Handelen van de gemeente en politie van Staphorst heeft eigenrichting en geweld beloond

Het verbaast ons dat de gemeente Staphorst aangeeft dat het geweld hen heeft overvallen. Er werden online duidelijke dreigementen geuit, dagen voordat de demonstratie zou plaatsvinden. De gemeente was op de hoogte van het bestaan van verschillende Whatsapp-groepen waarin werd opgeroepen tot geweld. Wij hebben tijdens de voorbereidingen voor de demonstratie onze ervaringen met extreem en racistisch geweld van de afgelopen jaren gedeeld met de gemeente. Wij hebben verschillende scenario’s met betrekking tot hoe hiermee om te gaan tot in detail besproken. Er is bewust voor gekozen om hier niet naar te luisteren. We hebben onder andere keer op keer aangedrongen om bussen in te zetten, om ons in veiligheid van en naar de demonstratieplek te vervoeren. Hierdoor had de aanval op vreedzame demonstranten op de A28 voorkomen kunnen worden. De gemeente Staphorst bleef ons voorhouden dat dit onmogelijk was. Daarom raakt het ons heel erg om in het Radar-rapport te lezen dat er wel degelijk een bus klaar stond om demonstranten weg te voeren. Op deze manier ontstaat de indruk dat het de prioriteit van de gemeente was om ons zo snel mogelijk uit Staphorst weg te krijgen, in plaats van ons de kans te geven om onze grondrechten op vreedzame wijze uit te oefenen. In het rapport geeft de gemeente Staphorst aan dat ze bewust niet hebben ingegrepen, omdat dit juist geweld zou hebben aangewakkerd. Op cruciale momenten liet de gemeente de verstandhouding met haar bewoners zwaarder wegen dan de grondrechten en mensenrechten van onze vreedzame demonstranten. Tegelijkertijd benadrukte de gemeente in de media meerdere keren dat de vreedzame demonstranten zich aan voorwaarden zouden moeten houden. Dit wekt de indruk dat de gemeente zich in bochten wrong om geweldplegers vooral niet tegen de haren in te strijken. Ook bestaat de mogelijkheid dat dit bij de geweldplegers juist het gevoel heeft versterkt dat de vreedzame demonstranten ingeperkt dienden te worden in hun rechten. KOZP is van mening dat het handelen van de gemeente en politie eigenrichting en geweld heeft beloond. Dit vormt een gevaar voor de democratische rechtsstaat. De burgemeester verwelkomde Sinterklaas terwijl wij klemgereden en belaagd werden door een meute racistische Staphorsters. Rechtvaardigheid was die dag ver te zoeken. Ook in Staphorst gelden de grenzen die de Nederlandse wet stelt aan eigenrichting, intimidatie en geweld. De mensenrechten die Staphorsters hebben, gelden ook voor anderen en andersom.

KOZP in KOZP eist aftreden van burgemeester Staphorst (Nederlandwordtbeter.nl)