FNV-top koerst af op het volgende slappe polderakkoord

In het nieuwe advies “Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving” trekt de SER aan de bel over een aantal grote structurele problemen die door een nieuw kabinet aangepakt zouden moeten worden. Decennia van neo-liberale afbraak, van pro-rijkenbeleid en van flexibilisering hebben voor grote problemen gezorgd. En die problemen zijn nu dusdanig dat niet alleen de mensen die er direct door worden getroffen, maar indirect ook het grote kapitaal er last van krijgt. Zo vreest de SER dat de woningnood en de torenhoge huizenprijzen een negatief effect hebben op de mobiliteit op de arbeidsmarkt. Als het vinden van een woning in de buurt van een toekomstige baan immers heel moeilijk of onmogelijk is, dan kan dat voor problemen zorgen voor werkgevers. Die zullen dan mogelijk een hoger loon moeten bieden om personeel te kunnen werven. Ook maakt de SER zich zorgen over het feit dat veel jongeren het stichten van een gezin uitstellen. Een eigen huis en een vaste baan zijn voor velen onbereikbaar geworden. Dat jongeren als gevolg van deze ontwikkelingen later aan kinderen beginnen, is een probleem aan het worden voor het kapitaal, dat immers drijft op de uitbuiting van arbeidskrachten. Voor het kapitalistische systeem als geheel is het namelijk noodzakelijk dat er sociale reproductie plaatsvindt. Dat wil onder andere zeggen dat er een nieuwe generatie arbeiders moet opgroeien, opgevoed en opgeleid moet worden. Als minder werkenden het zich kunnen veroorloven om een gezin te stichten, dan zou er op langere termijn zo maar eens een tekort aan arbeidskrachten kunnen ontstaan. En dat kan grote gevolgen hebben, want hoe krapper het aanbod, des te meer werkenden eisen kunnen stellen aan hun werkgever. Voor je het weet willen ze een beter loon en meer sociale rechten en dan komt het “verdienvermogen” van de Nederlandse economie in het geding. Andere problemen die de SER aankaart, zijn bijvoorbeeld de oplopende kosten en teruglopende kwaliteit van het onderwijs, wat ervoor zorgt dat minder jongeren gaan studeren of een Master gaan doen. De lange wachtlijsten in de zorg zijn een probleem, omdat mensen die ziek worden daardoor langer dan nodig in de ziektewet zitten. Tot slot leidt de neo-liberale kaalslag bij publieke uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, het UWV en de gemeenten ertoe dat de dienstverlening aan bedrijven ook in de problemen komt. Wat opvalt aan de problemen die de SER aankaart, is dat ze allemaal voortkomen uit het grote succes van het neo-liberale project dat de SER altijd heeft gesteund. Dat beleid is altijd aangejaagd door kapitalisten, omdat het in hun individuele belang was. De enorm ontwrichtende maatschappelijke gevolgen van dit beleid leveren nu echter problemen op voor het kapitaal als geheel.

Jeroen van der Starre in FNV-top koerst af op het volgende slappe polderakkoord (Socialisme.nu)