Geen rechtspopulisme, maar linkse solidariteit!

Unite
Sinds de opkomst van Pim Fortuyn heeft het rechtspopulisme zich als stroming genesteld tussen de kleine traditionele extreem-rechtse groeperingen en de grote gevestigde politieke partijen. Rechts-populistische partijen worden veelal geleid door één charismatische persoon, die zich zonder zeggenschap van de achterban via de media rechtstreeks richt tot de kiezers. De stroming kenmerkt zich verder door een keihard neo-liberaal, repressief, racistisch, nationalistisch en patriarchaal programma. Men zegt op te komen voor de gewone man en vrouw, maar steunt vooral de werkgevers en hogere inkomensgroepen.

Rechtspopulistische leiders nemen vaak een wraakzuchtige protesthouding aan. Vanuit een zelf geschapen underdogpositie gaan ze dan te keer tegen een veronderstelde corrupte elite en overheidsbureaucratie. Maar ze behoren zelf ook tot de machthebbers en gebruiken arme “autochtone” stemmers om over hun ruggen meer invloed te krijgen.

De Partij Voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders en Trots op Neder-land (TON) van Rita Verdonk maken stemming tegen migranten, vluchtelingen en vooral moslims door hen te criminaliseren als “profiteurs”, “fraudeurs” en “terroristen” met “een achterlijke cultuur” die “de Nederlandse identiteit” zou ondermijnen. Meer nog dan de gevestigde partijen pleit men voor een verhevigde jacht op illegalen. De PVV wil daarbij een verbod op migratie van niet-westerse migranten naar Nederland en deportatie van “criminele” moslims, ook al hebben ze de Nederlandse nationaliteit. Ook wil de PVV grondwettelijke rechten, zoals de vrijheid van godsdienst, afschaffen voor moslims. Maar de partij wil ook het minimumloon afschaffen, sociale voorzieningen en verworvenheden afbreken, iedereen evenveel belasting laten betalen en de flexibilisering van de arbeid bevorderen. Hiermee maakt de PVV de armen armer en de rijken rijker. Ook de mogelijkheden voor het plegen van een abortus moeten volgens de partij sterk worden ingeperkt. Daarnaast streeft de partij naar een politie- en controlestaat waar het recht van de sterkste geldt.

Wilders doet alsof hij opkomt voor de rechten van vrouwen en  homo's. Hij zegt homohaat en geweld van moslimmannen tegen hun vrouwen te veroordelen, enkel en alleen om daarmee te kunnen scoren. De PVV zegt niets over het feit dat vrouwenmishandeling ook heel veel voorkomt in "autochtone" kringen, en afkeuring van homoseksualiteit ook in christelijke kringen nog steeds schering en inslag is. Noch in het publieke debat, noch in het PVV-partijprogramma wordt daar ook maar één woord aan gewijd.

Het is belangrijk dat links openlijk en principieel stelling nemen tegen homohaat, eerwraak, vrouwenbesnijdenis en religieus fundamentalisme. Niet met het doel om eenzijdig de islam aan te vallen, zoals de PVV, maar om de grote machtsverschillen tussen mannen en vrouwen te bestrijden en uiteindelijk op te heffen. Wie zwijgt over misstanden, oer-conservatieve en reactionaire denkbeelden, geeft rechtspopulisten volop de ruimte om het maatschappelijke debat daarover te sturen in de door hen gewenste richting. Links moet niet zwijgend toekijken, maar met een eigen analyse open en zelfverzekerd de strijd aangaan met het rechtspopulisme en andere conservatieve stromingen.

Doorbraak roept “allochtonen” en “autochtonen” dan ook op om samen te strijden voor een samenleving zonder racisme, nationalisme, seksisme en religieus fundamentalisme.

Deze tekst is afkomstig van de Doorbraakflyer over rechtspopulisme.