Laat de gemeente Leiden weten dat 50 procent Zwarte Pieten 100 procent racisme is!

Tijdens de Leidse intocht vorig jaar, hing er een spandoek aan de gevel van Hudson's Bay.
Tijdens de Leidse intocht vorig jaar hing er een spandoek aan de gevel van Hudson’s Bay.

Net als vorig jaar heeft de actiegroep No More Blackface Leiden onlangs per brief aan het college van B&W gevraagd om per direct te stoppen met de promotie van het Zwarte Piet-racisme. “Mede naar aanleiding van onze kritiek op de Zwarte Piet-figuur is in Leiden enige tijd geleden besloten om het Zwarte Piet-racisme geleidelijk af te bouwen. Volgens dit afbouwproces zal tijdens de komende lokale Sinterklaasintocht, op zaterdag 24 november, 50 procent van de Pieten bestaan uit traditionele Zwarte Pieten. Wij willen u erop wijzen dat 50 procent Zwarte Pieten nog steeds 100 procent racisme is”, schrijft de actiegroep.

De brief van de actiegroep vervolgt met: “Wij hebben begrepen dat de andere 50 procent van de Pieten bij de intocht in 2018 bestaat uit Schoorsteen- of Roetveegpieten. De Roetveegpieten bij de intocht van 2017 leken sterk op de Zwarte Piet-figuur. Als de Roetveegpieten in deze vorm terugkeren bij de intocht in 2018, dan zullen wij moeten vaststellen dat deze intocht opnieuw voor 100 procent blackface-Pieten bevat.” Verder heeft No More Blackface Leiden, waar ook Doorbraak-activisten aan meedoen, de gemeenteraadsleden verzocht om de strijd tegen Zwarte Piet te ondersteunen. Hieronder de integrale tekst van twee open brieven naar het college en de gemeenteraad. Doorbraak roept iedereen op om deze brieven, of een andere versie ervan, ook naar het college en de gemeenteraad te sturen.

In 2016 protesteerde de actiegroep Stop Zwarte Piet Leiden tijdens de lokale Leidse intocht tegen de aanwezigheid van de Zwarte Piet-figuur. Toen bleken er zelfs Zwarte Pieten rond te lopen met mensenbotjes in hun kroespruik. Doorbraak diende indertijd bij de gemeente Leiden bovendien een klacht in over de betrokkenheid van de gemeente bij het Zwarte Piet-racisme. Activisten tegen Zwarte Piet eisten dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid zou nemen en de Zwarte Piet-figuur zou verwijderen uit de intocht en uit het Huis van Sinterklaas. Daarop kwam van de kant van de gemeente geen enkele reactie.

In 2017 vroeg No More Blackface Leiden aan de gemeente om per direct te stoppen met de promotie van het Zwarte Piet-racisme. Sinterklaas ging in Leiden warempel zelf ook actie voeren om te voorkomen dat hij omringd zou blijven door Zwarte Pieten. Hij rapte tegen wethouder Robert Strijk en sprak in bij de gemeenteraad. Bovendien voerden activisten tegen Zwarte Piet diverse spandoekacties uit. Ze bevestigden een tien meter breed spandoek met de tekst “Zwarte Piet snel weg!” aan het viaduct van de N206 over de A4. En ze protesteerden tijdens de lokale Sinterklaasintocht via twee grote spandoeken met de tekst “Zwarte Piet niet!” tegen de aanwezigheid van Zwarte Pieten bij die intocht.

Al deze acties hebben tot succes geleid, zo bleek in het voorjaar van 2018. Toen werd namelijk bekend dat de Zwarte Piet-figuur in 2019 helemaal uit de Leidse intocht gaat verdwijnen. Die overwinning heeft wel een nare bijsmaak, want de Pieten in de intocht van 2018 zullen voor 50 procent nog steeds uit traditionele Zwarte Pieten bestaan.

