werd buiten werking gesteld. Blijkbaar werkt men bij slechte beslissingen in toenemende mate met “een piepsysteem”. Er wordt nee verkocht, en wie niet aan de bel trekt, heeft pech gehad, ook had hij wel rechten. Wie wel aan de bel trekt, krijgt gelijk.

Hoge boetes

De Wet Boeten en Maatregelen heeft veel ellende opgeleverd. Veel sociale diensten gingen standaard een boete opleggen die gelijk was aan het benadelings- of terugvorderingsbedrag. De Centrale Raad van Beroep heeft op 24 november 2014 uitgesproken dat dat niet klopt. Er moet namelijk rekening worden gehouden met de ernst van de overtreding. De voormalige DWI in Amsterdam legt echter nog steeds de hoge standaardboete op. Een voorbeeld. Een man had vier maanden lang onterecht tegelijkertijd een Ziektewet-uitkering en een bijstandsuitkering ontvangen. Hij had echter wel degelijk bij het UWV een machtiging getekend dat die instantie zijn Ziektewet-uitkering rechtstreeks zou overmaken naar de DWI. Door een foutje deed het UWV dat niet en de man trok pas na vier maanden aan de bel. Het DWI legde gewoon de standaardboete van vierduizend euro op, zonder rekening te houden met de bovenomschreven omstandigheden. Een ander voorbeeld. Een klant kreeg een heronderzoek en leverde bankafschriften in. Daaruit bleek dat hij 75 euro in een loterij had gewonnen. Men zei tegen hem: “Je hebt de inlichtingenplicht geschonden. We gaan je een boete opleggen.”

Op het spreekuur van de Bijstandsbond komen ook weer meer meldingen binnen over machtsmisbruik door handhavers. Een voorbeeld. Er was een tip binnengekomen over een man dat hij in tweedehandsauto’s zou handelen. Dat was echter niet het geval. De man heeft een gezin en rijdt af en toe met zijn kinderen in de auto van vrienden. In een verhoor werd de man onder druk gezet om zijn inloggegevens van Marktplaats.nl te verstrekken, zodat de handhaver er in kon kijken. Ook in het verdere gesprek werd de verdachte slecht behandeld. De handhaver lachte hem steeds uit en stelde niet ter zake doende vragen.

Dwangarbeid

Tot nu toe worden de beloften dat zou worden gestopt met werken voor je uitkering niet waargemaakt. Vliegenthart heeft zogenaamde “leer-werk stages” geïntroduceerd, die tot maximaal een jaar kunnen duren, en waar weer zoals bij de participatieplaatsen met behoud van uitkering wordt gewerkt. Aan het eind van die leerstage ontvangt de bijstandsgerechtigde een bonus van vijfhonderd euro. Maar dan moet je wel de hele tijd braaf zijn geweest en aan alle voorwaarden hebben voldaan. Nu zegt Vliegenthart: “Zie je wel, ze verdienen bijna evenveel als het minimumloon voor een vierdaagse werkweek”. Dit rechtse argument (waar zeuren die bijstandsgerechtigden toch over, ze hebben toch hun uitkering?) gaat geheel voorbij aan een van de kernpunten van de kritiek op dwangarbeid, namelijk dat je werkt onder de voorwaarden van het bijstandsregime met partnertoets, vermogenstoets, huisbezoeken, controles, enzovoorts, en dat ze je op basis daarvan kunnen maken en breken en je uitkering kunnen stopzetten of een sanctie kunnen geven. Dat leidt bijvoorbeeld bij het dwangarbeidcentrum aan de Laarderhoogtweg, ook wel Praktijkcentrum genoemd, tot misbruik van bevoegdheden, zoals intimidatie, bij het minste of geringste dreigen met sancties, vernederingen, enzovoorts. Bijstandsgerechtigden hebben niet de rechten die werknemers hebben, die een contract hebben en loon ontvangen, en ze zijn nergens voor verzekerd als er een ongeluk gebeurt. Zie voor de verdere kritiek op de “leer-werk stages” de weblog van het comité Dwangarbeid Nee.

