Onderstaande lijst circuleert op internet. Het is een vergelijking van het feitelijke stemgedrag van de SP en de PVV in de Tweede Kamer. Er wordt misschien iets te veel mee gesuggereerd dat stemmen op de SP hét alternatief is tegen de PVV. Want ook met de SP hebben we immers als activisten tegen kapitalisme, racisme en patriarchaat wel een appeltje te schillen. Al was het alleen maar omdat die partij zich zelden echt inzet tegen het groeiende rechts-populisme (of kunnen we inmiddels al fascisme zeggen?) van de PVV. Maar toch geeft de lijst er wel een helder beeld van hoe uiterst rechts de door sommigen “economisch links” genoemde PVV wel niet stemt in de Tweede Kamer.

Eric Krebbers

De SP stemde:
1. tegen voorstellen die hogere “eigen bijdragen” in de zorg mogelijk maken; de PVV stemde voor.
2. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op het persoonsgebonden budget (pgb); de PVV stemde voor.
3. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op de begeleiding van ouderen in de dagopvang; de PVV stemde voor.
4. vóór het voorstel van een meer inkomensafhankelijke premie. Mensen met een hoog inkomen gaan dan wat meer betalen aan zorgpremie, zodat mensen met een laag en middeninkomen minder kwijt zijn aan zorgpremie. De PVV stemde tegen.
5. vóór het afschaffen van het “eigen risico” in de zorg; de PVV stemt daarin tegen telkens in met voorstellen die leiden tot een hoger “eigen risico” in de zorg.
6. vóór maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen; de PVV stemde tegen.
7. vóór voorstellen om het wettelijk recht op jeugdzorg in stand te houden; de PVV stemde tegen.
8. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op jonggehandicapten; de PVV stemde voor.
9. vóór voorstellen waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag gebruik kunnen blijven maken van een pgb; de PVV stemde tegen.
10. vóór het invoeren van een Balkenende norm in de zorg, zodat meer zorggeld aan de zorg besteed kan worden in plaats van dat geld in de zakken van directeuren en managers verdwijnt; De PVV stemde tegen.
11. tegen het afschaffen van de alleenstaande ouderen korting; de PVV stemde voor.
12. tegen winstuitkeringen in de zorg zodat zorggeld aan zorg besteed wordt en niet in de zakken van aandeelhouders verdwijnt; de PVV stemde voor.
13. tegen het korten op de huurtoeslag; de PVV stemde voor.
14. vóór het afschaffen van het gedeelte hypotheekrente aftrek boven de miljoen euro (beperking villasubsidie); de PVV stemde tegen.
15. vóór het voorstel om woning corporaties/stichtingen in gemeenten waar de woningnood het grootst is, vrijstelling te geven van de verhuurdersheffing zodat minder sociale huurwoningen verkocht hoeven te worden en meer bijgebouwd kan worden. De PVV stemde tegen.
16. vóór alle voorstellen ten behoeve van armoedebestrijding; de PVV stemt structureel tegen maatregelen om armoede te bestrijden.
17. vóór invoering van de miljonairsbelasting waardoor gat tussen arm en heel rijk zou kunnen slinken; de PVV stemde tegen.
18. vóór maatregelen die de belastingvoordelen van het koningshuis beperken; de PVV stemde tegen.
19. tegen liberalisering huursector; de PVV stemt structureel voor voorstellen ten behoeve van het ontleden van de sociale huursector.
20. tegen de “verhuurdersheffing” waardoor woningstichtingen en woningcorporaties financieel gedwongen zijn om veel sociale huurwoningen te verkopen en onvoldoende woningen kunnen bijbouwen. De PVV stemde voor.
21. vóór het omzetten van de “verhuurdersheffing” naar “bouw-investeringsplicht” zodat de woningstichtingen en corporaties weer extra kunnen en moeten gaan bouwen en renoveren. De PVV stemde tegen
22. daarnaast is de PVV van mening dat gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro niet meer in een sociale huurwoning mogen wonen; daar is de SP tegen.
23. de SP is tegen TTIP. Het trans-Atlantische verdrag waarmee macht van politiek en rechtsstaat wordt overgeheveld naar multinationals. De PVV is voor.
24. tegen het bevriezen van alle lonen in de publieke sector; de PVV stemde voor.
25. vóór gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers; de PVV stemde tegen.
26. tegen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen; de PVV stemde voor.
27. tegen bezuinigingen op de politieopleiding; de PVV stemde voor.
28. tegen stopzetting vergoeding van aspirant-agenten; de PVV stemde voor.
29. vóór maatregelen om alcoholverslaafden uit het gemotoriseerd verkeer te houden, de PVV stemde voor.
30. vóór voorstel voor 2000 extra agenten op straat; de PVV stemde tegen.
31. vóór 200 extra internet rechercheurs om internet criminaliteit (waaronder kinderporno) aan te pakken. De PVV stemde tegen.
32. vóór concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen; de PVV stemde tegen.
33. vóór behoud en verbetering voorzieningenniveau van openbaar vervoer in het landelijke gebied; de PVV stemde tegen.
34. vóór het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen; de PVV stemde tegen.
35. vóór inventarisatie van knelpunten op het spoor en voor een onafhankelijke klachteninstelling met betrekking to het openbaar vervoer; de PVV stemde tegen.
36. vóór betere controle op de intensieve veehouderij met betrekking tot volksgezondheid en dierenwelzijn. De PVV stemde tegen.
37. vóór verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen. De PVV stemde tegen ondanks het feit dat de laatste vijf jaar ruim 700 duizend dieren levend zijn verbrand in stalbranden.
38. vóór het voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen; de PVV stemde tegen.
39. vóór het voorstel om de “plezierjacht” te verbieden; de PVV stemde tegen.
40. vóór het voorstel om uitbreiding van het aantal megastallen tegen te gaan; de PVV stemde tegen.
41. vóór het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems. De PVV stemde tegen.
42. tegen uitbreiding van het aantal kerncentrales en kolencentrales; PVV wil nog meer kerncentrales en kolencentrales.
43. vóór nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken; de PVV stemde tegen.
44. vóór het voorstel tot openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan; de PVV stemde tegen.
45. tegen het leenstelsel in het onderwijs omdat dit leidt tot hoge schuld van studenten. Een drempel om door te leren voor veel jongeren uit gezinnen zonder hoog inkomen. De PVV stemde voor het leenstelsel.
46. voor opvang van mensen in nood, kleinschalig en goed verspreid. De PVV zegt tegen elke opvang te zijn. De werkelijkheid is dat de PVV onlangs instemde met het sneller bouwen van grootschalige asielzoekerscentra. In 2011 toen de PVV aan de knoppen zat kwamen er 16.114 asielzoekers Nederland binnen.