Harry Westerink

Je kunt de onderstaande brieven mailen naar het Leidse college van B&W en naar de Leidse gemeenteraadsleden. De eerste brief is gericht aan B&W, de tweede aan de raadsleden.

Ik schrijf u naar aanleiding van de intocht van Sinterklaas in Leiden op zaterdag 24 november 2018. Ik wil niet nóg een jaar worden geconfronteerd met racisme in het Sinterklaasfeest. In 2016 en 2017 hebben velen u ook al opgeroepen om te stoppen met de racistische karikatuur Zwarte Piet.

In Leiden is enige tijd geleden besloten om het Zwarte Piet-racisme geleidelijk af te bouwen. Volgens dit afbouwproces zal op de komende lokale Sinterklaasintocht 50 procent van de Pieten bestaan uit traditionele Zwarte Pieten. Ik wil u erop wijzen dat 50 procent Zwarte Pieten nog steeds 100 procent racisme is.

Ik heb begrepen dat de andere 50 procent van de Pieten bij de intocht in 2018 bestaat uit Schoorsteen- of Roetveegpieten. De Roetveegpieten bij de intocht van 2017 leken sterk op de Zwarte Piet-figuur. Als de Roetveegpieten in deze vorm terugkeren bij de intocht in 2018, dan zal ik moeten vaststellen dat deze intocht opnieuw voor 100 procent blackface-Pieten bevat.

De Zwarte Piet-figuur is een racistische karikatuur van mensen van Afrikaanse herkomst. Zoals u weet, moet racisme worden uitgebannen. Ik wil niet worden blootgesteld aan de Zwarte Piet-figuur. Ik wil niet worden geconfronteerd met deze negatieve stereotypering van mensen van Afrikaanse herkomst. Door akkoord te gaan met 50 procent Zwarte Pieten tijdens de komende Leidse intocht maakt u zich mede schuldig aan het laten voortbestaan van deze karikatuur en daarmee schuldig aan het laten voortwoekeren van racisme. Ik verzoek u dan ook om uw verantwoordelijkheid te nemen en ervoor zorg te dragen dat de komende Sinterklaasintocht en alle toekomstige intochten vrij zijn van racistische uitingen.

In 2015 heeft het Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) van de Verenigde Naties een dringend beroep gedaan op de Nederlandse overheid om het Zwarte Piet-racisme uit te bannen. “Zelfs een diepgewortelde traditie rechtvaardigt geen discriminatie en stereotypering”, aldus het CERD. “De overheid moet actief bevorderen dat die kenmerken van Zwarte Piet worden verwijderd die negatieve stereotypen weergeven en door veel mensen van Afrikaanse origine worden beschouwd als een overblijfsel van de slavernij.”

De gemeente Leiden maakt deel uit van de Nederlandse overheid. Het CERD-comité heeft u dus rechtstreeks aangesproken. Toch heeft u het Zwarte Piet-racisme in 2018 nog steeds niet uitgebannen. Sterker nog, u houdt het op minstens twee manieren in stand. Ten eerste financiert u via subsidie direct of indirect ook dit jaar weer de jaarlijkse intocht van Sinterklaas met (50 procent) Zwarte Pieten. U maakt daarmee het Zwarte Piet-racisme ook in 2018 mede mogelijk. Ten tweede legitimeert u het Zwarte Piet-racisme door de aanwezigheid van burgemeester Henri Lenferink en/of andere leden van het College van B&W bij de komende intocht. De burgemeester treedt daarbij nadrukkelijk op als vertegenwoordiger van de gemeente. Hij handelt dus als bestuursorgaan. En als bestuursorgaan kan hij verantwoordelijk worden gesteld voor het legitimeren van het Zwarte Piet-racisme. Of zal burgemeester Lenferink dit jaar maar voor 50 procent aanwezig zijn tijdens de intocht?

