Kostendelersnorm in de bijstand behouden: ook veel oudere arbeidsmigranten in diepe armoede

Logo van de Bijstandsbond.
Logo van de Bijstandsbond.

De Centrale Raad van Beroep heeft in dertien rechtszaken uitspraak gedaan waarbij de kostendelersnorm in de bijstand in alle gevallen in stand wordt gelaten. De zaken waren aangebracht door diverse advocaten. De Centrale Raad verwijst naar de wet en de memorie van toelichting daarvan met onder meer het argument dat het sociale zekerheidsstelsel betaalbaar moet worden gehouden. De Centrale Raad stelt verder niet te mogen toetsen aan redelijkheid en billijkheid. Ofwel: de wet is de wet. Maar dat is helemaal niet waar. De Centrale Raad mag wel degelijk toetsen aan artikel 34 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De redelijkheidstoets zit in dat artikel verweven.

Het onderscheid tussen een kostendeler en het voeren van een gezamenlijke huishouding is door de uitspraken van de Centrale Raad vaag geworden. Advocaten hadden aangevoerd dat de kostendelersnorm toeziet op het kunnen delen van de kosten van bewoning. Nee, zegt de Centrale Raad, het ziet toe op alle algemene kosten van levensonderhoud. Daarmee is onduidelijk geworden wat het verschil is tussen het voeren van een gezamenlijke huishouding en het van toepassing zijn van de kostendelersnorm.

Via een petitie roept De Bijstandsbond op om de kostendelersnorm in de bijstand en andere uitkeringen voor iedereen volledig af te schaffen. Teken ook.

Juridisch gezien heeft de Centrale Raad zich op een hellend vlak begeven waarbij de rechten van bijstandsgerechtigden steeds verder worden uitgehold en de samenlevingsnorm steeds meer van toepassing wordt. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke huishouding, heeft de baanloze die nu door de kostendelersnorm twintig procent minder uitkering ontvangt, in sommige gevallen helemaal geen recht meer op een uitkering of alleen nog maar op een nog lagere uitkering dan hij al ontving. Helaas heeft de Centrale Raad nog geen uitleg gegeven over enkele belangrijke begrippen, zoals de kwestie wat onder een “commerciële” prijs moet worden verstaan bij onderhuur van een kamer. Wanneer er sprake is van commerciële onderhuur, is de kostendelersnorm niet van toepassing.

Arbeidsmigranten

Een groep die bijzonder zwaar wordt getroffen door de kostendelersnorm en waarbij de mensen in deze groep beneden het bestaansminimum kelderen, is de groep migranten die ouder zijn dan 65 jaar, die een onvolledige AOW, geen pensioen en een aanvullende AIO-uitkering hebben, en van wie het gezin in het land van herkomst woont. Deze mensen werden tot voor kort beschouwd als alleenstaande, waardoor ze recht hadden op een bestaansminimum van 70 procent van het minimumloon. Hun gezin in het land van herkomst heeft vaak geen eigen inkomen. Door een wetswijziging in de AOW, die bij de invoering weinig stof heeft doen opwaaien, worden deze migranten plotseling beschouwd als samenwonenden. Ook al leven ze duurzaam gescheiden van hun gezin in het land van herkomst.

Dat betekent dat niet de norm van 70 procent wordt gehanteerd bij de bepaling van de AIO-aanvulling, maar de norm van 50 procent. Velen gaan er daardoor sterk op achteruit of verliezen zelfs geheel de AIO-aanvulling. Al op 30 november 2012 hebben het Komitee Marokkaanse Arbeiders Amsterdam samen met de Marokkaanse Raad Oost, stichting Aknarij, SMN, Mobin en de Bijstandsbond een conferentie georganiseerd over het AOW-tekort van migranten met een AIO-aanvulling, waarbij de extreme armoede werd geïnventariseerd waarin mensen uit deze groep soms moeten leven. Samen met onder meer de FNV werden er rechtszaken gevoerd en werd er geprotesteerd bij de parlementaire politiek. Ook andere organisaties hebben door de jaren heen op deze problematiek gewezen.

Nu is dat zelfs tot staatssecretaris Jetta Klijnsma doorgedrongen, die mondjesmaat zeven miljoen euro heeft uitgetrokken om in de meest schrijnende gevallen de gemeente de mogelijkheid te geven om bijstand te verstrekken. Deze druppel op de gloeiende plaat zal de situatie niet veranderen. Want het beleid blijft in stand dat de betrokken groep migranten nog zwaarder door de kostendelersnorm wordt getroffen dan anderen.

Piet van der Lende