Disciplineringsmachinerie

Dat dwangarbeidcentrum aan de Laarderhoogtweg, onder leiding van stichting Herstelling Werk en Uitvoering, draait ondertussen gewoon door. We merken op ons spreekuur dat het disciplineringssysteem in de bureaucratie op de oude voet verder gaat. Als er meningsverschillen zijn tussen de klantmanager en de klant, bijvoorbeeld over een plan dat de klant heeft ingediend om als zelfstandige te beginnen, waarbij de klant enige tijd vasthoudt aan zijn voorstel, dan is het principe dat de klantmanager dan zegt: “Ik stuur je naar de Laarderhoogtweg”. Dat gebeurt ook als iemand in een traject niet aan betaald werk is gekomen en er protesten zijn van de klant tegen de ineffectiviteit en de uitzichtloosheid van de trajecten. Het systeem blijft dus gewoon hetzelfde.

Dat blijkt ook uit het volgende voorbeeld. Meneer G. kreeg een brief met ongeveer de volgende zinsnede: “Een traject naar werk is voor u nu niet aan de orde. U moet eerst gedisciplineerd worden. Daarom sturen we u naar Herstelling Werk en Uitvoering. U moet daar op maandag zo en zo laat verschijnen”. En daar werkt het piepsysteem weer: we dienden een klacht in op de donderdag ervoor, en op vrijdag kregen we het antwoord: “Nee, nee, dat had nooit zo geschreven mogen worden, meneer hoeft maandag niet te gaan”. Want bij Herstelling zelf en bij de DWI ontkent men dat het om een disciplineringstraject gaat. Men wil het niet weten. “Nee”, zegt men, “het zijn reïntegratietrajecten naar werk”. En ook op de Laarderhoogtweg zelf verandert er niets. Neem de afdeling horeca en facilitair. Daar worden onder dezelfde voorwaarden als onder de vorige gemeenteraad mensen nog steeds naartoe gestuurd. Een voorbeeld. Er belde een mevrouw die zich tot op het bot vernederd voelde. Ze moest de hele dag papier prikken en wc’s schoonmaken, terwijl ze een MBO-opleiding heeft. Ze voelde zich waardeloos, “terwijl ik zoveel kwaliteiten heb”, zei ze. Ook was ze verbolgen over het feit dat het schoonmaken een totaal zinloze bezigheid is, omdat ’s morgens een professioneel schoonmaakbedrijf alles komt schoonmaken om te voorkomen dat er sprake is van verdringing van betaald werk.

Met de nieuwe SP-wethouder is er niets veranderd. Sommige dingen functioneren zelfs slechter. Wij vragen ons af of de wethouder wel grip heeft op zijn organisatie en of hij niet te veel zijn oren laat hangen naar de manieren waarop de bureaucratie een mist opwerpt over de werkelijke ontwikkelingen en de argumenten waarmee men zichzelf verdedigt. De wethouder lijkt geheel mee te gaan in de repressieve redenering dat werkloosheid een gevolg is van gebrek aan competenties, en niet van het tekort aan banen, en dat er een probleem is van de niet-willers (dat wil zeggen: baanlozen die niet braaf op alles dat de bureaucratie wil ja en amen zeggen). De DWI heeft in feite de bedoeling om als disciplineringsmachinerie gratis arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan slechte werkgevers, die rotbaantjes aanbieden onder beroerde voorwaarden, zonder rekening te houden met de belangen van baanlozen op het gebied van ontplooiingsmogelijkheden.

Bijstandsbond


 1. Vilseledd # 1 
  4 jaar geleden

  “Een valse start” klinkt wel eufemistisch. Volgens hemzelf zal het een goede start zijn en zal hij op de ingeslagen weg doorgaan, anders hadden ze Maureen van der Pligt niet zomaar laten gaan. Vliegenthart zal zijn ‘valse start’ niet zomaar gaan rechttrekken.

 2. Belle # 2 
  4 jaar geleden

  Het mag duidelijk zijn dat bij het verwisselen van der pluche het er echt niet socialer of rechtvaardiger op geworden voor mensen die in deze samenleving die naar de “rand” worden of zijn gedwongen.

  De SP zou er goed aan doen om de term “arbeidsethos” eens te gaan (her)formuleren en bv ook eens uit te leggen aan de burger, stemmers e.a. mensen in dit land want zo het feitelijke beleid van deze SP-wethouder uitpakt is het gewoon dat ordinaire lood om dat al oude ijzerbeleid dat bovengenoemde mensen al jaren over zich heen krijgen namelijk; een opvatting dat men pas een volwaardig lid van de samenleving is als men betaald werk heeft, een opvatting dat tegenwoordig kennelijk alles maar dan ook ALLES rechtvaardigt!

