Eerste Amsterdamse bijeenkomst van de #Samenvoor14-campagne levert veel actievoorstellen op

Gisteravond vond de eerste Amsterdamse actiebijeenkomst plaats van de nieuwe beweging #Samenvoor14, die streeft naar een minimumloon van 14 euro per uur. Er waren 25 mensen aanwezig, onder wie twee vertegenwoordigers uit Haarlem. Ook in die stad wordt binnenkort een eerste actiebijeenkomst georganiseerd om een lokale groep op te zetten. Een verslag van de Amsterdamse bijeenkomst.

Een van de FNV-organizers van de minimumlooncampagne begon gisteravond met een inleiding. De beweging #Samenvoor14 wil meer zijn dan alleen een campagne voor verhoging van het wettelijk minimumloon, zo werd uit die inleiding duidelijk. De campagne gaat erover dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. In wat voor Nederland willen wij leven? Hoe gaan de mensen met elkaar om? Een belangrijk begrip daarbij is solidariteit. Wij willen een solidaire samenleving. Waarom is het nodig dat mensen achterblijven? Waarom moeten migranten zichzelf bijvoorbeeld constant bewijzen en anderen niet? Dat is helemaal niet nodig. Iedereen hoort erbij. Om een solidaire samenleving te bereiken zijn drie dingen belangrijk, namelijk bestrijden van armoede (armoede leidt tot sociale uitsluiting), bestrijden van racisme (dat mensen uitsluit) en ten slotte streven naar gelijkheid van mannen en vrouwen (feminisme). Er werd vervolgens nog verder doorgepraat over armoede en hoe de aanwezigen dat dagelijks ervaren.

In de loop van de inleiding bleek dat de campagne vooral gericht zou zijn op de politiek: politieke partijen ervan overtuigen dat het wettelijk minimumloon 14 euro moet worden. Later kwam de doelstelling naar voren dat in verband met de verkiezingen in 2021 op 1 januari 2021 vijfduizend activisten klaar moeten staan om met de kiezers te gaan praten om te stemmen op een politieke partij die de 14 euro-eis in haar programma heeft staan. In Amsterdam zouden we ons kunnen richten op de gemeenteraad, om de gemeente zover te krijgen dat men onze eisen steunt.

Lobbyen of actievoeren?

Maar sommige aanwezigen hekelden deze doelstelling, die ze als “parlementaristisch” betitelden. We moeten niet alleen lobbyen, maar ook actie voeren. We kunnen de mensen die beslissen op vele manieren onder druk zetten. Het initiatief van de beweging kan bijvoorbeeld aanleiding zijn om actie te gaan voeren bij bedrijven, waar mensen worden uitgebuit. We moeten kaderleden erbij betrekken die in bedrijven rondlopen en die ook druk kunnen uitoefenen. We moeten een actieperspectief ontwikkelen waarin mensen elkaar treffen in de bedrijven, in de buurten, bij de voedselbank. Lobbyen is daar maar een afgeleide van. Het moet niet alleen gaan om de verkiezingen.

De conclusie werd getrokken dat de slogan “Samen voor 14” in principe een eenvoudige en krachtige leus is die veel mensen kan verenigen. We moeten het initiatief van de FNV omarmen, omdat dit kansen biedt om samen met de organizers van de FNV en anderen van de vakbond een coalitie te smeden die veel kracht kan ontwikkelen en een beweging kan opbouwen. Als sommigen zich willen richten op een parlementaristische insteek, dan doen ze dat maar. Het unieke van het initiatief is juist, zo werd aangegeven, dat vanuit de aanwezigen in de zaal actievoorstellen gedaan kunnen worden en dat er in de beweging veel ruimte is voor onze initiatieven. Laten we daar gebruik van maken. Misschien komt er dan een dynamiek op gang die de beweging, die meer is dan alleen de 14 euro-eis en ook een streven inhoudt naar een andere samenleving, tot een succes kan maken. Die beweging kan dan ook na 2021 van betekenis zijn.

Actievoorstellen

Vervolgens inventariseerden de aanwezigen de actievoorstellen:

1. In Amsterdam-Noord in de Van der Pek-buurt gaan activisten op zaterdag 19 oktober de straat op, onder andere op de markt, om handtekeningen op te halen en mensen te informeren over de campagne. Men begint om 11:00 uur. Voorafgaand aan de actie wordt een lunch verzorgd in het nabijgelegen buurthuis.

2. Een postbezorger gaat op 25 oktober een “postcafé” organiseren, waar postbodes elkaar kunnen ontmoeten.

3. De GroenLinkse jongerenorganisatie Dwars gaat in gesprek met jongerenorganisaties van andere politieke partijen om te praten over de eis van 14 euro.

4. In Nieuw West wordt een Platform tegen Armoede opgericht waarbij diverse organisaties die nu nog op kleine eilandjes opereren, samen actie gaan voeren in het kader van de #Samenvoor14-campagne.

5. Er komt een “#Samenvoor14-café” in gemeenschapscentrum Ru Paré, waarbij we bijvoorbeeld eens in de twee maanden samen borrelen, met daaraan gekoppeld het initiatief tot de oprichting van een actieparlement.

6. Een van de aanwezigen gaat bij de wijkorganisaties in de stad inventariseren wat zij voor de beweging kunnen en willen leveren en wat ze daarvoor nodig hebben.

7. De Bijstandsbond organiseert in november diverse bijeenkomsten over minimabeleid, kwijtschelding van belastingen en oudere migranten en armoede. Daarbij wordt plaats ingeruimd voor de #Samenvoor14-campagne.

8. Belangenbehartigingsorganisatie Cliëntenbelang heeft een radioprogramma op Salto, getiteld “Radiosignaal”. Van dat radioprogramma kan gebruik worden gemaakt om de beweging meer bekendheid te geven.

We hebben vervolgens gediscussieerd over het feit dat die verschillende initiatieven niet erg samenhangen. Moeten we in december niet een gezamenlijke actie doen? We kwamen erop uit om bij de Miljonairsfair een “walk of shame” te organiseren om de grote kloof tussen arm en rijk aan de kaak te stellen en meer bekendheid te geven aan de #Samenvoor14-campagne. We hebben al een groot 14-beeld dat we daar kunnen neerzetten. Het mooiste zou zijn als we daar met enkele honderden mensen langs de rode loper zouden staan om de miljonairs te begroeten. Op dinsdagavond 22 oktober is daarover in Ru Paré een eerste actiebijeenkomst, om 18:00 uur eerst een hapje eten en daarna de bijeenkomst.

Op 17 oktober is het wereldarmoededag. Dan is er nog een andere bijeenkomst in Ru Paré van organisaties die zich met de armoedeproblematiek bezighouden en die een gezamenlijke verklaring hebben opgesteld met 4 eisen. Daar kunnen we ook aandacht besteden aan de #Samenvoor14-campagne en later kunnen we de verklaring van de organisaties misschien inbrengen in de beweging.

Piet van der Lende

(Dit artikel verscheen eerder op de website van de Bijstandsbond)