Hogere kosten bij verblijfsaanvragen extra drempel voor migranten

Verblijfsaanvragen worden fors duurder.
De legeskosten voor aanvragen om in Nederland te mogen werken, studeren of een gezin te vormen of te herenigen worden per 1 juli 2011 fors verhoogd. Ter rechtvaardiging van de maatregel stelt minister Gerd Leers van Asiel en Immigratie dat migranten meer moeten betalen om de kosten van de overheid te kunnen dekken. Maar het draait vooral om de verdere beheersing van de migratie.

Leers verhoogt de tarieven voor de diverse verblijfsaanvragen met bedragen tussen de 50 en 600 euro. Een verblijfsaanvraag wegens gezinsvorming of -hereniging gaat maar liefst 1.250 euro kosten (was: 830 euro). De kosten voor een aanvraag wegens arbeid worden bijna verdubbeld: van 331 euro naar 600 euro. Ook andere aanvragen worden flink duurder. Zo zet het kabinet een rem op ongewenste migratie. Voor bruikbare migranten maakt men echter een uitzondering. “Kennismigranten zijn uitgesloten van de verhoging, omdat het kabinet kennismigratie niet in de weg wil zitten.” Oftewel: voor andere vormen van migratie werpt men graag extra belemmeringen op.

De verhogingen gaan naar verwachting ongeveer 18 miljoen euro opleveren. Leers heeft aangekondigd dat hij de komende jaren “naar verdere kostendekkendheid gaat streven, en zich vooral zal inspannen om het kostenniveau van de IND naar beneden te brengen”. Migranten moeten op termijn dus nog meer gaan bijdragen aan de kosten van het migratiebeheersingsapparaat. In een motie van het PvdA-Kamerlid Hans Spekman en het ChristenUnie-Kamerlid Ed Anker werd een tijd geleden al verzocht om de tarieven voor verblijfsaanvragen over de hele linie juist met 10 procent te verlagen. Migrantenorganisaties pleiten al jarenlang voor legesverlagingen, ook in het geval van aanvragen van het Nederlanderschap. Hoe hoger de aanvraagkosten, hoe moeilijker het immers wordt om een verblijfsaanvraag in te dienen en verblijfsrecht te krijgen. Maar Leers heeft geen zin in verlaging van de tarieven, want dat “zou een flink tekort op de begroting betekenen”.

Harry Westerink