 3. Pascal # 3 
  4 jaar geleden

  Het dwangarbeidcentrum aan de Laarderhoogtweg moet echt gesloten worden. De werkzaamheden daar leidt tot niks. Je krijgt er psychische problemen van. Ik vind wel dat de bijstand beter geregeld is dan vroeger, maar er moet nog heel veel gebeuren. Ik heb gelukkig niet het dwangarbeidcentrum hoeven meemaken. Wel had ik in 2006 in een dwangtraject gezeten. Dus ik weet hoe het voelt.

 4. fix # 4 
  4 jaar geleden

  hoezo bijstand beter geregeld dan vroeger? het is keihard achteruit gegaan man.

 5. Vilseledd # 5 
  4 jaar geleden

  Pascal,

  “De werkzaamheden daar leidt tot niks. Je krijgt er psychische problemen van.”

  Maar ‘thuis op de bank zitten’ in jouw visie ook, dus je raakte in 2006 van de regen in de drup. Gelukkig was de bijstand al beter geregeld toen dan voor 1-1-2004.

 6. Pascal # 6 
  4 jaar geleden

  @FIX

  Ik ontvang nu een bijstandsuitkering zonder dat ik daar iets voor hoef te doen. Er komen geen nieuwe mensen bij het dwangarbeidcentrum aan de Laarderhoogtweg. Ik hoop dat Arjen Vliegenthart me ook daadwerkelijk aan een baan helpt, ook al betwijfel ik dat.

 7. Raven # 7 
  4 jaar geleden

  Ik kan die hele Pascal niet meer volgen hoor. De bijstand beter geregeld dan vroeger??? Terwijl nu de participatiewet ingevoerd is.

 8. fix # 8 
  4 jaar geleden

  @pascal; natuurlijk krijg je een bijstandsuitkering zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. zo hoort het ook, en zo is het altijd geweest. voor die bijstandsuitkering is namelijk al wat gedaan. daar is al voor gewerkt, met de bedoeling dat die uitkering er indien nodig ook zijn zal, je hebt er recht op, zonder dat daar nóg een keer opnieuw voor gewerkt hoeft te worden, wat ze nu willen met die dwangarbeid. die uitkering is dus niet gratis, die dwangarbeid is het die gratis is, die levert gratis geld op, maar niet voor jou. dus waar haal je het vandaan dat het beter is als vroeger?

 9. Pascal # 9 
  4 jaar geleden

  @FIX

  Je hebt gelijk van dat de bijstand nog steeds niet goed geregeld is. Er moet nog heel veel veranderen. Het belangrijkste is dat het dwangarbeidcentrum gesloten moet worden en dat je een gesubsidieerde baan krijgt voor het minimumloon van dag 1.

 10. fix # 10 
  4 jaar geleden

  @pascal; dat zeg ik helemaal niet, jij zegt dat het beter is geworden dan vroeger, en ik vraag waar je die onzin vandaan haalt. en ik constateer dat je daar nog steeds geen afstand van neemt, dus ik vraag je opnieuw; hoe kom je daarbij?

  o enne, sluiting van dat ene dwangarbeidcentrumpje is niet het bangerijkste, en gesubsidieerde banen zijn helemaal niet zo goed, dus hou daar ook maar over op.

 11. Vilseledd # 11 
  4 jaar geleden

  Pascal, op het belangrijkste punt geef je ‘m geen gelijk, althans daar mis ik een reactie, namelijk dat het niet ‘gratis’ is, maar dat er voor betaald is en het een soort verzekering is. Verder beschermt de bijstand tegen drie dingen: (1) werkloosheid, (2) arbeidsongeschiktheid en (3) het hebben van jonge kinderen. Je gaat helemaal op het werkloosheidsspoor zitten.

 12. fix # 12 
  4 jaar geleden

  nee vilseledd, beter opletten, ik vraag hem hem hoezo het beter zou zijn als vroeger, hij ontwijkt die directe vraag en zegt vervolgens dat er nog heel veel moet veranderen. als je je even verplaatst naar zijn standpunt, blijkt dat ie erbij blijft dat de bijstand beter is geregeld dan vroeger, en daarbovenop zegt ie nu dat het nog niet goed genoeg is. als je er nou es vanuit gaat dat ie bijstandtrekkers haat, dan is het ineens heel logisch dat ie de feitelijke verslechtering van de bijstand ziet als een verbetering, plus dat ie vind dat het nog veel erger moet worden.(beter dus, in zijn ogen)

  in een vorige thread liep hij al precies dezelfde misvattingen(gratis bijstand, beter als vroeger) te spammen, die daar al weerlegd werden, maar hij houdt zich daar simpelweg doof voor en speelt hetzelfde spelletje vervolgens hier weer.

  voor mij was het allang een trol vanaf z’n eerste post, en inmiddels ben ik er wel zeker van, maar doorbraak wil hem nog steeds het voordeel van de twijfel gunnen, en daarom vraag ik hem nu om uit te leggen wat ie dan precies zo’n verbetering vind aan hoe de bijstand nu geregeld is.