 1. Lieve Liekens # 1 
  3 jaar geleden

  Wie de politiek volgt wist dit al een aantal jaren, alleen.hun achterban weet het niet

 2. pascaltsang@hotmail.com # 2 
  3 jaar geleden

  Een partij dat om alle mensen geeft is een goede partij. De SP geeft om zwakkeren in dit land. Niet iedereen heeft geluk gehad in zijn leven. Een racistische partij kan Nederland nooit tot een goed land maken. Mensen denken dat Nederland een beter land zal worden als de PVV de grootste partij wordt. Ze begrijpen niet dat de rijken de armen erger gaan uitbuiten. De situatie wordt nog erger dan nu.

 3. Gerard Matthijssen # 3 
  3 jaar geleden

  Het is duidelijk dat de SP oplossingen voor mensen aan de onderkant van de samenleving aandraagt of ondersteunt. De PVV doet dat niet. Integendeel. De PVV kanaliseert de onvrede van de gewone mensen over hun sociaal-economische situatie naar de “allochtonen” en de asielzoekers. Geef “de vreemdeling” de schuld. De neo-liberale elite, D’66 en de PvdA-top incluis, spint er garen bij; zij blijven buiten schot. Deze elite kan onverminderd doorgaan met de afbraak van sociaal-economische verworvenheden (ontslagbescherming, WW-uitkeringsduur, bejaardenzorg, thuishulp, toegang tot de rechtshulp, toegang tot het onderwijs, enz. enz. enz.). De gewone man/vrouw kan verrekken. Fascisten zijn de knokploeg van het groot-kapitaal, zei de VARA ooit.

 4. Paul. # 4 
  3 jaar geleden

  Ik ben het niet met alle SP standpunten eens en ik ben ook niet blij met hoe lokale SP raadleden een ander beleid uitvoeren dan de landelijke SP dat voor ogen heeft. Toch zal de SP altijd mijn stem krijgen omdat zij waarschijnlijk de enigste partij is die het voor de onderkant van de maatschappij opneemt.

  De PVV is in mijn ogen een rechtse partij met wat linkse geluiden. Echter ik ben niet vergeten dat zij binnen 24 uur na de verkiezingswinst, hun verkiezingsbelooftes al overboord gooide. Kijk eens naar hun standpunten en je komt er snel achter dat zij het niet goed voor hebben met de onderkant van de maatschappij.

 5. Eric # 5 
  3 jaar geleden

  een rechtse partij met wat linkse geluiden

  Linkse geluiden? Dan hoor je meer dan ik.

