Teken de petitie tegen de oorlog in Soedan en steun het verzet tegen de militaire dictatuur in dat land!

Onlangs, op 15 april, is er in Soedan een intern militair conflict uitgebroken tussen de Sudan Armed Forces (SAF), onder leiding van Abdel-Fattah Al-Burhan, en de Janjaweed Rapid Support Forces (RSF), onder het commando van Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). Van dit gewapende conflict tussen de SAF en de RSF, waarbij al veel doden en gewonden zijn gevallen, is de Soedanese bevolking het slachtoffer. Internationaal groeit het verzet tegen deze ontluikende oorlog, ook in Nederland. Met een petitie roept de Soedanese diaspora in Europa de Europese Unie, de Europese beleidsmakers en de Europese bevolking op om in actie te komen en een einde te maken aan de oorlog. Onderteken ook de op 21 april opgestelde petitie en steun het verzet in Soedan en elders tegen de militaire dictatuur in dat land. Hieronder de integrale tekst die bij de petitie hoort, vertaald van het Engels naar het Nederlands.

Wij, de ondergetekenden, leden van de Soedanese diaspora in Europa, roepen de Europese Unie, de Europese beleidsmakers en de Europese civiele samenleving op om concrete en dringende maatregelen te nemen om onmiddellijk een einde te maken aan het dodelijke conflict in Soedan, dat in de ochtend van 15 april 2023 is begonnen in de hoofdstad Khartoem, in El-Fasher in de westelijke regio Darfur en in Meroe in de noordelijke deelstaat. Het conflict verwoest het land en heeft zich inmiddels uitgebreid naar andere gebieden. Elke minuut die we verliezen zonder actie te ondernemen, duwt Soedan naar het punt waar geen terugkeer mogelijk is.

Het conflict is het resultaat van een bloedige strijd om macht en middelen tussen twee entiteiten: de Soedanese strijdkrachten (SAF), onder leiding van Abdel-Fatah Al-Burhan, en de milities van de Janjaweed Rapid Support Forces (RSF), onder leiding van Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). Deze entiteiten zijn beide betrokken bij oorlogsmisdaden en het doden van demonstranten in Soedan; zij worden gesteund door machten uit de ruimere regio en daarbuiten, waaronder, maar niet uitsluitend, Rusland, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Haftar in Libië, die er reeds lang naar streven om hun eigen economische en geostrategische belangen in Soedan te bevorderen.

Bij de strijd zijn niet alleen het leger en de RSF betrokken, die op 25 oktober 2021 tijdens een staatsgreep gezamenlijk de macht hebben gegrepen, maar ook diverse “schaduwbataljons” en elementen van het veiligheidsapparaat van voormalig dictator Omar Al-Bashir, die in 2019 door de volksopstand ten val werd gebracht en die door het Internationaal Strafhof wordt gezocht wegens genocide en oorlogsmisdaden. Het is een contrarevolutionaire zet om chaos en verdeeldheid te zaaien, allemaal in een poging om weer aan de macht te komen en de democratische vlam die in Sudan brandt te doven.

Nu we de zevende dag van het conflict ingaan, kan de situatie alleen maar als catastrofaal worden omschreven. De meeste zware gevechten vinden plaats in dichtbevolkte woonwijken in de hoofdstad Khartoem, en in steden die al verwoest zijn door tientallen jaren genocidale oorlog – Elfasher, Nyala en Jenaina in Darfur, en Kadugli en El-Obeid in de Kordofans. De strijdende partijen hebben de straten veranderd in moordzones. Vandaag, 21 april 2023, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie dat ten minste 413 mensen zijn gedood en 3551 anderen gewond zijn geraakt in het conflict. Deze aantallen stijgen met het uur en geven niet het werkelijke aantal gewonden en doden weer, dat waarschijnlijk veel hoger ligt. Volgens ooggetuigen liggen er in sommige gebieden lijken langs de weg, en veel gewonden hebben de medische voorzieningen niet kunnen bereiken.

