BBB Friesland roept anti-racisten in het Fries op om naar Dokkum te komen zaterdag

Kommende sneon is in protest tsjin Swarte Pyt, in rassistysk stereotypiske byld fan ‘swarte’ minsken dy’t troch it kolonialstysk ferlinne is hingjen bliuwn. Bed, bad en brochje fryslan sympatiseart mei de aktivisten om’t der net genoch oandacht jun wurd oan foaroardielen sa as butenlander haat en sa fierder. It lyket no sa dat de fryske mienskip har regionalisme misbrukt om net iepen te stean foar in dialooch oer daagliks rassisme en it tsjin gean hjir fan. De hjoed deistige argewaasje oer it Sinterklaasfeest is in foarbyld hjir fan. Yn 2009 is der yn Ljouwert iens ien kear iepenbier it slafernij ferlinne betocht. It wurd tiid om hjir opnij aandacht oan te jaan. Wy meitsje us soarchen oer de feiligens fan de aktivisten tsjin Zwarte Pyt en roppe op elk anti-rassist oanwezigens te wezen.

Aanstaande zaterdag is er een protest tegen Zwarte Piet, een racistisch stereotypisch beeld van ‘zwarte’ mensen die door het kolonialistisch verleden is overgebleven. Bed, bad en brood Friesland sympathiseert met de activisten omdat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan vooroordelen zoals buitenlander haat enz. De indruk ontstaat dat de Friese gemeenschap haar regionale identiteit misbruikt om niet open te staan voor een dialoog over dagelijks racisme en het bestrijden hiervan. De huidige ophef over het Sinterklaasfeest is een voorbeeld hiervan. In 2009 is in Leeuwarden een keer openbaar de slavernij herdacht. Het wordt tijd om hier opnieuw aandacht aan te besteden. We maken ons zorgen over de veiligheid van de activisten tegen Zwarte Piet en doen een oproep aan elke anti-racist om aanwezig te zijn.

@bbbfrl ‘it frysk sil bliuwe seit Ate, at elkenien it skriuwe kin en prate’

BBB Friesland op Twitter.