 6. Pascal # 6 
  3 jaar geleden

  @ERIC

  De PVV lijkt een een links, omdat ze tegen de overdreven hoge bezuinigingsmaatregelen zijn van de VVD. Ook denken veel mensen dat de PVV de armen helpt. Alleen als je een rijke blanke Nederlander bent dan profiteer je van de PVV. Als je arm bent dan wordt je ook uitgebuit door de PVV.

 7. Eric # 7 
  3 jaar geleden

  Ha Pascal, ik heb nooit gehoord dat de PVV tegen bezuinigingen is, ze zeggen alleen dat witten ontzien moeten worden. Als ze zeggen dat ‘je’ oma door de bezuinigingen niet meer kan douchen, dan richten ze zich alleen tot de witte kiezers, de Marokkaans-Nederlandse oma kan verrekken, als het aan de PVV ligt.

 8. Jorein Versteege # 8 
  3 jaar geleden

  De SP maakt Nederland, socialer, maar hoe lang is dat vol te houden? Want sociaal beleid in een neoliberale wereld houdt niet lang stand. Ooit voerde de PvdA ook sociale politiek totdat Wim Kok eraan kwam. Sociaal democraten waren ooit voorstanders van progressieve idealen en hebben bijgedragen aan de opbouw van de sociale zekerheid. Maar dat was alleen mogelijk omdat de heersende klasse bang was voor de CPN en het marxisme. Door compromissen met de sociaal democratie te sluiten wisten de kapitalisten hun macht veilig te stellen, want de PvdA zou daar wel voor zorgen. Nu de CPN weg is hebben de kapitalisten geen behoefde meer aan compromissen met de sociaal democratie. Die werd wanhopig en draaide volledig naar rechts om toch over te komen als ”modern”. Daarom is meer nodig dan slechts symptoombestrijding. De ziekte ( kapitalisme ) dient uit gerooid te worden. Socialisme is het medicijn, maar de SP schijnt dat niet te begrijpen. In vergelijk met de PVV is de SP wel een sociale partij, terwijl de PVV vooral rechts neoliberaal is!

 9. nn # 9 
  3 jaar geleden

  Jorein schrijft: “maar de SP schijnt dat niet te begrijpen.”
  We moeten stoppen om te suggereren dat parlementsleden iets niet begrijpen. Tweede Kamerleden verdedigen doelbewust gewetenloos beleid. Alle partijen doen dat.

 10. Wim # 10 
  2 jaar geleden

  Jullie vergeten IDH, een nieuwe linkse partij, minder dogmatisch en gestaald kader, meer realistisch t.a.v. EU en euro en voor een eerlijker verdeling van de welvaart, invoering basisinkomen, verandering in rechtspraak enz enz. Een nieuw links geluid!

 11. Eric # 11 
  2 jaar geleden

  Beetje raar om op deze manier reclame te willen maken voor een politieke partij. We zijn dat nieuwe clubje natuurlijk niet ‘vergeten’, want het bovenstaande stuk betreft een simpele vergelijking tussen twee partijen. Het is geen ranglijst van welke partij of groepering het beste met ons voor heeft. Want in dat geval zouden de PVV, maar ook de SP en die IDH er niet in voorkomen, alleen al aangezien ze alle drie voorstander zijn van het behoud van het kapitalisme, het systeem dat wereldwijd al eeuwenlang zoveel ellende veroorzaakt en onze omgeving vernietigt.

  De IDH wil “een sterke economie en een vitale markt”. Als ik de zelfomschrijving en plannen lees van die IDH, een “neosocialistisch-democratische” partij, dan weet ik wel genoeg. De historische taak van de sociaal-democratie, en als ik het zo lees eveneens de neosociaal-democratie, is om fundamentele veranderingen van het systeem tegen te gaan, en de arbeidersklasse en andere onderdrukte groepen eronder te houden, te disciplineren en ‘te verheffen’ tot goed bruikbare arbeidskrachten.

  Om een voorbeeld te geven: wij zijn bijvoorbeeld principieel tegen elke machts- en bezitsongelijkheid, en willen veel meer streven naar een collectieve samenleving. De IDH keurt daarentegen alleen “onredelijke” ongelijkheid van inkomen en macht af. Machtsongelijkheid mag dus blijven, het moet alleen in de ogen de IDH-ers niet “onredelijk” zijn, wat dat ook moge betekenen…. Dat ondergeschikten mogen aangeven dat hun ondergeschikte positie best “redelijk” is?

 12. Jeroen # 12 
  2 jaar geleden

  Ik lees juist van een resolutie van de SP van het congres 28 november 2015 in Maarssen:

  1.4.1 het breken van de macht van het wereldwijde financiële kapitalisme en de oppermachtige
  multinationals;

  Dat is geen behoud van kapitalisme.

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*