De geweldscampagne, die voornamelijk wordt gevoerd door het uitwisselen van geweer- en artillerievuur, omvat ook luchtbombardementen door het leger op concentratiepunten van de RSF, en een dodelijke strijd om de controle over strategische infrastructuur. Er worden lichte en zware wapens gebruikt, waaronder raketgranaten (RPG’s) en luchtdoelraketten. Burgers die proberen te vluchten naar veiliger gebieden zijn aangevallen. Omdat de strijd plaatsvindt in dichtbevolkte woongebieden, is de omvang van de schade verwoestend: huizen, scholen, wegen, medische voorzieningen en voertuigen die mensen vervoeren die proberen te vluchten of voedsel en water proberen te bemachtigen, zijn getroffen. Velen, waaronder ouderen en schoolkinderen, zijn gestrand. Er zijn kritieke tekorten aan water en voedsel. In eigen land ontheemde personen zijn bijzonder kwetsbaar, en door het conflict worden nog meer mensen ontheemd.

Terwijl medisch personeel en andere medewerkers heroïsche pogingen doen om te voorzien in essentiële behoeften, bevinden zij zich, net als de patiënten, in een onmogelijke en onhoudbare situatie. De Soedanese artsenbond meldde vanmorgen dat ten minste 9 ziekenhuizen zijn getroffen en 19 onder dwang zijn geëvacueerd. Ziekenhuizen en andere medische faciliteiten, die toch al chronisch onderbezet zijn, zitten zonder medische voorraden, elektriciteit of water of kampen met kritieke tekorten, waardoor veel ziekenhuizen hun deuren moeten sluiten of op een klein deel van hun capaciteit moeten werken. Sommige ziekenhuizen zijn gedwongen om ernstig zieke patiënten, zoals degenen die nierdialyse moeten ondergaan, op lukrake wijze te evacueren. Soldaten zijn ziekenhuizen binnengedrongen en hebben patiënten en personeel geterroriseerd. Ook ambulances zijn aangevallen.

Ook elektriciteitscentrales en andere belangrijke structuren zijn beschadigd, en de werknemers die er werken, kunnen die niet veilig bereiken. Daardoor heeft een groot deel van de bevolking te maken met onderbrekingen of volledige uitval van elektriciteit, internet en, wat het belangrijkst is, watervoorziening. Sommige RSF-soldaten hebben ook huizen en voertuigen van burgers aangevallen, op zoek naar proviand, en terroriseren daarbij gezinnen.

Op 18 april 2023 vernamen wij dat de regering van Griekenland, een EU-lidstaat, de beweringen van de oppositie heeft bevestigd dat zij de uitvoer van Predator-spionagesoftware naar Soedan heeft toegestaan. Hemedti heeft na de staatsgreep van 25 oktober 2021 ook beweerd dat zijn troepen samenwerken met een andere EU-lidstaat, Italië, op het gebied van migratiebeheersing. Dit zijn slechts twee voorbeelden van hoe Europese landen blijven bijdragen aan de militarisering van het land.

Wij roepen de EU, de Europese wetgevers en de Europese civiele samenleving, waaronder het Rode Kruis, op om alle mazen in de steun aan de oorlog in Soedan te dichten, en zich volledig in te zetten voor een onmiddellijke beëindiging van de gevechten. Wij roepen op tot volledige handhaving van de bepalingen van het Verdrag van Genève, met inbegrip van de onmiddellijke instelling van humanitaire corridors en veilige routes binnen en vanuit de gevechtszones. De aanvallen op alle medische voorzieningen moeten onmiddellijk ophouden, evenals het plunderen en terroriseren van de bevolking. Speciale zorg moet worden besteed aan de getroffen delen van Darfur, waar de bevolking al in een uiterst precaire situatie verkeert na decennia van oorlog en verwaarlozing. We moeten ook een scenario vermijden waarbij de RSF zich uit Khartoem terugtrekt maar de strijd zich in Darfur concentreert. Er is dringend behoefte aan logistieke trajecten voor de levering van broodnodig materiaal, met name traumakits, levensreddende medicijnen en noodvoedsel. Bureaucratische belemmeringen voor die hulp moeten zoveel mogelijk worden opgeheven. Wij herhalen dat elke minuut dat beleidsmakers en maatschappelijke organisaties wachten zonder doortastend op te treden, Soedan verder naar de rand van de afgrond duwt. De gevolgen, niet alleen voor Soedan maar voor de hele regio, zijn onvoorstelbaar.