Nationaal en internationaal neemt de kritiek op de Zwarte Piet-figuur steeds meer toe. Naast het VN-comité hebben ook de Amsterdamse rechtbank, het College voor de Rechten van de Mens en de Kinderombudsman verklaard dat Zwarte Piet racistische aspecten heeft. Zo’n 200 BN-ers en vele anderen hebben zich uitgesproken tegen Zwarte Piet. In diverse steden hebben basisscholen de Zwarte Piet-figuur afgeschaft of gaan ze die figuur afschaffen. In Amsterdam is de Zwarte Piet-figuur in zijn geheel verdwenen uit de lokale intocht.

Ik heb drie verzoeken aan u. Ten eerste verzoek ik alle leden van het College van B&W om niet langer meer deel te nemen aan de jaarlijkse intocht van Sinterklaas, zolang die intocht vergezeld gaat van Zwarte Pieten. Ten tweede verzoek ik de gemeente Leiden om geen subsidie meer te verstrekken waar de intocht en het Huis van Sinterklaas direct of indirect mee worden gefinancierd, zolang daar Zwarte Pieten bij aanwezig zijn. Ten derde verzoek ik u om ervoor te zorgen dat de Roetveegpieten en alle andere mogelijke Pieten bij alle toekomstige intochten een wezenlijk ander uiterlijk hebben dan de Zwarte Piet-figuur. Voor mij houdt dat in: alle Pieten dragen geen afropruik, geen oorbellen, geen lipstick, geen zwarte schmink maar hoogstens een paar vegen op het gezicht, geen zwarte handschoenen en geen zwarte maillot.

Ik hoop dat u gehoor geeft aan deze drie verzoeken, zodat wij met elkaar een Sinterklaas-traditie kunnen gaan opbouwen zonder racisme, een traditie die gevierd kan worden door alle inwoners van de gemeente Leiden. Graag ontvang ik binnen een week antwoord op deze brief.

Ik schrijf u naar aanleiding van de lokale intocht van Sinterklaas in Leiden op zaterdag 24 november 2018. Ik wil niet nóg een jaar worden geconfronteerd met het Zwarte Piet-racisme in het Sinterklaasfeest.

Ik heb daarom een brief aan het College van Burgemeester en wethouders gestuurd, die is te vinden in de bijlage hierbij. In die brief vraag ik of de gemeente wil stoppen met het faciliteren van het Zwarte Piet-racisme in Leiden. De burgemeester zou niet aan een intocht deel moeten nemen waar de racistische karikatuur Zwarte Piet onderdeel van is, en de gemeente zou geen financiële steun moeten geven aan het Leidse intochtcomité, zolang Zwarte Pieten onderdeel uitmaken van de Leidse intocht.

In Leiden is enige tijd geleden besloten om het Zwarte Piet-racisme geleidelijk af te schaffen. Volgens dit afbouwproces zal tijdens de komende lokale Sinterklaasintocht 50 procent van de Pieten bestaan uit traditionele Zwarte Pieten. Ik wil u erop wijzen dat 50 procent Zwarte Pieten nog steeds 100 procent racisme is.

Ik heb begrepen dat de andere 50 procent van de Pieten bij de intocht in 2018 bestaat uit Schoorsteen- of Roetveegpieten. De Roetveegpieten bij de Leidse intocht van 2017 leken sterk op de Zwarte Piet-figuur. Als de Roetveegpieten in deze vorm zullen terugkeren bij de intocht in 2018, dan zal ik moeten vaststellen dat deze intocht opnieuw voor 100 procent blackface-Pieten bevat.

Ik heb twee vragen aan u:
1. Bent u het met mij eens dat 50 procent Zwarte Piet-racisme nog steeds racisme is?
2. Bent u bereid om mijn brief aan het College van B&W te ondersteunen en bent u bereid om mee te werken aan het per direct afschaffen van het Zwarte Piet-racisme in de Leidse Sinterklaasintocht?

Graag ontvang ik zo snel mogelijk een reactie van u.