 13. Pascal # 13 
  4 jaar geleden

  @FIX

  Ik vind dat het verbeterd is, omdat ik een bijstandsuitkering krijg zonder dat ik daar voor hoef te werken. In 2006 werd ik in een dwangtraject gezet. De situatie was nog erger.

 14. Raven # 14 
  4 jaar geleden

  Ik denk dat Pascal het puur over zijn eigen situatie heeft. In 2006 zat hij in een dwangarbeiderstraject, nu niet meer. Dat zijn persoonlijke situatie nu is verbeterd dat bedoeld hij. Zo te lezen heeft hij het niet over de nieuwe wetten in z’n algemeen. Zijn reactie’s zijn nogal egocentrisch te noemen. En dat is een beetje jammer! Tenzij het echt een overheidstrol is. Dat kan natuurlijk ook nog. Ik heb daar ook zo mijn twijfels over.

 15. fix # 15 
  4 jaar geleden

  @pascal; snap je het werkelijk niet? ik kan me daar geen voorstelling bij maken. ik heb je herhaaldelijk uitgelegd dat je niet hoort te hoeven werken voor je bijstanduitkering, en ook dat dat altijd al zo geweest is en dat dat normaal is, het is een recht. en toch volhard je in je antwoord waaruit blijkt dat je dat iets bijzonders vind en er kennelijk vanuit gaat dat dat nooit zo is geweest ofzo. de situatie is nu zo dat een dergelijke dwangarbeid verplicht gesteld word, en ook al hoef jij op dit moment niet te dwangarbeiden, die verplichtstelling is daarmee niet van de baan. dus in vergelijking met vroeger, toen die verplichting er nog niet was, is de situatie dus verslechterd. sterker, in 2006 was die verplichtstelling er eigenlijk ook nog niet eens, die was gewoon onrechtmatig, pas nu met die participatiewet istie er officieel wel. de bijstand is niet beter geregeld, je hebt nu toevallig gewoon effe mazzel dat je niet in een dwangarbeidtraject zit, meer niet, niet omdat het nu beter geregeld zou zijn ofzo, dus het argument is geen enkele basis om dan maar te zeggen dat de boel nu beter geregeld is. je werkt helemaal niet voor die uitkering, want daar had je al recht op, je werkt om een of andere particuliere werkgever gratis rijk te maken met je gratis arbeid. wat is er nou eigenlijk zo moeilijk aan om dat te snappen? ik lijk wel een grammofoonplaat.

 16. Vilseledd # 16 
  4 jaar geleden

  Maar vertel eens Pascal, hoe is het het je gelukt om uit het dwangtraject te komen en te blijven en de situatie zo voor je te verbeteren? We zijn nieuwsgierig en willen ervan leren.

 17. DrM # 17 
  4 jaar geleden

  En veel arbeidsgehandicapten doen met behoud van uitkering aan Arbeidsmatige Dagbesteding waar ook echt productie-, in- en ompakwerkzaamheden worden gedaan. Daarbij is er een goede werkbegeleiding en is de werkdruk erg laag. Ik doe zelf ook met veel plezier aan Arbeidsmatige Dagbesteding als een soort tegenprestatie voor de Wajong. Op maandagen werk ik op een locatie waar ik eenvoudig productiewerk doe, op de andere dagen van de week doe ik op een andere locatie technisch tekenwerk. Ik word daar ook goed en respectvol benaderd en daar is er geen sprake van welke vorm van vernedering en uitbuiting dan ook.

 18. Pascal # 18 
  4 jaar geleden

  Ik zeg niet dat de bijstand nu goed is. Ik vind dat het beter geregeld is dan vroeger. Dat is mijn mening. Ik ben neutraal over de Participatiewet. Niet negatief, maar ook niet positief.

  https://www.youtube.com/watch?v=Q2uIePzBTBU

 19. Paul. # 19 
  4 jaar geleden

  @Pascal.

  Heb jij uberhaubt een idee wat de participatie wet inhoud?