Terwijl wij aandringen op beëindiging van de gevechten, veilige routes en humanitaire hulp, dringen wij er ook op aan dat u zich volledig en ondubbelzinnig uitspreekt voor de voornaamste eis van de revolutionaire beweging van Soedan: de onmiddellijke en volledige overdracht van de macht aan civiele, democratische krachten. Al vier jaar lang organiseert en protesteert de Soedanese bevolking geweldloos voor deze eis. Honderden jongeren en anderen hebben hun leven verloren toen zij hierom vroegen, bijvoorbeeld bij het bloedbad van 3 juni 2019 in Khartoem, waarbij zowel het leger als de RSF betrokken waren, en duizenden anderen sinds het begin van de militaire dictatuur in 1989. Civiele controle, samen met de ontbinding van milities zoals de RSF, de verwijdering van Al-Burhan en andere militaire leiders uit de macht, en de depolitisering en volledige herstructurering van het leger zijn cruciaal als we voor eens en altijd een einde willen maken aan alle oorlog in Soedan.

Wij, ondergetekenden, bevestigen de oproep die de Soedanezen op straat deden na de staatsgreep van 25 oktober 2021 door Al-Burhan en Hemeti: “De militairen naar de kazernes en de RSF ontbonden!”.

Genoeg met het vertroetelen van de militairen en de milities. Genoeg met het toestaan dat buitenlandse belangen degenen met wapens tegen de Soedanese bevolking steunen. Genoeg met de slappe onderhandelingen en halve oplossingen. Genoeg uitstel om Bashir en andere gezochte personen uit te leveren aan het Internationaal Strafhof. De Soedanese bevolking heeft genoeg geleden en genoeg levens opgeofferd in het verzet tegen de dictatuur, met weinig steun van de wereldgemeenschap.

Om het nog eens te herhalen, roepen wij de EU, de Europese beleidsmakers en het Europees civiele samenleving op om onmiddellijk:

  • Zich volledig in te zetten voor de beëindiging van de gevechten in Soedan;
  • De Verdragen van Genève te handhaven en onmiddellijk humanitaire corridors en veilige routes in te stellen;
  • Alle mazen in de steun aan de strijdende partijen te dichten;
  • Te lobbyen bij de landen en entiteiten die de strijdende partijen steunen, waarvan vele bondgenoten zijn of zaken doen met de EU, om alle materiële, financiële en militaire steun, inmenging of interventie stop te zetten;
  • Wapenverboden op te leggen en de wapenstromen naar het land te onderbreken, en sancties op te leggen aan leidende figuren die bij het geweld betrokken zijn;
  • Luid en ondubbelzinnig te bevestigen dat zij zich inzetten voor de Soedanese eis van volledige machtsoverdracht aan de bevolking;
  • Druk uit te oefenen op de RSF en het leger om zich te houden aan de internationale mensenrechten en humanitaire wetgeving en praktijken;

Verder roepen wij op tot:

  • De uitlevering van Al-Bashir en anderen die door het Internationale Strafhof worden gezocht;
  • De oprichting van een onafhankelijke onderzoekscommissie naar de gebeurtenissen vanaf 15 april 2023 en daarna;
  • Een volledige machtsoverdracht aan de bevolking, een volledige herstructurering van het leger en de ontbinding van de RSF en andere milities.

Je kunt de petitie hier tekenen.

Harry Westerink