SP of PVV, wie komt er voor ons op?

Onderstaande lijst circuleert op internet. Het is een vergelijking van het feitelijke stemgedrag van de SP en de PVV in de Tweede Kamer. Er wordt misschien iets te veel mee gesuggereerd dat stemmen op de SP hét alternatief is tegen de PVV. Want ook met de SP hebben we immers als activisten tegen kapitalisme, racisme en patriarchaat wel een appeltje te schillen. Al was het alleen maar omdat die partij zich zelden echt inzet tegen het groeiende rechts-populisme (of kunnen we inmiddels al fascisme zeggen?) van de PVV. Maar toch geeft de lijst er wel een helder beeld van hoe uiterst rechts de door sommigen “economisch links” genoemde PVV wel niet stemt in de Tweede Kamer.

Eric Krebbers

De SP stemde:
1. tegen voorstellen die hogere “eigen bijdragen” in de zorg mogelijk maken; de PVV stemde voor.
2. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op het persoonsgebonden budget (pgb); de PVV stemde voor.
3. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op de begeleiding van ouderen in de dagopvang; de PVV stemde voor.
4. vóór het voorstel van een meer inkomensafhankelijke premie. Mensen met een hoog inkomen gaan dan wat meer betalen aan zorgpremie, zodat mensen met een laag en middeninkomen minder kwijt zijn aan zorgpremie. De PVV stemde tegen.
5. vóór het afschaffen van het “eigen risico” in de zorg; de PVV stemt daarin tegen telkens in met voorstellen die leiden tot een hoger “eigen risico” in de zorg.
6. vóór maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen; de PVV stemde tegen.
7. vóór voorstellen om het wettelijk recht op jeugdzorg in stand te houden; de PVV stemde tegen.
8. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op jonggehandicapten; de PVV stemde voor.
9. vóór voorstellen waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag gebruik kunnen blijven maken van een pgb; de PVV stemde tegen.
10. vóór het invoeren van een Balkenende norm in de zorg, zodat meer zorggeld aan de zorg besteed kan worden in plaats van dat geld in de zakken van directeuren en managers verdwijnt; De PVV stemde tegen.
11. tegen het afschaffen van de alleenstaande ouderen korting; de PVV stemde voor.
12. tegen winstuitkeringen in de zorg zodat zorggeld aan zorg besteed wordt en niet in de zakken van aandeelhouders verdwijnt; de PVV stemde voor.
13. tegen het korten op de huurtoeslag; de PVV stemde voor.
14. vóór het afschaffen van het gedeelte hypotheekrente aftrek boven de miljoen euro (beperking villasubsidie); de PVV stemde tegen.
15. vóór het voorstel om woning corporaties/stichtingen in gemeenten waar de woningnood het grootst is, vrijstelling te geven van de verhuurdersheffing zodat minder sociale huurwoningen verkocht hoeven te worden en meer bijgebouwd kan worden. De PVV stemde tegen.
16. vóór alle voorstellen ten behoeve van armoedebestrijding; de PVV stemt structureel tegen maatregelen om armoede te bestrijden.
17. vóór invoering van de miljonairsbelasting waardoor gat tussen arm en heel rijk zou kunnen slinken; de PVV stemde tegen.
18. vóór maatregelen die de belastingvoordelen van het koningshuis beperken; de PVV stemde tegen.
19. tegen liberalisering huursector; de PVV stemt structureel voor voorstellen ten behoeve van het ontleden van de sociale huursector.
20. tegen de “verhuurdersheffing” waardoor woningstichtingen en woningcorporaties financieel gedwongen zijn om veel sociale huurwoningen te verkopen en onvoldoende woningen kunnen bijbouwen. De PVV stemde voor.
21. vóór het omzetten van de “verhuurdersheffing” naar “bouw-investeringsplicht” zodat de woningstichtingen en corporaties weer extra kunnen en moeten gaan bouwen en renoveren. De PVV stemde tegen
22. daarnaast is de PVV van mening dat gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro niet meer in een sociale huurwoning mogen wonen; daar is de SP tegen.
23. de SP is tegen TTIP. Het trans-Atlantische verdrag waarmee macht van politiek en rechtsstaat wordt overgeheveld naar multinationals. De PVV is voor.
24. tegen het bevriezen van alle lonen in de publieke sector; de PVV stemde voor.
25. vóór gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers; de PVV stemde tegen.
26. tegen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen; de PVV stemde voor.
27. tegen bezuinigingen op de politieopleiding; de PVV stemde voor.
28. tegen stopzetting vergoeding van aspirant-agenten; de PVV stemde voor.
29. vóór maatregelen om alcoholverslaafden uit het gemotoriseerd verkeer te houden, de PVV stemde voor.
30. vóór voorstel voor 2000 extra agenten op straat; de PVV stemde tegen.
31. vóór 200 extra internet rechercheurs om internet criminaliteit (waaronder kinderporno) aan te pakken. De PVV stemde tegen.
32. vóór concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen; de PVV stemde tegen.
33. vóór behoud en verbetering voorzieningenniveau van openbaar vervoer in het landelijke gebied; de PVV stemde tegen.
34. vóór het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen; de PVV stemde tegen.
35. vóór inventarisatie van knelpunten op het spoor en voor een onafhankelijke klachteninstelling met betrekking to het openbaar vervoer; de PVV stemde tegen.
36. vóór betere controle op de intensieve veehouderij met betrekking tot volksgezondheid en dierenwelzijn. De PVV stemde tegen.
37. vóór verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen. De PVV stemde tegen ondanks het feit dat de laatste vijf jaar ruim 700 duizend dieren levend zijn verbrand in stalbranden.
38. vóór het voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen; de PVV stemde tegen.
39. vóór het voorstel om de “plezierjacht” te verbieden; de PVV stemde tegen.
40. vóór het voorstel om uitbreiding van het aantal megastallen tegen te gaan; de PVV stemde tegen.
41. vóór het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems. De PVV stemde tegen.
42. tegen uitbreiding van het aantal kerncentrales en kolencentrales; PVV wil nog meer kerncentrales en kolencentrales.
43. vóór nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken; de PVV stemde tegen.
44. vóór het voorstel tot openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan; de PVV stemde tegen.
45. tegen het leenstelsel in het onderwijs omdat dit leidt tot hoge schuld van studenten. Een drempel om door te leren voor veel jongeren uit gezinnen zonder hoog inkomen. De PVV stemde voor het leenstelsel.
46. voor opvang van mensen in nood, kleinschalig en goed verspreid. De PVV zegt tegen elke opvang te zijn. De werkelijkheid is dat de PVV onlangs instemde met het sneller bouwen van grootschalige asielzoekerscentra. In 2011 toen de PVV aan de knoppen zat kwamen er 16.114 asielzoekers Nederland binnen.