Een “geschillenbeslechter” om te voorkomen dat burgers bezwaarschriften indienen

Bij de gemeente Amsterdam zijn nieuwe reorganisaties gaande. Bij burgers die een bezwaarschrift indienen tegen een overheidsbesluit wordt sinds februari 2019 een “geschillenbeslechter” naar voren geschoven, alvorens het bezwaarschrift als zodanig in behandeling wordt genomen.

Ze worden niet bij alle juridische procedures ingezet. Maar het is bij de Bijstandsbond onduidelijk wanneer ze wel en niet worden ingezet. Wat zijn de criteria voor de selectie? Onduidelijk. Er zijn nu drie “geschillenbeslechters” aangesteld en er is een vacature voor een vierde. Deze “geschillenbeslechter” gaat kijken of door middel van praten en overleggen een verder bezwaarschrift kan worden voorkomen.

Oordeelt de “geschillenbeslechter” dat dit kan, dan gaat men niet het bezwaarschriftentraject in, maar een “alternatief traject” van overleg en onderhandeling. Verder worden weer afdelingen samengevoegd en krijgen ambtenaren van Werk, Participatie en Inkomen nieuwe functies, waarbij iedereen wordt herbeoordeeld. Het takenpakket van sommige functies wordt uitgebreid, minder specialisatie dus.

Wij vragen ons af of de invoering van de “geschillenbeslechter” niet erg vertragend gaat werken. De gemeente moet zich wel houden aan de zeswekentermijn overeenkomstig de Algemene Wet Bestuursrecht, een termijn die eventueel kan worden verlengd, maar een nieuwe ambtenaar ertussen schuiven die alles eerst moet gaan beoordelen betekent wel dat alles langer gaat duren.

Verder is er bij de overheid een algemene tendens om meningsverschillen met burgers uit de juridische procedures te halen, dus de-juridisering, terwijl het vaak gewoon gaat om juridische besluiten van de overheid waarbij een bezwaarschrift ook gewoon juridisch beoordeeld moet worden. De overheid gaat ondertussen gewoon door met het nemen van juridische besluiten. Maar bezuinigingen op de kosten van het rechtsbijstandsysteem maken dat de overheid naar andere wegen zoekt om de burger ervan te weerhouden zijn recht te halen.

Piet van der Lende

(Dit is een iets geredigeerde versie van een artikel dat eerder bij De Bijstandsbond verscheen.)