  In hoofdlijnen betekend de participatie wet dat betaald werk, nu zoveel mogelijk gratis gedaan moet worden en dat de overheid haar taken en verplichtingen afschuift op de burgers. Met andere woorden zegt de overheid, zoek het maar uit, op jullie kosten.

  De bijstand krijg je pas als je geen inkomen meer hebt uit werk of vermogen. Het is een recht en daar hoef je niet voor te werken. Voor die bijstand heb je al betaald en blijf je betalen zolang je een inkomen hebt in Nederland, dus ook met een uitkering.

  Werken voor je uitkering. Als je normaal betaald werk hebt, heb je de bijstand niet meer nodig. Schijnbaar is er werk, maar de werkgevers en de overheid willen er niet voor betalen, dus probeert men met regelgeving en straffen, mensen te dwingen ver onder het minimum loon te werken, je betaald die uitkering dus dubbel en jij kunt me niet vertellen dat je dit normaal vind?

  Mijn stelling:

  Geen werk of ander inkomen > bijstand.

  Heb je werk > geen bijstand. Immers, daar krijg je op zijn minst een minimum loon voor.

  Maak je keuze.

  Ik ben het eens met Fix en Vilseledd en wil ook wel eens weten hoe jij onder het dwangarbeidstraject uitgekomen bent. Maar mij bekruipt ook het gevoel dat jou verhaal niet echt klopt. Leg het maar eens uit.

 20. Pascal # 20 
  4 jaar geleden

  @Paul

  Ik vind het ook abnormaal om te werken onder het minimumloon. Je werkt eigenlijk voor niks. De werkgever profiteert van je zonder dat hij je ervoor hoeft te betalen. Ik ben uit het dwangarbeidstraject gekomen door zelf ontslag te nemen. DWI had niks voor me gedaan. Ik moest zelf een baan zoeken.

 21. fix # 21 
  4 jaar geleden

  ik acht het onwaarschijnlijk dat iemand zo stom is dat ie niet kan begrijpen waar wij het over hebben, ik blijf erbij dattie loopt te bullshitten en opzettelijk een misinterpretatie aanhoudt om maar bij z’n standpunt te kunnen blijven. en dat is dan mijn mening. ben benieuwd wat doorbraak aan dergelijke trollen denkt te gaan doen.

 22. fix # 22 
  4 jaar geleden

  @drm; mag ik hopen dat die tegenprestatie op vrijwillige basis is? in dat geval maak ik alleen bezwaar tegen een dergelijk controverseel woord, hou het dan liever op het neutrale ‘dagbesteding’. (en dan nog vind ik dat die arbeid beloond moet worden)

 23. Paul. # 23 
  4 jaar geleden

  Ik ben uit het dwangarbeidstraject gekomen door zelf ontslag te nemen.

  Ontslag nemen bij een dwangarbeidstraject? Dat kan alleen zonder gevolgen als je zelf werk gevonden hebt of je ernstig ziek bent. Het lijkt me zeer sterk dat jij zomaar ontslag kunt nemen als dit niet aan de orde is, zonder dat dit gevolgen heeft in de vorm van maatregelen (straffen).

  Er staat niet voor niks in de WWB en UWV regelgeving dat zelf ontslag nemen en je dus werkloos word, als verwijtbaar word gezien (op een paar uitzonderingen na). Als iedereen zomaar ontslag kon nemen bij die dwangarbeidstrajecten, zouden de overheid en bedrijven heel snel zonder goedkope arbeiders zitten en zouden dus veel geld mislopen. Dat zullen ze echt niet toestaan.

 24. Eric # 24 
  4 jaar geleden

  ben benieuwd wat doorbraak aan dergelijke trollen denkt te gaan doen

  We twijfelen nog een beetje Fix. In principe geven we geen ruimte aan trollen, maar net zoals Paul en jij zijn we er ook niet helemaal zeker van dat Pascal inderdaad een trol is. Je zou het wel denken, maar het kan ook zijn dat hij het gewoon niet begrijpt.

  Ofschoon die laatste quote: “Ik ben uit het dwangarbeidstraject gekomen door zelf ontslag te nemen” wel zowat de doorslag geeft in zijn nadeel.

  We zijn in ieder geval erg te spreken over hoe jullie proberen de waarheid over hem boven water te krijgen. Dank jullie beide!

 25. Vilseledd # 25 
  4 jaar geleden

  “Ik ben uit het dwangarbeidstraject gekomen door zelf ontslag te nemen.”

  Het lijkt wel de grap om een brief te schrijven naar de belastingdienst, dat je het abonnement opzegt.

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*