Klassejustitie in Zaanstad: apartheid in oude wijken

Het plan is discriminatie op grond van inkomen en opleiding ten voeten uit. Woningbedrijf Parteon zegt van niet, want het staat in de wet, dus kan het geen discriminatie zijn. Dat zegt veel over de wetten in dit land. Erger nog: feitelijk is dit nauwelijks verhuld racisme. Het is slechts een dun laagje vernis dat de schone schijn doet ophouden. In een artikel op de website Orkaan van 18 oktober 2017 stond nota bene openlijk en zonder schroom het college van B&W geciteerd: “Door vrijkomende woningen anders toe te wijzen wordt de bevolkingssamenstelling van de wijken stap voor stap veranderd.” Er wonen namelijk teveel Turken, Marokkanen en “overige niet-westerse allochtonen en westerse allochtonen”, zo valt er te lezen. En wie zijn in Poelenburg en Peldersveld verhoudingsgewijs de meeste huurders met dat lage inkomen en dat lage opleidingsniveau? Juist. De reeds op grond van hun afkomst gediscrimineerde vooral Turkse en Marokkaanse inwoners van wie de kinderen een lager schooladvies krijgen en de ouders uitsluiting op de arbeidsmarkt ondervinden. En zo krijgt Stef Blok zijn zin: de wet is de facto een apartheidswet, bedoeld om de buurt rijker en witter te maken, ofwel, in de woorden van de gemeente Zaanstad: “kansrijker”. Allicht treffen de regels die voorrang geven op sociale huurwoningen niet alleen bewoners met een niet-Nederlandse achtergrond. Dan zou het racisme teveel opvallen. Maar onderscheid op klasse is verweven met onderscheid op grond van afkomst. En dus is iedere wet die onderscheid maakt op klasse ook een racistische wet.

Joke Kaviaar in Klassejustitie in Zaanstad: apartheid in oude wijken (Jokekaviaar)