Gemeente Leiden, stop met de promotie van het Zwarte Piet-racisme!

Zwarte Piet is racisme.
Zwarte Piet is racisme.

Onlangs heeft de actiegroep No More Blackface Leiden per brief aan het college van B&W van de gemeente Leiden gevraagd om te stoppen met de promotie van het Zwarte Piet-racisme. “We roepen burgemeester Henri Lenferink hierin op om niet meer deel te nemen aan de Leidse intocht (zolang daar Zwarte Pieten in meelopen), en om geen blackface te subsidiëren in Leiden”, aldus de actiegroep. “De gemeente financiert, direct of indirect, de Leidse intocht en het Huis van Sinterklaas, waar de twee weken na de intocht Zwarte Pieten rondlopen en kinderen hun ‘Pietendiploma’ kunnen halen. Daarnaast meert ook de pakjesboot, inclusief blackface-Pieten, dit jaar aan in Leiden.” Verder heeft de actiegroep, waar ook Doorbraak aan meedoet, de gemeenteraadsleden verzocht om de strijd tegen Zwarte Piet te ondersteunen. Hieronder de integrale tekst van de brieven aan het college en aan de raadsleden.

In 2016 protesteerde de actiegroep Stop Zwarte Piet Leiden tijdens de lokale Leidse intocht tegen de aanwezigheid van de Zwarte Piet-figuur. Toen bleken er zelfs Zwarte Pieten rond te lopen met mensenbotjes in hun kroespruik. Doorbraak diende indertijd bij de gemeente Leiden bovendien een klacht in over de betrokkenheid van de gemeente bij het Zwarte Piet-racisme. Activisten tegen Zwarte Piet eisten dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid zou nemen en de Zwarte Piet-figuur zou verwijderen uit de intocht en uit het Huis van Sinterklaas. Daarop is van de kant van de gemeente geen enkele reactie gekomen. De nieuwe brief dient er dan ook toe om de druk op het gemeentebestuur op te voeren.

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden,

Wij schrijven u naar aanleiding van de lokale intocht van Sinterklaas in Leiden. Wij zijn een groep Leidenaren, individuen en organisaties, die met elkaar om de tafel zijn gaan zitten omdat we niet nóg een jaar geconfronteerd willen worden met racisme in het Sinterklaasfeest.

Tot nu toe vindt de Leidse intocht elk jaar plaats met Zwarte Pieten. Ook in het Huis van Sinterklaas, in De Waag, zijn Zwarte Pieten aanwezig. De Zwarte Piet-figuur is een racistische karikatuur van mensen van Afrikaanse herkomst. Zoals u weet, moet racisme worden uitgebannen. Als inwoners van Leiden willen wij niet worden blootgesteld aan de Zwarte Piet-figuur. Wij willen niet geconfronteerd worden met deze negatieve stereotypering van mensen van Afrikaanse herkomst. Wij verzoeken u om uw verantwoordelijkheid te nemen en ervoor zorg te dragen dat de intocht van Sinterklaas vrij is van racistische uitingen. Wij vragen u dan ook om al die stappen te nemen die nodig zijn om de racistische Zwarte Piet-figuur in zijn geheel en voorgoed uit de jaarlijkse intocht te laten verwijderen.

In 2015 heeft het Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) van de Verenigde Naties een dringend beroep gedaan op de Nederlandse overheid om het Zwarte Piet-racisme uit te bannen. “Zelfs een diepgewortelde traditie rechtvaardigt geen discriminatie en stereotypering”, aldus het CERD. “De overheid moet actief bevorderen dat die kenmerken van Zwarte Piet worden verwijderd die negatieve stereotypen weergeven en door veel mensen van Afrikaanse origine worden beschouwd als een overblijfsel van de slavernij.”

De gemeente Leiden maakt deel uit van de Nederlandse overheid. Het CERD-comité heeft u dus rechtstreeks aangesproken. Toch heeft u het Zwarte Piet-racisme nog steeds niet uitgebannen. Sterker nog, u houdt het op minstens twee manieren in stand. Ten eerste financiert u via subsidie de jaarlijkse intocht van Sinterklaas met Zwarte Pieten. U maakt daarmee het Zwarte Piet-racisme elk jaar mede mogelijk. Ten tweede legitimeert u het Zwarte Piet-racisme door de aanwezigheid van burgemeester Henri Lenferink bij de jaarlijkse intocht. De burgemeester treedt daarbij nadrukkelijk op als vertegenwoordiger van de gemeente. Hij handelt dus als bestuursorgaan. En als bestuursorgaan kan hij verantwoordelijk worden gesteld voor het legitimeren van het Zwarte Piet-racisme.

Nationaal en internationaal neemt de kritiek op de Zwarte Piet-figuur steeds meer toe. Naast het VN-comité hebben ook de Amsterdamse rechtbank, het College voor de Rechten van de Mens en de Kinderombudsman verklaard dat Zwarte Piet racistische aspecten heeft. Meer dan 100 BN-ers (Bekende Nederlanders) en vele anderen hebben zich uitgesproken tegen Zwarte Piet. In diverse steden hebben basisscholen de Zwarte Piet-figuur afgeschaft of gaan ze die figuur afschaffen.

Gezien deze diepgaande maatschappelijke veranderingen wordt het hoog tijd dat ook de gemeente Leiden stappen gaat ondernemen tegen het Zwarte Piet-racisme. Wij verzoeken daarom burgemeester Lenferink om niet langer meer deel te nemen aan de jaarlijkse intocht van Sinterklaas, zolang die intocht vergezeld gaat van Zwarte Pieten. En wij verzoeken de gemeente Leiden om geen subsidie meer te verstrekken ter financiering van de intocht en van het Huis van Sinterklaas, zolang daar Zwarte Pieten bij aanwezig zijn.

Wij hopen dat u gehoor geeft aan beide verzoeken, zodat wij met elkaar een Sinterklaas-traditie kunnen gaan opbouwen zonder racisme, een traditie die gevierd kan worden door alle inwoners van de gemeente Leiden. Graag ontvangen wij binnen een week antwoord op deze brief.

Geacht raadslid van de gemeente Leiden,

Wij schrijven u naar aanleiding van de lokale intocht van Sinterklaas in Leiden. Wij zijn een groep Leidenaren, individuen en organisaties, die met elkaar om de tafel zijn gaan zitten omdat we niet nóg een jaar geconfronteerd willen worden met racisme in het Sinterklaasfeest.

Wij hebben daarom een brief aan het College van Burgemeester en wethouders gestuurd, die in de bijlage te vinden is. In die brief vragen wij of de gemeente wil stoppen met het faciliteren van het Zwarte Piet-racisme in Leiden. De burgemeester zou niet aan een intocht deel moeten nemen waar de racistische karikatuur Zwarte Piet onderdeel van is, en de gemeente zou geen financiële steun moeten geven aan het Leidse intochtcomité, zolang Zwarte Pieten onderdeel uitmaken van de Leidse intocht.

Ook aan u, als gemeenteraadsleden, hebben wij een aantal vragen.
1. Bent u het met ons eens dat Zwarte Piet moet verdwijnen?
2. Bent u bereid om ons verzoek aan de burgemeester in de gemeenteraad te ondersteunen, of op andere manieren te werken aan het verdwijnen van Zwarte Piet?

Wij horen graag zo snel mogelijk van u.

Harry Westerink